Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Конкурс за дизајн за прикупљање идејних решења за излагање на националном павиљону Арс Електронике

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА НАЦИОНАЛНОМ ПАВИЉОНУ АРС ЕЛЕКТРОНИКЕ У ОКВИРУ КАЛЕИДОСКОПА КУЛТУРЕ 2021. У КРЕАТИВНОМ ДИСТРИКТУ

I Предмет

Предмет јавне набавке број КД-2/01-1055 је израда идејног решења за излагање на националном павиљону Арс Електронике, у оквиру Каледиоскопа културе 2021. године у Креативном дистрикту (објекат 11).

Назив и ЦПВ ознака: услуге пројектовања у архитектури 71230000-9-организација архитектонског конкурса за нацрте.

II Тип конкурса

 • Према праву на учествовање: отворен

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, која испуњавају услове дате расписом конкурса.

 • Према циљу Конкурса: пројектни

Конкурс за дизајн се расписује и спроводи у сврху добијања идејног решења за излагање на националном павиљону Арс Електронике у оквиру Каледиоскопа културе 2021. године у Креативном дистрикту (објекат 11).

 • Према начину и предаји рада: анониман

Анонимност се мора поштовати у поступку конкурса за дизајн. Учесници конкурса су анонимни до објављивања резултата конкурса. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења претпоставки о идентитету учесника конкурса. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у поступку како код наручиоца (Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”), чланова жирија, спроводиоца конкурса, тако и међу учесницима конкурса.

 • Према праву учешћа конкурс је: регионални

III Опис припреме конкурса

У контексту припрема за 2022. годину, када ће Нови Сад бити Европска престоница културе, планирано је и излагање на националном павиљону Арс Електронике у оквиру Каледиоскопа културе 2021. године у Креативном дистрикту (објекат 11). Целокупни објекат треба да буде искоришћен и инкорпориран као дело. Рад мора да буде у домену нових ликовних медија и савремених уметничких пракси у виду интерактивне инсталације, креативног кодирања, дигиталне уметности, видео-арта и мапинга, скулптуре у проширеном простору, аугментоване реалности, виртуелне реалности, генерисане уметности, анимације, ефемерне архитектуре, трансмедијалне уметности, мехатронике и других експерименталних уметничких медијума. Рад је од националног значаја у виду приказа и грађења капацитета Српског уметничког изражаја и савремених тенденција, а кредибилитет му даје Универзитет и Фестивал Арс Електроника, најпрестижнија институција која подстиче развој и експерименте на пољу трансмедијске уметности и нових ликовних медија.

IV Задатак конкурса

Пред учесницима конкурса је задатак да ураде и предају идејна решења за излагање на националном павиљону Арс Електронике у оквиру Каледиоскопа културе 2021. године у Креативном дистрикту (објекат 11) на основу ког ће бити расписана набавка за услугу реализације одабраног идејног решења. Конкурсни рад садржи једно решење, варијанте решења нису дозвољене.

V Садржај конкурсног рада

Предаја конкурсног рада врши се у дигиталном формату, преко Портала јавних набавки, у складу са детаљним упутствима за правилно именовање докумената. Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурса доставе следећу документацију:

 • текстуални опис концепта
 • технички опис који садржи детаљнија објашњења материјализације, опреме, евентуалног конструктивног склопа, инсталационих система и слично
 • графичке прилоге у виду скица, 3Д рендера, видео приказа
 • текстуални опис разраде буџета

Учесници морају бити пријављени на портал јавних набавки. Упутство за регистрацију је на линку.

VI Подаци о језику на којем конкурсни рад мора да буде састављен

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад, морају бити састављени на српском језику, на латиничном или ћириличном писму. Уколико је одређени документ на страном језику, учесник је дужан да, поред документа на страном језику, достави и превод тог документа на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Заинтересовано лице (учесник) може у писаном облику искључиво путем Портала за јавне набавке тражити од жирија додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде тј. конкурсног рада, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у објави, најкасније 8 дана пре истека рока за подношење конкурсних радова.

Наручилац ће у адекватном року сва питања, као и одговоре жирија у писаном облику објавити на Порталу јавних набавки.

