Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ УМЕТНИЧКИМ ПРОГРАМИМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНСТВОМ ГРАДА НОВОГ САДА У УНЕСКО МРЕЖИ КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА У 2024. ГОДИНИ (КАЛЕИДОСКОП КУЛТУРЕ)

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Програмски лук „Калеидоскоп културе” је Одлуком о утврђивању програмских и пројектних активности именован за једну од културно-уметничких програмских целина које представљају трајно наслеђе међународног пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе”.

Програмски наратив Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе” произлази из слогана „За нове мостове”. Овај слоган представља идеју изградње нових мостова сарадње и размене између уметника и организација из Новог Сада и Србије сa културном сценом Европе. Реализацијом пројекта Европске престонице културе и вредностима које се промовишу кроз програме, директно доприносимо процесу европских интеграција Србије.

Током пет недеља „Калеидоскопа културе” програми се одвијају у целинама које су тематски детаљно дефинисане и подељене на одређене уметничке области, са циљем да се активирају сви релевантни актери на културној сцени, расположиви градски простори и ресурси (пре свега Дистрикт) и ставе у службу уметничког чина и креирања јединствене слике Новог Сада као града у којем је култура начин живота.

У циљу да се подигну капацитети уметничке сцене те да се она подстакне на умрежавање и повезивање с уметницима и уметничким колективима из Европе и света, са акцентом на градове из Унеско мреже креативних градова (https://www.unesco.org/en/creative-cities), Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе” (у даљем тексту: Фондација) расписује Јавни конкурс за подршку уметничким програмима у складу са чланствoм Града Новог Сада у Унеско мрежи креативних градова у 2024. години, који ће бити реализовани у оквиру програмског лука „Калеидоскоп културе”, у периоду од 5. септембра до 5. октобра 2024. године.

Апликанти би својим програмима требало да одговоре на концепт, тему, временски и просторни оквир и да у основи пројекат садржи мултимедијални, дигитални и новомедијски израз.

Концепт Калеидоскопа културе:

Калеидоскоп културе ће, током пет недеља посвећених различитим уметностима, приказати разноврсна уметничка дела и извођења великана српске уметности, звезда светске сцене и домаћих уметника, која кроз уметничку продукцију, са фокусом на нове медије и дигитални, новомедијски израз, доприносе развоју публике и јачању локалне културне сцене.

У односу на концепт, тему и динамику, недеље овогодишњег Калеидоскопа културе су: примењена уметност, књижевност, извођачка уметност, архитектура и визуелна уметности.

Програм Калеидоскопа културе заснован је на теми идентитета и идентитетске припадности, која је отелотворена слоганом „Своји“.

Тема: Идентитетска припадност.

Шта је то идентитет? Како се гради? Како се изводи? Како утиче на наше бивствовање у свету?

Који је утицај на нивоу појединца, а који на нивоу заједнице? Зашто волимо? Кога или шта волимо? У чему уживамо? Како испољавамо своју индивидуалност? Чему и коме припадамо? Зашто?

Слоган: „Своји“.

Значење слогана „Своји“ је, у контексту и духу програма Калеидоскопа, вишеслојно.

Своји je присвојни придев a то у контексту индивидуалности значи: остати свој, бити аутентичан, бити попут себе. (Ко сам ја? Ја сам свој. Ја сам ја.).

Своји као присвојни придев у колективном контексту значи: своји смо, познајемо се, видимо се, осећамо се, разумемо се. (Ко смо ми? Своји смо. Постоји известан осећај припадности између нас…).

„Своји” се, у вези са тим, односи на осећај припадности који се гради кроз и у односу на идентитет и припадност.

Припадати можемо себи, другима, месту, идеји, земљи, тлу, камену. Чему и коме припадамо? Шта значи бити ја, ти, у односу на себе, у односу на тебе, на нас?

Јавни конкурс се расписује у циљу подршке реализацији програма у просторима Дистрикта у 2024. години, у периоду од 6. септембра до 5. октобра, у оквиру програмског лука „Калеидоскоп културе”, кроз суфинансирање пројеката усмерених на извођење и представљање уметничких радова.

