Претрага
Close this search box.

JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU UMETNIČKIM PROGRAMIMA U 2023. GODINI (KALEIDOSKOP KULTURE)

Programski luk „Kaleidoskop kulture” je Odlukom o utvrđivanju programskih i projektnih aktivnosti imenovan za jednu od kulturno-umetničkih programskih celina koje predstavljaju trajno nasleđe međunarodnog projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

I PREDMET KONKURSA

Programski narativ Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” proizlazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje se promovišu kroz programe, direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije.

„Kaleidoskop kulture” predstavlja celogodišnji projekat kulture zajedništva koji, kroz različite procese, spaja umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane i posetioce. Umetnički procesi koji se odvijaju tokom čitave godine (uređenje javnih prostora, umetnički programi, rezidencije i slično) svoju javnu prezentaciju dobijaju tokom jeseni, kada se Novi Sad transformiše u grad–scenu.

Tokom pet nedelja „Kaleidoskopa kulture” programi se odvijaju u celinama koje su tematski detaljno definisane, podeljene su na određene umetničke oblasti sa ciljem da se aktiviraju svi relevantni akteri na kulturnoj sceni, raspoloživi gradski prostori i resursi (pre svega prostori kulturnih stanica i Distrikta) i stave u službu umetničkog čina i kreiranja jedinstvene slike Novog Sada kao grada u kojem je kultura način života.

U cilju da se podignu kapaciteti umetničke scene te da se ona podstakne na umrežavanje i povezivanje s umetnicima i umetničkim kolektivima iz Evrope i sveta, Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” (u daljem tekstu: Fondacija) raspisuje Javni konkurs za podršku umetničkim programima u 2023. godini, koji će biti realizovani u okviru programskog luka „Kaleidoskop kulture”, u periodu od 8. septembra do 15. oktobra 2023. godine.

Aplikanti bi svojim programima trebalo da odgovore na sledeće teme i vremenski okvir:

Neraskidive veze

Govorimo o pitanju čoveka, kao neodvojivog dela čovečanstva, o pitanju ljudskih konekcija i međusobnih odnosa, koji, iz različitih razloga, sve više zapadaju u stanje apsolutne otuđenosti uprkos tome što svi imamo snažnu potrebu i poriv da pripadamo nekome ili nečemu.

Stoga, cilj nam je da progovorimo o ljudskoj prirodi i stanju koje se često kreće od otuđenosti ka zajedništvu, od gubitka sebe do povratka sebi. Bliskost i osećaj poznatog su konstante i katalizatori koji nam pomažu u tim snažnim i često zastrašujućim tranzicijama, koje se najbolje očituju upravo onda kada govorimo o kulturi i umetnosti, kao onom aspektu čovečanstva koji je bio, jeste i biće naš najmanji zajednički imenitelj, kreiran od strane čoveka za čoveka, za društvo i civilizaciju.

U tom kontekstu, slogan „Neraskidive veze” odnosi se na:

 • dijalog u umetnosti, na konstantnu komunikaciju između umetnika, na citatnost i intertekstualnost putem kojih neretko dolazimo do novih, a poznatih umetničkih dela, koja paradoksalno predstavljaju originalna umetnička dela,
 • sponu i konekciju među ljudima, sponu ljudi sa kulturnim pejzažem iz kojeg potiču, pejzaž putem kojeg se gradi lični, a zatim i kolektivni identitet, odnos ljudi prema naciji, veri, politici, pa i samoj umetnosti.

Neraskidive veze, odnosno bliskost, intimnost i poznato, tj. osećaj poznatog iz kojeg neraskidivost nastaje, kao tema „Kaleidoskopa kulture” ima dvostruku funkciju.

Na jednom nivou, cilj je obezbediti program koji preispituje pitanje čovekovog postojanja na ovom svetu, pitanje ljudske konekcije, njegove bliskosti sa drugim čovekom i zajednicom, sa umetnošću, pripadanjem i osećajem poznatog u njoj.

Na drugom nivou, cilj je sve to reći kroz novu, originalnu umetnost, stavljenu u zadati okvir koji obuhvata poslednjih 100 godina, novu umetnost koja je, neminovno, nastala pod uticajem postojeće umetnosti, odnosno na njenom osnovu.

Tema programa istovremeno govori o dijalogu između umetnika kroz prostor i vreme, uvek imajući u vidu kako i na koji način umetničko delo nastaje, kako i na koji način jedni na druge utičemo, ko na koga i slično, ali govori i o ličnim, intimnim neraskidivim vezama, odnosno daje osvrt na ovaj fenomen, baziran na ličnim iskustvima, stavovima i uverenjima.

