Претрага
Close this search box.

Vajarsko-arhitektonski konkurs za idejno rešenje izrade skulpturalnog dela u okviru urbanističkog uređenja Kreativnog Distrikta na Limanu

PROGRAM KONKURSA

Program za otvoreni, projektni, jednostepeni, anonimni vajarsko-arhitektonski konkurs za idejno rešenje izrade skulpturalnog dela u okviru urbanističkog uređenja Kreativnog Distrikta na Limanu.

Na inicijativu Fondacije Novi Sad 2022 Evropska Prestonica Kulture i Centrom za Likovnu i Primenjenu umetnost TERRA

Raspisivač / Naručilac konkursa

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“

 

 1. Opšti podaci:

1 Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj KD-2/01-1644 je idejno rešenje izrade skulpturalnog dela u okviru urbanističkog uređenja Kreativnog Distrikta na Limanu u Novom Sadu.

Naziv i CPV oznaka: usluge projektovanja u arhitekturi 71230000-9-organizacija arhitektonskog konkursa za nacrte.

2 Tip konkursa

Prema pravu na učestvovanje: otvoreni

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, koja ispunjavaju uslove date raspisom konkursa

3 Cilj konkursa

Prema cilju Konkursa: projektni

Konkurs za dizajn se raspisuje i sprovodi u svrhu dobijanja idejnog rešenja za idejno rešenje izrade skulpturalnog dela u okviru urbanističkog uređenja Kreativnog Distrikta na Limanu u Novom Sadu.

4 Način i predaja

Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni

Anonimnost se mora poštovati u postupku konkursa za dizajn. Učesnici konkursa su anonimni do objavljivanja rezultata konkursa. Anonimnost se naročito obezbeđuje zabranom iznošenja pretpostavki o identitetu učesnika konkursa. Ova zabrana se odnosi na sva lica koja učestvuju u postupku kako kod Naručioca (Fondacija “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”), članova žirija, Sprovodioca konkursa, tako i među učesnicima konkursa.

5 Pravo učešća

Prema pravu učešća konkurs je: nacionalni

 

2. Industrijsko nasleđe Novog Sada i njegova evolucija

Nakon oslobođenja 1918. godine Novi Sad je imao 35.000 stanovnika. U prvim godinama posle Prvog svetskog rata znatno je uvećana gradska populacija. Na osnovu podataka Banske uprave Novi Sad je 1933. godine imao nešto više od 70.000 stanovnika. Uz Beograd, to je bio jedini grad u Jugoslaviji koji je duplirao svoju populaciju nakon oslobođenja 1918. godine.

U istom periodu došlo je i do snažnog napretka pojedinih zanata. Prvenstveno su se razvili metalurški (mašinski, mehaničarski, limarski, građevinsko-bravarski i elektrotehnički) i zidarski zanat. Do oslobođenja 1918. godine Novi Sad je zauzimao položaj perifernog grada na jugu Mađarske u kom je bilo razvijeno zanatstvo i trgovina agrarnim proizvodima.

U novostečenoj slobodi Novi Sad se u Jugoslaviji pozicionirao kao važan trgovački centar.

Kada i kako nastaje Distrikt ili tzv. Kineska četvrt

Početkom dvadesetih, nakon dogovora Grada i vojske, razrušeno je utvrđenje Mostobran (Brukšanac), čime je posle više od dva veka postojanja grada omogućena izgradnja i na obali Dunava. Nakon rušenja Mostobrana formira se deo grada nazvan Mali Liman, a na Velikom Limanu započinje da se gradi deo nove industrijske zone. Inače, prva industrijska četvrt je u Novom Sadu počela da se gradi u poslednjoj četvrtini 19. veka na prostoru današnjih ulica Dušana Vasiljeva, Marka Miljanova i Filipa Višnjića.

Tokom 1921. godine prošireni Savet grada Novog Sada doneo je više odluka o prodaji gradskog zemljišta u svrhu gradnje privrednih, stambenih i školskih objekata. Na sednici održanoj 24. juna 1921. godine, između ostalog, odobrena je prodaja zemljišta na Limanu braći Kramer za podizanje fabrike žice i stanova za radnike, kao i Uredu za graničnu trgovinu Republike Čehoslovačke za podizanje stovarišta. To je bio začetak industrijske izgradnje na prostoru Velikog Limana.