Циљ јавног конкурса јесте јачање уметничке сцене кроз допринос видљивости уметника и тема које се обрађују у пољу европске културе, а које су у вези са уметничким концептом, темом и слоганом „Калеидоскопа културе”.

Временски оквир:

Недеља примењене уметности: 6. и 7.септембар 2024.

Недеља књижевности: 13. и 14. септембар 2024.

Недеља извођачке уметности: 20. и 21. септембар 2024.

Недеља архитектуре: 27. и 28. септембар 2024.

Недеља визуелне уметности: 4. и 5. октобар 2024.

Просторни оквир:

Простор Дистрикта.

Мултимедијални, дигитални, новомедијски оквир:

UCCN – UNESCO Creative Cities Network је програм Специјализоване агенције Уједињених нација за образовање, науку и културу (основане 1945. године) који је формиран 2004. године са циљем умрежавања градова који међусобно деле сличне вредности које препознају као стратешки фактор одрживог развоја у погледу економских, друштвених, културних и просторних аспеката и развијају своје креативне и културне капацитете у следећих седам области: занати и народна уметност, дизајн, филм, књижевност, медијске уметности, гастрономија и музика.

У Резолуцији „А/RES/70/1-Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” Генерална скупштина Уједињених нација је 25. септембра 2015. године препознала, између осталог, културни диверзитет као део визије будућности света.

Град Нови Сад је приступио јединственој Унеско мрежи креативних градова и тиме постао први град у овом делу Европе у категорији нових и дигиталних уметности (Media Arts).

Медијска уметност укључује уметничка дела дизајнирана и изведена путем нових технологија која обухватају виртуелну уметност, компјутерску графику, компјутерску анимацију, дигиталну уметност, интерактивну уметност, уметност звука, видео-игре, роботику, филм, телевизију, радио, аудио-уметност, видео-уметност, интернет, интерактивне и мобилне технологије, мултимедијалну уметност, имерзивну уметност и вештачку интелигенцију.

Медијска уметност подразумева све жанрове и форме које користе електронске медије и нове технологије (аналогне и дигиталне) да би прошириле доживљај уметности кроз различите уметничке дисциплине.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица: уметници, студенти, радници у култури и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије, који ће своје уметничке радове/програме презентовати у Дистрикту, као и правна лица: установе културе, образовне установе, удружења грађана и друга правна лица регистрована на територији Републике Србије, а чије су основна делатност и област остваривања циљева у складу са програмским концептом и уметничком визијом „Калеидоскопа културе”.

ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације, у укупном износу од 10.000.000,00 динара нето (словима: десет милиона динара и 00/100).

Овим конкурсом биће финансирани хонорари извођача/уметника, који самостално аплицирају на јавни конкурс, као и трошкови реализације програма за правна лица.

Такође, Фондација ће у складу са могућностима (опремом којом располаже) обезбедити трошкове техничке продукције пројеката чија је реализација планирана у Дистрикту.

За физичка лица хонорари се одобравају у нето износу уз обавезу Фондације да измири трошкове на име припадајућих пореза и доприноса, док се за трошкове правних лица грантови одобравају у бруто износу у складу са достављеном буџетском пројекцијом и дозвољеним категоријама трошкова.

Одобрени износ ће бити исплаћен у две транше.

Прва транша (80% од укупног добијеног износа) биће исплаћена након закључења уговора о суфинасирању за физичка лица, односно достављања средства обезбеђења за правна лица, а друга транша (20% од укупног добијеног износа) по реализацији предметног пројекта, односно по достављеном и валидираном извештају.

Апликанту може бити додељен и мањи износ од затраженог, у зависности од броја остварених бодова и валоризације предлога пројекта. У наведеном случају, а пре потписивања уговора, од Aпликанта ће бити затражена сагласност за ревидирани прорачун програма (буџет и пројектне активности), у складу са предложеним умањеним износом.

Комисија за оцену пројектних предлога одлучиваће о тачној локацији и датуму реализације програма пројеката који су одабрани на конкурсу. Пробе и поставке биће могуће само на дан догађаја.

