Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Вајарско-архитектонски конкурс за идејно решење израде скулптуралног дела у оквиру урбанистичког уређења Креативног Дистрикта на Лиману

ПРОГРАМ КОНКУРСА

Програм за отворени, пројектни, једностепени, анонимни вајарско-архитектонски конкурс за идејно решење израде скулптуралног дела у оквиру урбанистичког уређења Креативног Дистрикта на Лиману.

На иницијативу Фондације  Нови Сад 2022 Европска Престоница Културе и Центром за Ликовну и Примењену уметност ТЕРРА

Расписивач / Наручилац конкурса

Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“

 

 1. Општи подаци:

1 Прeдмeт jaвнe нaбaвкe

Прeдмeт jaвнe нaбaвкe брoj КД-2/01-1644 je идејно решење израде скулптуралног дела у оквиру урбанистичког уређења Креативног Дистрикта на Лиману у Новом Саду.

Нaзив и ЦПВ oзнaкa: услугe прojeктoвaњa у aрхитeктури 71230000-9-oргaнизaциja aрхитeктoнскoг кoнкурсa зa нaцртe.

2 Tип кoнкурсa

Прeмa прaву нa учeствoвaњe: oтвoрeни

Прaвo учeшћa нa кoнкурсу имajу свa зaинтeрeсoвaнa физичкa и прaвнa лицa, бeз oбзирa нa њихoву тeритoриjaлну припaднoст и њихoвe личнe oсoбинe, кoja испуњaвajу услoвe дaтe рaсписoм кoнкурсa

3 Циљ конкурса

Прeмa циљу Кoнкурсa: прojeктни

Кoнкурс зa дизajн сe рaсписуje и спрoвoди у сврху дoбиjaњa идejнoг рeшeњa зa идејно решење израде скулптуралног дела у оквиру урбанистичког уређења Креативног Дистрикта на Лиману у Новом Саду.

4 Начин и предаја

Прeмa нaчину и прeдajи рaдa кoнкурс je aнoнимни

Aнoнимнoст сe мoрa пoштoвaти у пoступку кoнкурсa зa дизajн. Учeсници кoнкурсa су aнoнимни дo oбjaвљивaњa рeзултaтa кoнкурсa. Aнoнимнoст сe нaрoчитo oбeзбeђуje зaбрaнoм изнoшeњa прeтпoстaвки o идeнтитeту учeсникa кoнкурсa. Oвa зaбрaнa сe oднoси нa свa лицa кoja учeствуjу у пoступку кaкo кoд Нaручиoцa (Фoндaциja “Нoви Сaд  – Eврoпскa прeстoницa културe”), члaнoвa жириja, Спрoвoдиoцa кoнкурсa, тaкo и мeђу учeсницимa кoнкурсa.

5 Право учешћа

Прeмa прaву учeшћa кoнкурс je: национални

 

 1. Индустријско наслеђе Новог Сада и његова еволуција

Након ослобођења 1918. године Нови Сад је имао 35.000 становника. У првим годинама после Првог светског рата знатно је увећана градска популација. На основу података Банске управе Нови Сад је 1933. године имао нешто више од 70.000 становника. Уз Београд, то је био једини град у Југославији који је дуплирао своју популацију након ослобођења 1918. године.

У истом периоду дошло је и до снажног напретка појединих заната. Првенствено су се развили металуршки (машински, механичарски, лимарски, грађевинско-браварски и електротехнички) и зидарски занат. До ослобођења 1918. године Нови Сад је заузимао положај периферног града на југу Мађарске у ком је било развијено занатство и трговина аграрним производима.

У новостеченој слободи Нови Сад се у Југославији позиционирао као важан трговачки центар.

Када и како настаје Дистрикт или тзв. Кинеска четврт

Почетком двадесетих, након договора Града и војске, разрушено је утврђење Мостобран (Брукшанац), чиме је после више од два века постојања града омогућена изградња и на обали Дунава. Након рушења Мостобрана формира се део града назван Мали Лиман, а на Великом Лиману започиње да се гради део нове индустријске зоне. Иначе, прва индустријска четврт је у Новом Саду почела да се гради у последњој четвртини 19. века на простору данашњих улица Душана Васиљева, Марка Миљанова и Филипа Вишњића.

Током 1921. године проширени Савет града Новог Сада донео је више одлука о продаји градског земљишта у сврху градње привредних, стамбених и школских објеката. На седници одржаној 24. јуна 1921. године, између осталог, одобрена је продаја земљишта на Лиману браћи Крамер за подизање фабрике жице и станова за раднике, као и Уреду за граничну трговину Републике Чехословачке за подизање стоваришта. То је био зачетак индустријске изградње на простору Великог Лимана.