Od objekata industrijske proizvodnje, koji danas odgovaraju prostoru Distrikta (takozvane Kineske četvrti), u tom vremenu bili su „Čehoslovački magacin“, „Državni monopol“, strugara „Stajner“, fabrika „Orient“, tvornica umetničkog kamena „Šoman i Bauer“, tvornica žice, eksera i žičane robe i gvozdenih konstrukcija „braća Kramer“ i drvara „Lovinger“. Glavne saobraćajne komunikacije su išle kroz ulice Industrijsku i Davida Rackovića.

Doba Socijalizma

Rešenjem Vlade Narodne Republike Srbije br. 223 od 25. marta 1947. godine dolazi do spajanja nacionalizovanog preduzeća „Omega“ iz Ade sa državnim preduzećima „Fabeks“ i „Petar Drapšin“, pod zajedničkim nazivom „Petar Drapšin“, što je bila fabrika zavrtnja, žičane i gvozdene robe. U posleratnom razvoju fabrike bitni su periodi omeđeni sledećim datumima:

Od 1956. do 1958. godine došlo je do potpunog preseljenja fabrike iz Banatske i Radničke ulice u Ulicu Davida Rackovića. U istom periodu došlo je do izgradnje dela građevinskih objekata, redukcije proizvodnog programa, te prenošenja dela proizvodnog programa u fabriku Milan Vidak.

Godine 1974. iz starih hala u Ulici Davida Rackovića, organizacija se seli u nove hale sa modernom opremom na novu lokaciju, u industrijsku zonu.

Sigurni korak neumoljivog vremena

Od 1974. pa do kraja osamdesetih godina, Distrikt (Kineska četvrt) postaje zapušteni deo Novog Sada, a u ruševne i napuštene fabričke barake useljavaju se zanatlije – stolari, auto-mehaničari, farbari i mnogi drugi.

Ipak, tokom poslednje decenije ovaj kompleks polako počinje da poprima obrise alternativnog kulturnog kvarta pretvaranjem nekih prostora u ateljee i muzičke studije, klubove i galerije, ali pre svega od trenutka kada Studentski kulturni centar dobija na korišćenje jednu od napuštenih fabričkih hala i u novom prostoru pod nazivom „Fabrika“ započinje živu programsku aktivnost koja traje do danas.

Preuzimanjem titule Evropskre prestonice kutlure, Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture, kroz javne rasprave, tribine, debate, ankete, a kasnije i konkretnim inicijativama regulacija i građevinskim radovima počinje da revitalizuje prostor jednovekovnog industrijskog nasleđa Novog Sada u ambijent i ekosistem koji podstiče kulturno umetničku delatnost u najširem smislu.

 

3. Povod i cilj konkursa

Revitalizacijom prostora Distrikta (takozvane Kineske četvrti) osposobljeno je 13 objekata podeljenih na više od 40 lokala koji će pored pozorišta, bioskopske sale, koncertne hale, muzičkih studija, likovnih ateljea, umetničkih depoa i drugih prostora za umetničku delatnost smeštati i mnoge organizacije, udruženja i institute koji su relevantni za lokalni i regionalni razvoj na polju kreativnih industrija.

Pre svega u širem kontekstu, prostor kreativnog distrikta predstavlja atraktivnu gradsku lokaciju dobro povezanu sa svim ključnim gradskim saobraćajnim pravcima i već izraženim kvalitetima prepoznatim unutar lokalne zajednice. Osnovna ideja je da se kreiranjem Kulturnih stanica kao novih prostora za kulturu i pozicioniranjem Distrikta kao nove fokalne tačke decentralizuje kulturna mapa i uspostavi široka mreža institucija namenjenih jačanju lokalne kulturne scene.

Povod ovog konkursa jeste urbanistička intervencija u javnom prostoru koja podrazumeva postavljanje skulpturalnog dela koji pretenduje da postane najvibrantniji centar kreativnih industrija u regionu. Samo delo, u daljem tekstu referisano kao skulptura, i način njene realizacije bi bio odraz etike, estetike i vrednosti koje treba da zastupa Distrikt, usmerenu na evoluciju umetničkih praksi i savremene pristupe umetnosti i kulturnim delatnostima. U saradnji sa Centrom za likovne i primenjene umetnosti „TERRA“ promovišu se vrednosti specifične za identite ovog podneblja koristeći terakotu kao dominantni autohtoni medij za izradu skulpture.

