Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни конкурс за подршку уметничким програмима у 2023. години (Калеидоскоп културе)

Програмски лук „Калеидоскоп културе” је Одлуком о утврђивању програмских и пројектних активности именован за једну од културно-уметничких програмских целина које представљају трајно наслеђе међународног пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе”.

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Програмски наратив Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе” произлази из слогана „За нове мостове”. Овај слоган представља идеју изградње нових мостова сарадње и размене између уметника и организација из Новог Сада и Србије сa културном сценом Европе. Реализацијом пројекта Европске престонице културе и вредностима које се промовишу кроз програме, директно доприносимо процесу европских интеграција Србије.

„Калеидоскоп културе” представља целогодишњи пројекат културе заједништва који, кроз различите процесе, спаја уметнике, установе културе, невладине организације, грађане и посетиоце. Уметнички процеси који се одвијају током читаве године (уређење јавних простора, уметнички програми, резиденције и слично) своју јавну презентацију добијају током јесени, када се Нови Сад трансформише у град–сцену.

Током пет недеља „Калеидоскопа културе” програми се одвијају у целинама које су тематски детаљно дефинисане, подељене су на одређене уметничке области са циљем да се активирају сви релевантни актери на културној сцени, расположиви градски простори и ресурси (пре свега простори културних станица и Дистрикта) и ставе у службу уметничког чина и креирања јединствене слике Новог Сада као града у којем је култура начин живота.

У циљу да се подигну капацитети уметничке сцене те да се она подстакне на умрежавање и повезивање с уметницима и уметничким колективима из Европе и света, Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе” (у даљем тексту: Фондација) расписује Јавни конкурс за подршку уметничким програмима у 2023. години, који ће бити реализовани у оквиру програмског лука „Калеидоскоп културе”, у периоду од 8. септембра до 15. октобра 2023. године.

Апликанти би својим програмима требало да одговоре на следеће теме и временски оквир:

Нераскидиве везе

Говоримо о питању човека, као неодвојивог дела човечанства, о питању људских конекција и међусобних односа, који, из различитих разлога, све више западају у стање апсолутне отуђености упркос томе што сви имамо снажну потребу и порив да припадамо некоме или нечему.

Стога, циљ нам је да проговоримо о људској природи и стању које се често креће од отуђености ка заједништву, од губитка себе до повратка себи. Блискост и осећај познатог су константе и катализатори који нам помажу у тим снажним и често застрашујућим транзицијама, које се  најбоље очитују управо онда када говоримо о култури и уметности, као оном аспекту човечанства који је био, јесте и биће наш најмањи заједнички именитељ, креиран од стране човека за човека, за друштво и цивилизацију.

У том контексту, слоган „Нераскидиве везе” односи се на:

 • дијалог у уметности, на константну комуникацију између уметника, на цитатност и интертекстуалност путем којих неретко долазимо до нових, а познатих уметничких дела, која парадоксално представљају оригинална уметничка дела,
 • спону и конекцију међу људима, спону људи са културним пејзажем из којег потичу, пејзаж путем којег се гради лични, а затим и колективни идентитет, однос људи према нацији, вери, политици, па и самој уметности.

Нераскивиде везе, односно блискост, интимност и познато, тј. осећај познатог из којег нераскидивост настаје, као тема „Калеидоскопа културе” има двоструку функцију.

На једном нивоу, циљ је обезбедити програм који преиспитује питање човековог постојања на овом свету, питање људске конекције, његове блискости са другим човеком и заједницом, са уметношћу, припадањем и осећајем познатог у њој.

На другом нивоу, циљ је све то рећи кроз нову, оригиналну уметност, стављену у задати оквир који обухвата последњих 100 година, нову уметност која је, неминовно, настала под утицајем постојеће уметности, односно на њеном основу.

Тема програма истовремено говори о дијалогу између уметника кроз простор и време, увек имајући у виду како и на који начин уметничко дело настаје, како и на који начин једни на друге утичемо, ко на кога и слично, али говори и о личним, интимним нераскидивим везама, односно даје осврт на овај феномен, базиран на личним искуствима, ставовима и уверењима.