U okviru ovog programskog luka biće razvijani projekti koji kroz modernu metodologiju rada oživljavaju i reinterpretiraju postojeću kulturnu baštinu, predstavljaju nove umetničke forme i tendencije, edukuju i razvijaju publiku i bude svest o značaju umetnosti za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života.

Javni konkurs je namenjen fizičkim i pravnim licima – umetnicima, studentima, kulturnim radnicima i licima koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, kao i ustanovama kulture, obrazovnim ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, a čija je osnovna delatnost i oblast ostvarivanja ciljeva u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom „Kaleidoskopa kulture”.

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara neto.

Javni konkurs se raspisuje u cilju podrške realizaciji programa u prostorima kulturnih stanica[1] i Distrikta u 2023. godini, u periodu od 8. septembra do 15. oktobra, u okviru programskog luka „Kaleidoskop kulture”, kroz sufinansiranje projekata usmerenih na izvođenje i predstavljanje umetničkih radova, odnosno programa u oblastima:

 • scenske i izvođačke umetnosti – muzika, pozorišna umetnost i umetnička igra, preciznije klasični balet, savremena igra i narodna igra (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne umetnosti (svi medijumi) – slikarstvo, grafika, crtež, fotografija, skulptura, video-art, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura (stvaralaštvo, produkcija);
 • audio-vizuelnog stvaralaštva, digitalnog stvaralaštva i multimedija;
 • književnosti i literature (događaji književnog karaktera, promocije knjiga, tribine, razgovori)
 • mjuzikla, cirkusa, pantomime, ulične umetnosti i slično.

Ovim konkursom biće finansirani honorari izvođača/umetnika, koji samostalno apliciraju na javni konkurs, kao i troškovi realizacije programa za pravna lica.

Troškovi koji neće biti podržani sredstvima javnog konkursa:

 • troškovi konverzije valuta, gubici na kursnim razlikama i drugi čisto finansijski troškovi;
 • kupovina opreme;
 • režijski troškovi ‒ troškovi zakupa prostora, troškovi mobilne i fiksne telefonije, interneta, električne energije i sl.;
 • dnevnice;
 • carine i uvozne dažbine;
 • donacije;
 • kamate na pozajmice i kredite;
 • porezi na imovinu ili dohodak građana;
 • iznosi plaćenih kazni, finansijski penali i troškovi sudskih parnica;
 • PDV (odnosi se na obveznike PDV-a i njihovu mesečnu/kvartalnu obavezu plaćanja poreza po poreskoj prijavi);
 • taksi prevoz (osim u slučaju kada za navedenu relaciju ne postoji drugi vid prevoza);
 • nagrade;
 • kotizacije;
 • troškovi reprezentacije[2];
 • nabavka kancelarijskog materijala;
 • knjigovodstvene usluge;
 • troškovi po zaključenim ugovorima u kojima je isto lice naručilac i izvršilac posla.

II CILj JAVNOG KONKURSA

Cilj javnog konkursa jeste jačanje umetničke scene kroz doprinos vidljivosti umetnika i tema koje obrađuju u polju evropske kulture, a koje su u vezi sa umetničkim konceptom „Kaleidoskopa kulture”.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica: umetnici, studenti, radnici u kulturi i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji će svoje umetničke radove/programe prezentovati u navedenim kulturnim stanicama i Distriktu, kao i pravna lica: ustanove kulture, obrazovne ustanove, udruženja građana i druga pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, a čije su osnovna delatnost i oblast ostvarivanja ciljeva u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom „Kaleidoskopa kulture”.

IV IZNOS SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju predmetnog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara neto.

Takođe, Fondacija će u skladu sa mogućnostima (opremom kojom raspolaže) obezbediti troškove tehničke produkcije projekata čija realizacija je planirana u kulturnim stanicama i u Distriktu.

Visina grantova može biti odobrena u iznosu do najviše 350.000 dinara po jednoj aplikaciji. Za fizička lica honorari se odobravaju u neto iznosu uz obavezu Fondacije da izmiri troškove na ime pripadajućih poreza i doprinosa, dok se za troškove pravnih lica grantovi odobravaju u bruto iznosu u skladu sa dostavljenom budžetskom projekcijom i dozvoljenim kategorijama troškova.

Odobreni iznos će biti isplaćen u dve tranše.