Трошкови који неће бити подржани средствима јавног конкурса:

· трошкови конверзије валута, губици на курсним разликама и други чисто финансијски трошкови;

· оперативни трошкови, банкарске провизије и камате;

· куповина опреме;

· режијски трошкови ‒ трошкови закупа простора, трошкови мобилне и фиксне телефоније, интернета, електричне енергије и сл.;

· дневнице;

· царине и увозне дажбине;

· донације;

· камате на позајмице и кредите;

· порези на имовину или доходак грађана;

· износи плаћених казни, финансијски пенали и трошкови судских парница;

· ПДВ (односи се на обвезнике ПДВ-а и њихову месечну/кварталну обавезу плаћања пореза по пореској пријави);

· такси превоз (осим у случају када за наведену релацију не постоји други вид превоза);

· награде;

· котизације;

· трошкови репрезентације1;

· набавка канцеларијског материјала;

· књиговодствене услуге;

· трошкови по закљученим уговорима у којима је исто лице наручилац и извршилац посла.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет странице Фондације (http://novisad2022.rs) у делу: Јавни позиви.

Пријава на конкурс доставља се електронски и у штампаној форми.

Пријавни формулар (попуњен, потписан и скениран) са Обрасцима доставља се електронски, у ПДФ формату, слањем мејла на адресу konkurs@ns2022.rs.

У штампаном формату, поред пријавног формулара (Образац 1), учесник Конкурса треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

За физичка лица:

1. Кратка биографија апликанта

2. Очитана лична карта

3. Образац 2 – изјава о радном статусу

4. Доказ о партнерству и сарадњи са организацијом из града који је члан Унеско мреже креативних градова (уговор о партнерству, споразум, писмо о намерама, итд.).

За правна лица:

1. Копија решења о регистрацији правног лица или предузетника код надлежног органа

2. Биографије носиоца и чланова пројектног тима који учествују у предложеном програму

3. Доказ о партнерству и сарадњи са организацијом из града који је члан Унеско мреже креативних градова (уговор о партнерству, споразум, писмо о намерама, итд.).

Обавезна документација (пријавни формулар – Образац 1 и пратећа документа) предаје се у једном примерку, док се доказ о партнерству не сматра обавезним, али ће се узети у обзир приликом бодовања. Документација се подноси обавезно у затвореној коверти канцеларији Фондације, Трг слободе 3 (ПЦ „Аполо”), Нови Сад, или препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе” 

Трг слободе 3 

21101 Нови Сад 

Поштански фах 153

На коверти је потребно навести следећу напомену: Јавни конкурс за подршку уметничким програмима у складу са чланством Града Новог Сада у Унеско мрежи креативних градова у 2024. години (Калеидоскоп културе).

Пријаве за јавни конкурс достављају се лично или препорученом поштом, као и електронским путем, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације (http://novisad2022.rs) и у средствима јавног информисања, а најкасније до 18. 7. 2024. године до 15.00 часова.

Конкурсна документација се не враћа.

Максимални број пријава по апликанту: 1.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР И ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Приликом писања предлога пројекта, потребно је водити рачуна о следећим аспектима који ће бити коришћени и приликом вредновања предлога пројеката:

– усклађеност са уметничким концептом „Своји”;

– квалитет и садржајна иновативност пројекта;

– одрживост планираних активности (одговорно коришћење расположивих ресурса за време трајања пројекта, могућност ширења и коришћења пројектних резултата након завршетка финансирања пројекта);

– капацитети потребни за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси);

– пожељно је да пројекат укључује најмање једну партнерску организацију из Унеско мреже креативних градова;

– пожељно је да пројекат доприноси јачању области „Уметности медија” кроз пројекте у култури на међународном нивоу.

 

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане пријаве неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности са елементима овог конкурса) биће одбачене.

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг листу о благовремено послатим, потпуним и допуштеним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног утрошка.

Одлука о избору корисника средстава биће донета најкасније у року од 15 дана од затварања конкурса. Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Фондације (http://novisad2022.rs). 

За сва додатна питања у вези са поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити слањем мејла на адресу: konkurs@ns2022.rs, најкасније до 12. 7. 2024. године. На питања постављена након наведеног рока неће бити одговарано.

Одлука је коначна.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на интернет страници Фондације и у средствима јавног информисања.

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 2024 – Образац 1

Изјава о радном статусу (за физичка лица) – Образац 2

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Одлука о расписивању јавног конкурса

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.