Raspisivanje konkursa predstavlja prirodni sled daljeg razvitka kompleksa Distrikta doprinoseći jačem razvitku karaktera i identiteta ovog dela grada kao i umrežavanju sa regionalnim partnerima i jačanju veza među njima.

Izabrano idejno rešenje predstavljaće osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije i realizaciju javne skulpture u prostorijama Centra za Likovne i Primenjene Umetnosti „TERA“.

 

4. Opšte karakteristike prostora i lokacija

Najveću prednost lokacije Distrikta predstavlja njegova pozicija iuzmeđu Limana, naselja pretežno namenjenih stanovanju velikih gustina, priobalja Dunava u nameni sporta i rekreacije (gradsko šetalište Kej, kupalište Štrand i sportske zone Dunavac) kao i značajnog zelenog prostora Limanskog parka. Tokom poslednjih nekoliko decenija, umetanjem raznih tipologija i funkcija, ovaj deo grada se kontinuirano razvija u novi gradski centar u okviru kojeg se između ostalog nalaze i Univerzitet, razni poslovni centri i upravne zgrade a od kraja 20. veka počinje i neformalna implementacija kulturnih sadržaja.

Gradnja vajarskog dela, referisanog kao skulptura, koji je predmet ovog konkursa planirana je na delu parcele 7335/17 K.O. Novi Sad II, Grad Novi Sad u parteru između objekata broj 12, 13 i 5 (Menza, Biro i Radionica) prema grafičkom prikazu koju je sastavni deo dokumentacije ovog javnog poziva. Parcela je u vlasništvu Grada Novog Sada, dok je deo parcele gde se planira skulptura u nivelaciji te se ne planira usecanje ili naspanje tla.

Pozicija gde se planira skulptura se nalazi u okviru rekonstruisanog Distrikta tzv. „Kineske četvrti“ sa južne strane Limanskog parka. Ovaj distrikt je sa severne strane oivičen Bulevarom despota Stefana, sa istočne parkingom pored „Mostogradnje“, sa zapadne strane pristupnom saobraćajnicom dok je sa južne strane oivičen Sunčanim kejom.

 

5. Prostorna i dimenzionalna ograničenja

Visina i volumen javne skulpture nije unapred određena, niti ograničena. Očekuje se da uz poštovanje vrednosti i karaktera urbanog prostora koncepcijski podrži ali i unapredi prostor Distrikta. Konkursnim zadatkom može biti tretiran na likovni ili drugi način onaj prostorni fragment ili celina koja definiše konceptualno rešenje. Posebno treba voditi računa o trasama podzemnih i nadzemnih instalacija, zelenilu i prostornim i vizuelnim elementima postavljenim u procesu revitalizacije Distrikta. Predložena rešenja instalacije treba da budu originalna, estetski primerena identitetu i vrednostima koje Distrikt zastupa. Estetski izraz instalacije treba da koncepcijski i vizuelno jasno upućuje na simboliku industrisjskog nasleđa Novog Sada ali i sveukupno daje specifičan ton i ambijentalnu sliku celokupnog prostora Distrikta. Osim da pruža jasnu i jaku sliku, javna skulptura treba da donese konkretnu simboličku i umetničku poruku, unapredi predmetni prostor Distrikta kojim će doprineti prepoznatljivosti konteksta specifičnog novosadskog priobalnog prostornog poteza. Predložena rešenja treba i da doprinesu povećanju atraktivnosti predmetnog prostora u smislu eksplicitnog kulturnog dijaloga sa korisnicima prostora. Likovni, oblikovani, tehnološki i sveukupni tretman teme mora da bude u skladu sa konkursnim zadatkom, uslovima izgradnje i sprovodljivosti, te afirmativni u odnosu na ambijent u kome se nalazi, kao i da adekvatno grade ili dopunjavaju prostorni kontekst. Rešenja moraju da zadovolje i zahteve u pogledu mogućnosti za realizaciju i buduće održavanje javnog spomen obeležja. Ukoliko doprinosi konceptu, rešenjem treba predvideti i sve potrebne prateće elemente mobilijara ili opreme koji ne narušavaju formiranu celinu pozicije gde je skulptura pozicionirano. Posebno voditi računa o osvetljenju i ukoliko postoji, natpisu koji prati rešenje. Ukoliko je dizajn natpisa značajan za sagledavanje rešenja moguće je priložiti i detalj natpisa.