Од објеката индустријске производње, који данас одговарају простору Дистрикта (такозване Кинеске четврти), у том времену били су „Чехословачки магацин“, „Државни монопол“, стругара „Стајнер“, фабрика „Ориент“, творница уметничког камена „Шоман и Бауер“, творница жице, ексера и жичане робе и гвоздених конструкција „браћа Крамер“ и дрвара „Ловингер“. Главне саобраћајне комуникације су ишле кроз улице Индустријску и Давида Рацковића.

Доба Социјализма

Решењем Владе Народне Републике Србије бр. 223 од 25. марта 1947. године долази до спајања национализованог предузећа „Омега“ из Аде са државним предузећима „Фабекс“ и „Петар Драпшин“, под заједничким називом „Петар Драпшин“, што је била фабрика завртња, жичане и гвоздене робе. У послератном развоју фабрике битни су периоди омеђени следећим датумима:

Од 1956. до 1958. године дошло је до потпуног пресељења фабрике из Банатске и Радничке улице у Улицу Давида Рацковића. У истом периоду дошло је до изградње дела грађевинских објеката, редукције производног програма, те преношења дела производног програма у фабрику Милан Видак.

Године 1974. из старих хала у Улици Давида Рацковића, организација се сели у нове хале са модерном опремом на нову локацију, у индустријску зону.

Сигурни корак неумољивог времена

Од 1974. па до краја осамдесетих година, Дистрикт (Кинеска четврт) постаје запуштени део Новог Сада, а у рушевне и напуштене фабричке бараке усељавају се занатлије – столари, ауто-механичари, фарбари и многи други.

Ипак, током последње деценије овај комплекс полако почиње да поприма обрисе алтернативног културног кварта претварањем неких простора у атељее и музичке студије, клубове и галерије, али пре свега од тренутка када Студентски културни центар добија на коришћење једну од напуштених фабричких хала и у новом простору под називом „Фабрика“ започиње живу програмску активност која траје до данас.

Преузимањем титуле Европскре престонице кутлуре, Фондација Нови Сад – Европска престоница културе, кроз јавне расправе, трибине, дебате, анкете, а касније и конкретним иницијативама регулација и грађевинским радовима почиње да ревитализује простор једновековног индустријског наслеђа Новог Сада у амбијент и екосистем који подстиче културно уметничку делатност у најширем смислу.

 

 1. Повод и циљ конкурса

Ревитализацијом простора Дистрикта (такозване Кинеске четврти) оспособљено је 13 објеката подељених на више од 40 локала који ће поред позоришта, биоскопске сале, концертне хале, музичких студија, ликовних атељеа, уметничких депоа и других простора за уметничку делатност смештати и многе организације, удружења и институте који су релевантни за локални и регионални развој на пољу креативних индустрија.

Пре свега у ширем контексту, простор креативног дистрикта представља атрактивну градску локацију добро повезану са свим кључним градским саобраћајним правцима и већ израженим квалитетима препознатим унутар локалне заједнице. Основна идеја је да се креирањем Културних станица као нових простора за културу и позиционирањем Дистрикта као нове фокалне тачке децентрализује културна мапа и успостави широка мрежа институција намењених јачању локалне културне сцене.

Повод овог конкурса јесте урбанистичка интервенција у јавном простору која подразумева постављање скулптуралног дела који претендује да постане највибрантнији центар креативних индустрија у региону. Само дело, у даљем тексту реферисано као скулптура, и начин њене реализације би био одраз етике, естетике и вредности које треба да заступа Дистрикт, усмерену на еволуцију уметничких пракси и савремене приступе уметности и културним делатностима. У сарадњи са Центром за ликовне и примењене уметности „ТЕРРА“ промовишу се вредности специфичне за идентите овог поднебља користећи теракоту као доминантни аутохтони медиј за израду скулптуре.

Расписивање конкурса представља природни след даљег развитка комплекса Дистрикта доприносећи јачем развитку карактера и идентитета овог дела града као и умрежавању са рeгионалним партнерима и јачању веза међу њима.

Изабрано идејно решење представљаће основ за даљу разраду техничке документације и реализацију јавне скулптуре у просторијама Центрa за Ликовне и Примењене Уметности „ТЕРА“.

 

 1. Опште карактеристике простора и локација

Највећу предност локације Дистрикта представља његова позиција иузмеђу Лимана, насеља претежно намењених становању великих густина, приобаља Дунава у намени спорта и рекреације (градско шеталиште Кеј, купалиште Штранд и спортске зоне Дунавац) као и значајног зеленог простора Лиманског парка. Током последњих неколико деценија, уметањем разних типологија и функција, овај део града се континуирано развија у нови градски центар у оквиру којег се између осталог налазе и Универзитет, разни пословни центри и управне зграде а од краја 20. века почиње и неформална имплементација културних садржаја.