У оквиру овог програмског лука биће развијани пројекти који кроз модерну методологију рада оживљавају и реинтерпретирају постојећу културну баштину, представљају нове уметничке форме и тенденције, едукују и развијају публику и буде свест о значају уметности за побољшање квалитета свакодневног живота.

Јавни конкурс је намењен физичким и правним лицима – уметницима, студентима, културним радницима и лицима која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије, као и установама културе, образовним установама, удружењима грађана и другим правним лицима регистрованим на територији Републике Србије, а чија је основна делатност и област остваривања циљева у складу са програмским концептом и уметничком визијом „Калеидоскопа културе”.

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације, у укупном износу од 3.000.000,00 динара нето.

Јавни конкурс се расписује у циљу подршке реализацији програма у просторима културних станица[1] и Дистрикта у 2023. години, у периоду од 8. септембра до 15. октобра, у оквиру програмског лука „Калеидоскоп културе”, кроз суфинансирање пројеката усмерених на извођење и представљање уметничких радова, односно програма у областима:

 • сценске и извођачке уметности – музика, позоришна уметност и уметничка игра, прецизније класични балет, савремена игра и народна игра (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 • ликовне уметности (сви медијуми) – сликарство, графика, цртеж, фотографија, скулптура, видео-арт, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, продукција);
 • аудио-визуелног стваралаштва, дигиталног стваралаштва и мултимедија;
 • књижевности и литературе (догађаји књижевног карактера, промоције књига, трибине, разговори)
 • мјузикла, циркуса, пантомиме, уличне уметности и слично.

Овим конкурсом биће финансирани хонорари извођача/уметника, који самостално аплицирају на јавни конкурс, као и трошкови реализације програма за правна лица.

Трошкови који неће бити подржани средствима јавног конкурса:

 • трошкови конверзије валута, губици на курсним разликама и други чисто финансијски трошкови;
 • оперативни трошкови, банкарске провизије и камате;
 • куповина опреме;
 • режијски трошкови ‒ трошкови закупа простора, трошкови мобилне и фиксне телефоније, интернета, електричне енергије и сл.;
 • дневнице;
 • царине и увозне дажбине;
 • донације;
 • камате на позајмице и кредите;
 • порези на имовину или доходак грађана;
 • износи плаћених казни, финансијски пенали и трошкови судских парница;
 • ПДВ (односи се на обвезнике ПДВ-а и њихову месечну/кварталну обавезу плаћања пореза по пореској пријави);
 • такси превоз (осим у случају када за наведену релацију не постоји други вид превоза);
 • награде;
 • котизације;
 • трошкови репрезентације[2];
 • набавка канцеларијског материјала;
 • књиговодствене услуге;
 • трошкови по закљученим уговорима у којима је исто лице наручилац и извршилац посла. 

II ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Циљ јавног конкурса јесте јачање уметничке сцене кроз допринос видљивости уметника и тема које обрађују у пољу европске културе, а које су у вези са уметничким концептом „Калеидоскопа културе”.

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица: уметници, студенти, радници у култури и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије, који ће своје уметничке радове/програме презентовати у наведеним културним станицама и Дистрикту, као и правна лица: установе културе, образовне установе, удружења грађана и друга правна лица регистрована на територији Републике Србије, а чије су основна делатност и област остваривања циљева у складу са програмским концептом и уметничком визијом „Калеидоскопа културе”.

IV ИЗНОС СРЕДСТАВА

Средства за реализацију предметног конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације у укупном износу од 3.000.000,00 динара нето.

Такође, Фондација ће у складу са могућностима (опремом којом располаже) обезбедити трошкове техничке продукције пројеката чија реализација је планирана у културним станицама и у Дистрикту.

Висина грантова може бити одобрена у износу до највише 350.000 динара по једној апликацији. За физичка лица хонорари се одобравају у нето износу уз обавезу Фондације да измири трошкове на име припадајућих пореза и доприноса, док се за трошкове правних лица грантови одобравају у бруто износу у складу са достављеном буџетском пројекцијом и дозвољеним категоријама трошкова.

Одобрени износ ће бити исплаћен у две транше.