 

6. Preporuke u odnosu na prostorni kontekst i oblikovanje javne instalacije u Distriktu

Idejno rešenje treba da uzima u obzir prostorni i istorijski kontekst Distrikta kao i njegovu buduću namenu i svrhu kreativnih industrija. Akcenat se stavlja na istorisjki kontekst industrijskog nasleđa Novog Sada kao i dela grada ranije poznatog kao „Veliki Liman“ koji je kroz više od jednovekovne transformacije, evoluirajući kroz različite geo-političke i društvene turbulencije postao mesto obrazovanja, rekreacije, industrije, kulture i subkulture. U delu se traži da dominantni materijal bude terakota u vidu dimenzija i volumena skulpture kao i jasna pejzažno-narativna komunikacija sa kontekstom svoje okoline. Poželjno je informisanje i konsultacija o prostorno-tehničkim kapacitetima, sa Centrom za Likovne i Primenjene Umetnosti „TERA“ u kojoj će se skulptura realizovati. U izradi idejnog rešenja potrebna je vidljivost i jasnoća u poznavanju materijala izrade, terakote, njenih svojstva, mogućnosti i ograničenja pri oblikovanju.

Prostorni koncept:

 • Konkursno rešenje treba da korespondira sa konfiguracijom objekata, a naročito imati u vidu sagledivost iz različitih pešačkih smerova koji prožimaju Distrikt;
 • Konkursnim rešenjem ostvariti odgovarajući odnos prema savremenom kulturnom nasleđu;
 • Konkursnim rešenjem treba ostvariti odgovarajući dijalog sa užim i širim kontekstom imajući u vidu i samu poziciju instalacije ali i celokupnog Distrikta;
 • Posebnu pažnju obratiti na trase podzemnih i nadzemnih instalacija, rasvetnih tela i eventualnih prostornih ograničenja za postavljanje javne instalacije.

Vrednosti koje treba naglasiti:

Konkursno rešenje javne instalacije u Distriktu treba da:

 • Bude sagledivo iz šireg prostora Distrikta i da ima jasan izraz u prostornom smislu, bilo da je dominantan reper ili specifično tretiran prostorni gest;
 • Bude originalno, karakteristično, ambiciozno i snažno te adekvatno temi industrijskog nasleđa Novog Sada i budućeg konteksta Distrikta;
  Prenese istoriski turbulentni duh „Velikog Limana“;
 • Bude široko dostupno i komunicira sa svim korisnicima – bez obzira na starost, poreklo, obrazovanje, jezik ili znanje o temi;
 • Bude materijalizovano u terakoti sa jasno razrađenim vidom trajnosti, bezbednosti, eksploatacije i održavanja
 • Da da novu vrednost prostoru.

Oblikovanje javne skulpture treba da bude u duhu vremena u kojem nastaje, kao i da je estetika skulpture primerena poruci koju traba da iskaže.

Obratiti posebnu pažnju na vrednosti koje treba stvoriti i naglasiti i to:

 • Da je oblikovanje javne skulpture u skladu sa vremenom u kojem nastaje;
 • Vrednost rešenja javne skulpture je trajna i deo kolektivne memorije prostora, društva i vremena u kome nastaje i kao takvo postaje deo kulturnog pamćenja i novog kulturnog nasleđa;
 • Da materijalizacija javne skulpture u Distriktu bude u skladu sa konceptom, ali i da je tehnološki i po pitanju materijalizacije u terakoti, moguća za realizaciju.

 

7. Kriterijumi za vredovanje radova

Radovi će biti vrednovani prema sledećim kriterijumima:

Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim uslovima i preporukama, Komisija će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

 • Koncepcijski odnos prema temi i materijalizacija koncepta;
 • Kvalitet rešenja u odnosu prema temi značenjski i namenski kvaliteti rešenja;
 • Originalnost ideje, uverljivost i komunikativnost rešenja;
 • Estetski, likovni i oblikovni kvaliteti rešenja;
 • Poznavanje materijala i izrade dela u mediju terakote.
 • Kvalitet tehničko tehnoloških karakteristika rešenja, materijalizacije kao i buduće eksploatacija i održavanje;
 • Kvalitet rešenja u odnosu na kontekst – neposrednom i širem okruženju, kulturnom nasleđu i specifičnostima prostora kome će javna skulptura pripadati i u okviru koga će se tumačiti;
 • Tehničke mogućnosti predloženog rešenja za realizaciju i izvodljivost rešenja;
 • Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

Komisija zadržava pravo da eliminiše iz daljeg postupka vrednovanja projekte koji ne zadovoljavaju pomenute kriterijume i uslovljenosti date programom javnog poziva. Odluka komisije o dodeli nagrada je konačna i neopoziva u skladu sa navedenom procedurom i uslovima vrednovanja.