Prva tranša (80% od ukupnog dobijenog iznosa) biće isplaćena nakon zaključenja ugovora o sufinasiranju za fizička lica, odnosno dostavljanja sredstva obezbeđenja za pravna lica, a druga tranša (20% od ukupnog dobijenog iznosa) po realizaciji predmetnog projekta, odnosno po dostavljenom i validiranom izveštaju.

Aplikantu može biti dodeljen i manji iznos od zatraženog, u zavisnosti od broja ostvarenih bodova i valorizacije predloga projekta. U navedenom slučaju, a pre potpisivanja ugovora, od Aplikanta će biti zatražena saglasnost za revidirani proračun programa (budžet i projektne aktivnosti), u skladu sa predloženim umanjenim iznosom.

Komisija za ocenu projektnih predloga odlučivaće o tačnoj lokaciji i datumu realizacije programa projekata koji su odabrani na konkursu. Probe i postavke biće moguće samo na dan događaja.

V DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije (http://novisad2022.rs) u delu: Javni pozivi.

Prijava na konkurs dostavlja se elektronski i u štampanoj formi.

Prijavni formular (popunjen, potpisan i skeniran) sa Obrascima dostavlja se elektronski, u PDF formatu, slanjem mejla na adresu: kaleidoskop@ns2022.rs

U štampanom formatu, pored prijavnog formulara (Obrazac 1), učesnik Konkursa treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

Za fizička lica:

kratka biografija aplikanta;
očitana lična karta;
obrazac 2 – izjava o radnom statusu.
Za pravna lica:

kopija rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika kod nadležnog organa;
biografije nosioca i članova projektnog tima koji učestvuju u predloženom programu.
Kompletna dokumentacija (prijavni formular – Obrazac 1 i prateća dokumenta) u jednom primerku podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Trg slobode 3 (PC „Apolo”), Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”

Trg slobode 3

21101 Novi Sad

Poštanski fah 153

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Za javni konkurs za podršku umetničkim programima u 2023. godini (Kaleidoskop kulture).

Prijave za javni konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom, kao i elektronskim putem, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Fondacije (http://novisad2022.rs) i u sredstvima javnog informisanja, a najkasnije do 21. 6. 2023. godine do 15.00 časova.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Maksimalni broj prijava po aplikantu: 1.

VI KRITERIJUMI ZA ODABIR I OCENU PREDLOGA PROJEKTA

Prilikom pisanja predloga projekta, potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će biti korišćeni i prilikom vrednovanja predloga projekata:

 • usklađenost sa umetničkim konceptom „Neraskidive veze”;
 • kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 • održivost planiranih aktivnosti (odgovorno korišćenje raspoloživih resursa za vreme trajanja projekta, mogućnost širenja i korišćenja projektnih rezultatanakon završetka finansiranja projekta);
 • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti i neophodni resursi).

VII POSTUPAK ODLUČIVANjA O JAVNOM KONKURSU

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave upućene na način koji je u suprotnosti sa elementima ovog konkursa) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang-listu o blagovremeno poslatim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.

Odluka o izboru korisnika sredstava biće doneta najkasnije u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Fondacije (http://novisad2022.rs).

Odluka je konačna.

Dodatne informacije:

Za sva dodatna pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti slanjem mejla na adresu: kaleidoskop@ns2022.rs, najkasnije do 9. 6. 2023. godine. Na pitanja postavljena nakon navedenog roka neće biti odgovarano.

Obrazac 1

Obrazac 2

Odluka o raspisivanju konkursa

Uputstvo za budžetiranje i izveštavanje

 

[1] Kulturna stanica „Mlin” (Radnička 20), Kulturna stanica „Barka” (Čenejska 54), Kulturna stanica „Rumenka” (Oslobođenja 26), Kulturna stanica „Bukovac” (Karađorđeva 76), Kulturna stanica „Svilara” (Đorđa Rajkovića 6b), Kulturna stanica „Eđšeg” (Antona Čehova 4),Kulturna stanica Kovilj (Laze Kostića 113), Kreativni distrikt (Bulevar despota Stefana 5)

[2] Smatraju se troškovi učinjeni prilikom radnih i poslovnih sastanaka, troškovi učinjeni prilikom obeležavanja jubileja i drugo, troškovi ugostiteljskih usluga koji su u neposrednoj vezi sa izvršenjem određenog službenog posla u zemlji i inostranstvu i ostali troškovi reprezentacije koji nisu navedeni, a koji su učinjeni u drugim sličnim slučajevima kada se predstavlja delokrug rada organizacije, a nisu u direktnoj vezi sa realizacijom konkretnih projektnih aktivnosti.

Odluka o raspodeli sredstava Kaleidoskop kulture 2023.

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.