Прва транша (80% од укупног добијеног износа) биће исплаћена након закључења уговора о суфинасирању за физичка лица, односно достављања средства обезбеђења за правна лица, а друга транша (20% од укупног добијеног износа) по реализацији предметног пројекта, односно по достављеном и валидираном извештају.

Апликанту може бити додељен и мањи износ од затраженог, у зависности од броја остварених бодова и валоризације предлога пројекта. У наведеном случају, а пре потписивања уговора, од Aпликанта ће бити затражена сагласност за ревидирани прорачун програма (буџет и пројектне активности), у складу са предложеним умањеним износом.

Комисија за оцену пројектних предлога одлучиваће о тачној локацији и датуму реализације програма пројеката који су одабрани на конкурсу. Пробе и поставке биће могуће само на дан догађаја.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет странице Фондације (http://novisad2022.rs) у делу: Јавни позиви.

Пријава на конкурс доставља се електронски и у штампаној форми.

Пријавни формулар (попуњен, потписан и скениран) са Обрасцима доставља се електронски, у ПДФ формату,  слањем мејла на адресу: kaleidoskop@ns2022.rs 

У штампаном формату, поред пријавног формулара (Образац 1), учесник Конкурса треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку: 

За физичка лица:

 1. кратка биографија апликанта;
 2. очитана лична карта;
 3. образац 2 – изјава о радном статусу.

За правна лица:

 1. копија решења о регистрацији правног лица или предузетника код надлежног органа;
 2. биографије носиоца и чланова пројектног тима који учествују у предложеном програму.

Комплетна документација (пријавни формулар – Образац 1 и пратећа документа) у једном примерку  подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Трг слободе 3 (ПЦ „Аполо”), Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе”

Трг слободе 3

21101 Нови Сад

Поштански фах 153

На коверти је потребно навести следећу напомену: За јавни конкурс за подршку уметничким програмима у 2023. години (Калеидоскоп културе).

Пријаве за јавни конкурс достављају се лично или препорученом поштом, као и електронским путем, у року од  30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације (http://novisad2022.rs) и у средствима јавног информисања, а најкасније до 21. 6. 2023. године до 15.00 часова.

Конкурсна документација се не враћа.

Максимални број пријава по апликанту: 1.

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР И ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Приликом писања предлога пројекта, потребно је водити рачуна о следећим аспектима који ће бити коришћени и приликом вредновања предлога пројеката:

 • усклађеност са уметничким концептом „Нераскидиве везе”;
 • квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 • одрживост планираних активности (одговорно коришћење расположивих ресурса за време трајања пројекта, могућност ширења и коришћења пројектних резултата након завршетка финансирања пројекта);
 • капацитети потребни за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси).

VII ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане пријаве неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности са елементима овог конкурса) биће одбачене.

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг-листу о благовремено послатим, потпуним и допуштеним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног утрошка.

Одлука о избору корисника средстава биће донета најкасније у року од 15 дана од затварања конкурса.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Фондације (http://novisad2022.rs).

Одлука је коначна.

Додатне информације: 

За сва додатна питања у вези са поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити слањем мејла на адресу: kaleidoskop@ns2022.rs, најкасније до 9. 6. 2023. године. На питања постављена након наведеног рока неће бити одговарано.

 

Образац 1

Образац 2

Odluka o raspisivanju konkursa

Uputstvo za budžetiranje i izveštavanje

 

[1] Културна станица „Млин” (Радничка 20), Културна станица „Барка” (Ченејска 54), Културна станица „Руменка” (Ослобођења 26), Културна станица „Буковац” (Карађорђева 76), Културна станица „Свилара” (Ђорђа Рајковића 6б), Културна станица „Еђшег” (Антона Чехова 4),Културна станица Ковиљ (Лазе Костића 113), Креативни дистрикт (Булевар деспота Стефана 5)

[2] Сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, трошкови учињени приликом обележавања јубилеја и друго, трошкови угоститељских услуга који су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству и остали трошкови репрезентације који нису наведени, а који су учињени у другим сличним случајевима када се представља делокруг рада организације, а нису у директној вези са реализацијом конкретних пројектних активности.

Одлука о расподели средстава Калеидоскоп културе 2023.

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.