 

8. Uslovi za učešće na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu, u skladu sa čl. 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15) i člana 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje vajarsko – arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“ br. 31/15), imaju sva fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, primenjene umetnosti ili likovne akademije, koji su državljani Republike Srbije bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobin, ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, primenjene ili likovne umetnosti, koji je državanin Republike Srbije, bez obzira na njegovu teritorijalnu pripadnost i njegove lične osobine. Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente. Ukoliko u izradi idejnog rešenja učestvuje više od jednog fizičkog lica (tim sačinjen od dvoje ili više lica), neophodno je dostaviti Izjavu o Zajedničkom zatupniku tima, potpisanu od strane svih članova tima, kojom se ovlašćuje Zajednički zastupnik tima da zastupa tim u svim predstojećim pravnim radnjama sa sprovodiocem javnog poziva. Učesnik na Javnom pozivu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju javnog poziva, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Javni poziv.

Obavezni uslovi za učešće na javnom pozivu

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom Javnog poziva.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko – oblikovane obrade i sadržati sve delove određene raspisom javnog poziva. Javni poziv se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje vajarsko – arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“ br. 31/15), ( u daljem tekstu: Pravilnik).
 • Svaki učesnik javnog poziva koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na javnom pozivu.
 • Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije konkursa.

 

9. Sastav Žirija i Izvestioci

Žiri:

Tadija Janjičić, umetnik*

Aleksandar Bunčić, umetnik, redovni profesor na katedri za vajrstvo na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu

Slobodan Kojić, osnivač Fondacije za Likovnu i Primenjenu Umetnost „TERRA“

Sava Stepanov, umetnik, kustos Fondacije za Likovnu i Primenjenu Umetnost „TERRA“

Petar Đurđev, istoričar i direktor Arhiva grada Novog Sada*

Zamenski članovi žirija:

Stanislav Drča, kustos i producent ispred „Novi Sad 2022 – Evropska Prestonica Kulture“
Anica Draganić, vandredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, odsek arhitektura

Izvestilac:

Cvijetin Benović

*Tadija Janjičić i Petar Đurđev su, nažalost, zbog privatnih i opravdanih razloga sprečeni da učestvuju u žiriranju pa će umesto njih žirirati zameniski članovi, Stanislav Drča, multimedijalni umetnik i producent i Anica Draganić, vandredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, odsek arhitektura

 

10. Sadržaj konkursnog rada

Predaja konkursnog rada je isključivo u digitalnom formatu preko Portala javnih nabavki (https://jnportal.ujn.gov.rs/). Pre prijave potrebno je uraditi besplatnu registraciju na portal. Uputstvo za registraciju je na linku:

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1287/Registracija-naru%C4%8Dioca-korak-po-korak

Svi učesnici su obavezni da u okviru javnog poziva dostave sledeću dokumentaciju u vidu dva zipovana fajla ne veća od 30 MB. Nazivanje foldera treba uraditi po sledećim instrukcijama, kako se ne bi narušila anonimnost učesnika:

Prvi zapakovan (zipovan) folder, koji treba nazvati: „AUTOR_šifra rada_“ (npr. AUTOR_12345.zip). U nazivu foldera ne treba pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost, nego baš reč “AUTOR”. Ovaj folder se učitava na Portal javnih nabavki deo Drugi dokumenti, a u kom se nalazi:

– Dokument „Ponuda“ (sa šifrom rada- Obrazac br. 1) – u pdf formatu

– Dokument “Autor” (skenirana potpisana Izjava – Obrazac br. 2) – u pdf formatu

– Dokument ”Kontakt” (Detalji za povraćaj rada – Obrazac br. 3) – u pdf formatu

– Dokument sa spiskom svih priloga (Obrazac br. 4 sa označenim prilozima – u pdf formatu)

– Dokument sa biografijom umetnika, umetničkog kolektiva ili institucije

– Ukoliko se prijavljuje tim Izjavu o zajedničkom zastupanju tima

Drugi zapakovan (zipovan) folder, treba nazvati „KONKURS_šifra rada_“ (npr. KONKURS_12345.zip), koji se učitava na Portal javnih nabavki u deo Tehničko rešenje/opis, a u kom se nalazi:

1.TEKSTUALNI DEO / Obrazloženje predloženog rešenja (interpretacija teme, oblikovanja, uspostavljenih odnosa sa okruženjem i korisnicima prostora, doprinosi kvalitetu ambijenta); Opis rešenja i specifikacija radova vezanih za realizaciju skulpturalnog dela, materijalizacija, konstrukcija, osvetljenje, tehnologija i održavanje; Procena vrednosti za realizaciju skulpturalnog dela sa pratećim ponudama za zradu. Umanjeni grafički prilozi na A4 formatu.