Градња вајарског дела, реферисаног као скулптура, који је предмет овог конкурса планирана је на делу парцеле 7335/17 К.О. Нови Сад II, Град Нови Сад у партеру између објеката број 12, 13 и 5 (Менза, Биро и Радионица) према графичком приказу коју је саставни део документације овог јавног позива. Парцела је у власништву Града Новог Сада, док је део парцеле где се планира скулптура у нивелацији те се не планира усецање или наспање тла.

Позиција где се планира скулптура се налази у оквиру реконструисаног Дистрикта тзв. „Кинеске четврти“ са јужне стране Лиманског парка. Овај дистрикт је са северне стране оивичен Булеваром деспота Стефана, са источне паркингом поред „Мостоградње“, са западне стране приступном саобраћајницом док је са јужне стране оивичен Сунчаним кејом.

 

 1. Просторна и димензионална ограничења

Висина и волумен јавне скулптуре није унапред одређена, нити ограничена. Очекује се да уз поштовање вредности и карактера урбаног простора концепцијски подржи али и унапреди простор Дистрикта. Конкурсним задатком може бити третиран на ликовни или други начин онај просторни фрагмент или целина која дефинише концептуално решење. Посебно треба водити рачуна о трасама подземних и надземних инсталација, зеленилу и просторним и визуелним елементима постављеним у процесу ревитализације Дистрикта. Предложена решења инсталације треба да буду оригинална, естетски примерена идентитету и вредностима које Дистрикт заступа. Естетски израз инсталације треба да концепцијски и визуелно јасно упућује на симболику индустрисјског наслеђа Новог Сада али и свеукупно даје специфичан тон и амбијенталну слику целокупног простора Дистрикта. Осим да пружа јасну и јаку слику, јавна скулптура треба да донесе конкретну симболичку и уметничку поруку, унапреди предметни простор Дистрикта којим ће допринети препознатљивости контекста специфичног новосадског приобалног просторног потеза. Предложена решења треба и да допринесу повећању атрактивности предметног простора у смислу експлицитног културног дијалога са корисницима простора. Ликовни, обликовани, технолошки и свеукупни третман теме мора да буде у складу са конкурсним задатком, условима изградње и спроводљивости, те афирмативни у односу на амбијент у коме се налази, као и да адекватно граде или допуњавају просторни контекст. Решења морају да задовоље и захтеве у погледу могућности за реализацију и будуће одржавање јавног спомен обележја. Уколико доприноси концепту, решењем треба предвидети и све потребне пратеће елементе мобилијара или опреме који не нарушавају формирану целину позиције где је скулптура позиционирано. Посебно водити рачуна о осветљењу и уколико постоји, натпису који прати решење. Уколико је дизајн натписа значајан за сагледавање решења могуће је приложити и детаљ натписа.

 

 1. Препоруке у односу на просторни контекст и обликовање јавне инсталације у Дистрикту

Идејно решење треба да узима у обзир просторни и историјски контекст Дистрикта као и његову будућу намену и сврху креативних индустрија. Акценат се ставља на историсјки контекст индустријског наслеђа Новог Сада као и дела града раније познатог као „Велики Лиман“ који је кроз више од једновековне трансформације, еволуирајући кроз различите гео-политичке и друштвене турбуленције постао место образовања, рекреације, индустрије, културе и субкултуре. У делу се тражи да доминантни материјал буде теракота у виду димензија и волумена скулптуре као и јасна пејзажно-наративна комуникација са контекстом своје околине. Пожељно је информисање  и консултација о просторно-техничким капацитетима, са Центром за Ликовне и Примењене Уметности „ТЕРА“ у којој ће се скулптура реализовати. У изради идејног решења потребна је видљивост и јасноћа у познавању материјала израде, теракоте, њених својства, могућности и ограничења при обликовању.

Просторни концепт:

 • Конкурсно решење треба да кореспондира са конфигурацијом објеката, а нарочито имати у виду сагледивост из различитих пешачких смерова који прожимају Дистрикт;
 • Конкурсним решењем остварити одговарајући однос према савременом културном наслеђу;
 • Конкурсним решењем треба остварити одговарајући дијалог са ужим и ширим контекстом имајући у виду и саму позицију инсталације али и целокупног Дистрикта;
 • Посебну пажњу обратити на трасе подземних и надземних инсталација, расветних тела и евентуалних просторних ограничења за постављање јавне инсталације.