Расписивач не сноси никакву одговорност за случај да неко од учесника конкурса не постави питање или не прочита одговор на постављено питање, нити сматра да би та околност битно утицала на резултате конкурса.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем конкурсног рада телефоном није дозвољено.

VII Предаја конкурсних радова

Учесник конкурса предаје конкурсни рад преко Портала јавних набавки. Појединачни фајлови не смеју бити већи од 3 МБ.

Приликом учитавања конкурсног рада потребно је учитати два запакована (зипована) фолдера. Називање фолдера треба урадити по следећим инструкцијама, како се не би нарушила анонимност учесника:

1. Први запакован (зипован) фолдер треба назвати „КОНКУРС_шифра рада_” (нпр. КОНКУРС_12345.зип), који се учитава на Портал јавних набавки у делу Техничко решење/опис, а у ком се налази:

 • текстуални опис концепта
 • технички опис који садржи детаљнија објашњења материјализације, опреме, евентуалног конструктивног склопа, инсталационих система и слично
 • графичке прилоге у виду скица, 3д рендера, видео приказа
 • текстуални опис разраде буџета

2. Запакован (зипован) фолдер, који треба назвати: „АУТОР_шифра рада_” (нпр. АУТОР_12345.зип). У називу фолдера не треба наводити име аутора да се не би нарушила анонимност, него управо појам „АУТОР”. Овај фолдер се учитава на Портал јавних набавки, у делу Други документи, а у ком се налази:

 • текстуални документ у А4 формату који садржи (овим редоследом):
  • коришћену јединствену шифру од 5 цифара,
  • име/имена аутора,
  • име и презиме лица овлашћеног за заступање (може и не мора бити један од аутора),
  • електронску адресу,
  • контакт телефон,
  • изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о начину расподеле награде у процентима, са подацима за уплату за сва наведена лица,
  • ЦВ и/или биографија уметника, уметничког колектива или институције.

VIII Конкурсни услови

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, самостални уметници, уметничке групе, радници у ИТ сектору, културни радници и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, ИТ индустрије и друго, уз задовољавање следећих услова:

 • конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса,
 • конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене расписом конкурса,
 • дозвољено је предати само по једно решење, варијантна решења нису дозвољена,
 • број аутора и сарадника у стручном тиму није ограничен.

XIX Конкурсни рокови

 • Почетак конкурсног рока: 4. 6. 2021.
 • Рок за постављање питања: 29. 6. 2021.
 • Рок за предају конкурсних радова: 6. 7. 2021, до 11.00 часова
 • Објава резултата конкурса: 12. 7. 2021.

X Критеријум за оцену дизајна

Радови ће бити вредновани према следећим критеријумима:

 1. Интердисциплинарност и трансмедијалност у разради дела, заступљеност савремених уметничких пракси и нових форми изражаја – 35 бодова
 2. Оригиналност, уникатност и креативност у идејном решењу – 30 бодова
 3. Одговор на тему Арс Електронике, „A New Digital Deal“ – 20 бодова
 4. Економичност, рационалност и изводљивост – 15 бодова

Жири задржава право да елиминише пројекте који не задовољавају поменуте критеријуме и условљености дате програмом конкурса из даљег поступка вредновања.

XI Наградни фонд

Жири ће доделити следеће награде у нето износу:

 • За прву награду 350.000, 00 динара

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.

Награду учесницима исплаћује наручилац (Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”). Исплата награда и откупа у нето износу, са увећаним припадајућим порезима и доприносима /са урачунатим ПДВ-ом, ће бити извршена преносом средстава на текући рачун аутора, у року од 45 дана од дана објављивања резултата конкурса.

XII Састав жирија

Одлуком Наручиоца о образовању жирија, број КД-2/01-1055 од 3. 6. 2021. године, образован је Жири за предметни конкурс, у следећем саставу:

1. Др Сања Којић Младенов, историчар уметности – председник

2. Станислав Дрча, мастер уметник нових ликовних медија – члан

3. Добривоје Ерић, историчар уметности – члан

Обавештење о конкурсу за дизајн

Општи подаци о набавци

Технички опис

Критеријуми за оцењивање дизајна

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима за подношење дизајна / плана / пројекта

Објекат 11 – изгледи

Објекат 11 – пресеци

Објекат 11 – тлоцрти

Питања и одговори о конкурсу

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.