2.GRAFIČKI DEO / Grafički prikaz skulpture u kontekstu šireg okruženja – prostorna dispozicija (situacija, parter, izgledi)

– Mikro lokacija – okruženje sa skulpturalnim delom, u odgovarajućoj razmeri

– Svi izgledi i preseci – prikazi skulpture, u odgovorajućoj razmeri;

– Detalji skulpture koji objašnjavaju rešenje (u adekvatnoj razmeri R / 1:20 / : ili druga razmera primerena samom rešenju);

– 3D prikazi skulpture iz svih relevantnih pravaca – minimum 3

– Minimum dve fotomontaže koje obajašnjavaju prostorni kontekst predloženog rešenja.

3.PLAKAT ZA DIGITALNU IZLOŽBU / u .jpg formatu, dimenzija 100 h 70 cm, u rezoluciji najmanje150 DPI.

Napomena: Učesnici mogu koristiti fotografije koje dobijaju u okviru grafičkog materijala javnog poziva ili druge fotografije. Prilozi se ne šalju, ukoliko su važni za sagledavanje rešenja mogu biti fotografiosani i predati kao deo grafičkog priloga. Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tektualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada i predaju se u digitalnom formatu preko portala javnih nabavki. Radovi koji ne sadrže gore navedne i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani. Ostali grafički i tekstualni prilozi ukoliko su značajni za objašnjenje rešenja mogu biti sastavni deo konkursnog rada.

 

11. Način tehničko – oblikovane obrade konkursnog rada

Izjave konkurenta, obuhvata sledeće:

 • Ime i prezime (autora/članova autorskog tima; saradnika), adresa iz l.k. i br. lične karte. – Potpise autora/članova autorskog tima i saradnika.
 • Izjava o prihvatanju uslova konkursa i načinu raspodele nagrada.
 • Izjava o prenosu svih imovinskih prava autora.
 • Izjava saglasnosti o eventualnoj daljoj razradi konkursnog rada ukoliko je nagrađen.
 • Izjava pravnog lica, ukoliko se isto pojavljuje u svojstvu učesnika, o imenovanju lica koje ispunjava stručne i druge uslove prema ovom raspisu konkursa, odnosno ispunjava uslove učešća na konkursu.
 • Način raspodele novčane nagrade sa podacima za uplatu za navedena lica (autore i saradnike).

Ponuđač (Učesnik konkursa) ponudu podnosi neposredno u prostorije Fondacije „Novi Sad 2022“ ili putem pošte u neprozirnoj zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, na koju ponuđač lepi popunjen Obrazac br. 1. iz konkursne dokumentacije. U postupku konkursa za dizajn mora se poštovati anonimnost. Ponuđači (Učesnici) konkursa su anonimni do objavljivanja rezultata konkursa. Anonimnost se naročito obezbeđuje zabranom iznošenja pretpostavki o identitetu učesnika konkursa. Ova zabrana se odnosi na sva lica koja učestvuju u postupku kako kod Naručioca – Raspisivača konkursa, sprovodioca, članova žirija, tako i među učesnicima konkursa. Lice zaduženo za prijem ponude (referent) je dužno da, prilikom prijema ponude, bez odlaganja, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeleži datum i vreme prijema i da u delovodnoj dokumentaciji dodeli šifru konkursnoj prijavi, broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko referent uoči nepravilnosti prilikom prijema ponude (npr. ponuda nije označena kao ponuda pa je otvorena, dostavljena je otvorena ili oštećena koverta i sl.), dužan je da o tome sačini pisanu službenu belešku i dostavi je članovima žirija.

Primljene ponude čuva referent do momenta otvaranja ponuda kada ih predaje žiriju, o čemu sa jednim članom Žirija, sačinjava zapisnik o predaji/prijemu ponuda i o tome obaveštava predsednika Žirija. Naručilac (Raspisivač) odnosno /Sprovodilac konkursa ne odgovara za oštećenja koverte ili kutije nastale u transportu i za neadekvatno dostavljenje ponude. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Datum predaje pošti preporučene pošiljke smatra se datumom konkurisanja (prijava mora imati žig pošte sa naznačenim datumom najkasnije do ____________) ili prijava može biti predata neposredno u prostorijama sprovodioca Konkursa.

 

12. Podaci o jeziku na kojem konkursni rad mora da bude sastavljen

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, učesnik je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik, koji je overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Zainteresovano lice (učesnik) može u pisanom obliku isključivo putem Portala za javne nabavke tražiti od žirija dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude tj. konkursnog rada, pri čemu može da ukaže naručiocu na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u objavi, najkasnije 8 dana pre isteka roka za podnošenje konkursnih radova.

Naručilac će u adekvatnom roku, sva pitanja, kao i odgovore žirija, u pisanom obliku, objaviti na Portalu javnih nabavki.

Raspisivač ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da neko od učesnika konkursa ne postavi pitanje ili ne pročita odgovor na postavljeno pitanje, niti smatra da bi ta okolnost bitno uticala na rezultate konkursa.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem konkursnog rada telefonom nije dozvoljeno.

 

13. Način predaje

Tekstualno obrazloženje na A4 formatu dostaviti u pdf-u; Tekstualno obrazloženje mora biti označeno istom šifrom kao grafički deo od pet brojeva u gornjem desnom uglu naslovne strane, font Arial Bold 30. Jezik javnog poziva je srpski, tekstovi moraju biti u fontu Arial veličine 11 punkta.

Grafički deo Grafički prilozi se dostavljaju na formatu 100 x 70 cm; Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u gornjem desnom uglu, font Arial Bold 50.

Fajlovi se označavaju šifrom koju moraju upisati u Obrascu 1

Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene. Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, tekstualni deo i izjave, označavaju se istom šifrom.

Ukoliko grafički prilozi nisu dostavljeni u navedenim karakteristikama neće postojati tehničke mogućnosti da se prikažu na WEB izložbi na sajtu Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture. Radovi koji ne sadrže gore navedne i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Sadržaj Izjave konkurenta

Konkurentom se smatra svaki učesnik (autor/autorski tim) koji je predao konkursni rad u skladu sa ovim Raspisom javnog poziva.

Izjave konkurenta, obuhvata sledeće:

– Ime i prezime (autora/članova autorskog tima; saradnika), adresa iz l.k. i br. lične karte. – Potpise autora/članova autorskog tima i saradnika.

– Izjava o prihvatanju uslova javnog poziva i načinu raspodele nagrada.

– Izjava o prenosu svih imovinskih prava autora.

– Izjava saglasnosti o eventualnoj daljoj razradi konkursnog rada ukoliko je nagrađen.

– Izjava pravnog lica, ukoliko se isto pojavljuje u svojstvu učesnika, o imenovanju lica koje ispunjava stručne i druge uslove prema ovom raspisu konkursa, odnosno ispunjava uslove učešća na konkursu.

– Način raspodele novčane nagrade sa podacima za uplatu za navedena lica (autore i saradnike).

– Izjavu o saglasnosti da se na izložbi radova i u katalogu objavi ime(na) autora u slučaju da nije među nagrađenim konkursnim radovima

Ponuđač (Učesnik javnog poziva) ponudu podnosi anonimno. Ponuđači (Učesnici) javnog poziva su anonimni do objavljivanja rezultata javnog poziva. Anonimnost se naročito obezbeđuje zabranom iznošenja pretpostavki o identitetu učesnika javnog poziva. Ova zabrana se odnosi na sva lica koja učestvuju u postupku kako kod Naručioca – Raspisivača javnog poziva, sprovodioca, članova žirija, tako i među učesnicima javnog poziva.

Primljene ponude čuva referent do momenta otvaranja ponuda kada ih predaje žiriju, o čemu sa jednim članom Žirija, sačinjava zapisnik o predaji/prijemu ponuda i o tome obaveštava predsednika Žirija. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

 

14. Konkursni uslovi

Pravo učešća na Konkursu, u skladu sa čl. 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15) i člana 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje vajarsko – arhitektonskog javnog poziva („Službeni glasnik RS“ br. 31/15), imaju sva fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, primenjene umetnosti ili likovne akademije, koji su državljani Republike Srbije bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, primenjene ili likovne umetnosti, koji je državanin Republike Srbije, bez obzira na njegovu teritorijalnu pripadnost i njegove lične osobine. Učesnici javnog poziva imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente. Ukoliko u izradi idejnog rešenja učetvuje više od jednog fizičkog lica (tim sačinjen od dvoje ili više lica), neophodno je dostaviti Izjavu o Zajedničkom zatupniku tima, potpisanu od strane svih članova tima, kojom se ovlašćuje Zajednički zastupnik tima da zastupa tim u svim predstojećim pravnim radnjama sa naručiocem javnog poziva. Učesnik na Konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Javnog poziva, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs. Obavezni uslovi za učešće na konkursu Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom javnog poziva. Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko – oblikovane obrade i sadržati sve delove određene raspisom javnog poziva. Svaki učesnik javnog poziva koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije javnog poziva.

Svaki Konkursni rad treba da zadovolji sledeće uslove:

Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.

Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.

Dozvoljeno je predati samo po jedno rešenje. Varijantna rešenja nisu dozvoljena

Broj autora i saradnika u stručnom timu nije ograničen

 

15. Konkursni rokovi

Početak javnog poziva / datum oglašavanja: 21.12. 2022. godine;

Rok za odgovore na pitanja: 30.01. 2023.godine;

Pitanja se mogu postavljati preko Portala za javne nabavke i na adresu sprovodioca: infrastructure@ns2022.rs

Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti postavljena na Portalu javnih nabavki i isti će biti dostupni do roka za predaju radova.

Rok za predaju ponude / konkursnih radova: 23.02. 2023. godine

Radovi se moraju predati najkasnije do 15:00 časova

Rok za objavu rezultata konkursa i izveštaja rada žirija jeste 30. 3.2023. godine do 23:59 časova (GMT +1).*

*Prema Zakonu o javnim nabakama, a radi usklađivanja neophodne dokumentacije, rezultate konkursa Odluku o rezultatima konkursa objavićemo u roku definisanom odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno najkasnije 30. 3. 2023. godine.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/, internet stranici sprovodioca javnog poziva www.ns2022.rs

Odgovori na postavljena pitanja će biti postavljena na Portalu za javne nabavke i isti će biti dostupni do roka za predaju radova. Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na internet strani sprovodioca i Portalu za javne nabavke.

Prilozi uz program – podloge i prateća dokumentacija

 1. ISTORIJAT DISTRIKTA I INDUSTRIJSKOG NASLEĐA NOVOG SADA I NJEGOVA EVOLUCIJA
 2. ODLUKA SKUPŠTINE GRADA O POSTAVLJANJU SKULPTURALNOG DELA U DISTRIKTU
 3. ORTO-FOTO PRIKAZ LOKACIJE
 4. FOTOGRAFIJE LOKACIJE
 5. OBRASCI

 

16. Nagradni fond

Visina fonda za nagrade učesnicima konkursa iznosi 400 000,00 dinara bez PDV /neto/ dok će nakon rezultata nagrađenom autoru biti ponuđena realizacija izrade ponuđenog rešenja u iznosu od 3 000 000,00 dinara. Žiri će dodeliti jednu prvu nagradu i donositi sve odluke većinom glasova. Žiri ima pravo i da proglasi posebna priznanja (posebne pohvale, bez novčane naknade). Isplata nagrade u naznačenom neto iznosu sa uvećanim pripadajućim porezima i doprinosima/sa uračunatim PDV, će se izvršiti uplatom na tekući račun izabranog ponuđača – Autora nagrađenog konkursnog rada.

 

17. Međusobni odnosi nakon konkursa

Nagrađeni rad postaje vlasništvo Raspisivača (Naručioca), koji iste može koristiti u celosti ili u delovima. Autor/i nagrađenog rada biće uključeni u dalju razradu projekta po pozivu. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom. Pravne i finansijske posledice za vrstu i visinu nagrade i uslovi zaštite autorskih prava i prenosa imovinskih prava autora na Naručioca Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava. Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Naručiocu ukoliko je predmetni rad nagrađen. Nagrađen rad može se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođen situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima. Autori zadržavaju pravo na publikovanje svog rada. Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, odnosno, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa. Predajom rada svaki ponuđač (učesnik konkursa) prihvata uslove ovog Konkursa.

 

Оdluka o rezultatima konkursа

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.