Вредности које треба нагласити:

Конкурсно решење јавне инсталације у Дистрикту треба да:

 • Буде сагледиво из ширег простора Дистрикта и да има јасан израз у просторном смислу, било да је доминантан репер или специфично третиран просторни гест;
 • Буде оригинално, карактеристично, амбициозно и снажно те адекватно теми индустријског наслеђа Новог Сада и будућег контекста Дистрикта;
 • Пренесе историски турбулентни дух „Великог Лимана“;
 • Буде широко доступно и комуницира са свим корисницима – без обзира на старост, порекло, образовање, језик или знање о теми;
 • Буде материјализовано у теракоти са јасно разрађеним видом трајности, безбедности, експлоатације и одржавања
 • Да да нову вредност простору.

Обликовање јавне скулптуре треба да буде у духу времена у којем настаје, као и да је естетика скулптуре примерена поруци коју траба да искаже.

 Обратити посебну пажњу на вредности које треба створити и нагласити и то:

 • Да је обликовање јавне скулптуре у складу са временом у којем настаје;
 • Вредност решења јавне скулптуре је трајна и део колективне меморије простора, друштва и времена у коме настаје и као такво постаје део културног памћења и новог културног наслеђа;
 • Да материјализација јавне скулптуре у Дистрикту  буде у складу са концептом, али и да је технолошки и по питању материјализације у теракоти, могућа за реализацију.

 

 1. Критеријуми за вредовање радова

Радови ће бити вредновани према следећим критеријумима:

Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим условима и препорукама, Комисија ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

 • Концепцијски однос према теми и материјализација концепта;
 •  Квалитет решења у односу према теми значењски и наменски квалитети решења;
 •  Оригиналност идеје, уверљивост и комуникативност решења;
 •  Естетски, ликовни и обликовни квалитети решења;
 •  Познавање материјала и израде дела у медију теракоте.
 •  Квалитет техничко технолошких карактеристика решења, материјализације као и будуће експлоатација и одржавање;
 •  Квалитет решења у односу на контекст – непосредном и ширем окружењу, културном наслеђу и специфичностима простора коме ће јавна скулптура припадати и у оквиру кога ће се тумачити;
 • Техничке могућности предложеног решења за реализацију и изводљивост решења;
 •  Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

Комисија задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања пројекте који не задовољавају поменуте критеријуме и условљености дате програмом јавног позива. Одлука комисије о додели награда је коначна и неопозива у складу са наведеном процедуром и условима вредновања.

 

 1. Услови за учешће на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву, у складу са чл. 7. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и члана 28. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење вајарско – архитектонског конкурса („Службени гласник РС“ бр. 31/15), имају сва физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, примењене уметности или ликовне академије, који су држављани Републике Србије без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особин, или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, примењене или ликовне уметности, који је државанин Републике Србије, без обзира на његову територијалну припадност и његове личне особине. Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења, као и студенте. Уколико у изради идејног решења учествује више од једног физичког лица (тим сачињен од двоје или више лица), неопходно је доставити Изјаву о Заједничком затупнику тима, потписану од стране свих чланова тима, којом се овлашћује Заједнички заступник тима да заступа тим у свим предстојећим правним радњама са спроводиоцем јавног позива. Учесник на Јавном позиву не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу јавног позива, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Јавни позив.

Обавезни услови за учешће на јавном позиву

 • Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом Јавног позива.
 • Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко – обликоване обраде и садржати све делове одређене расписом јавног позива. Јавни позив се расписује у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење вајарско – архитектонског конкурса („Службени гласник РС“ бр. 31/15), ( у даљем тексту: Правилник).
 • Сваки учесник јавног позива који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на јавном позиву.
 • Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције конкурса.

 

 1. Састав Жирија и Известиоци

Жири:

Тадија Јањичић, уметник*

Александар Бунчић, уметник, редовни професор на катедри за вајрство на Академији Уметности у Новом Саду

Слободан Којић, оснивач Фондације за Ликовну и Примењену Уметност „ТЕРРА“

Сава Степанов, уметник, кустос Фондације за Ликовну и Примењену Уметност „ТЕРРА“

Петар Ђурђев, историчар и директор Архива града Новог Сада*

Заменски чланови жирија:

Станислав Дрча, кустос и продуцент испред „Нови Сад 2022 – Европска Престоница Културе“

Аница Драганић, вандредни професор на Факултету техничких наука, одсек архитектура

Известилац:

Цвијетин Беновић

*Тадија Јањичић и Петар Ђурђев су, нажалост, због приватних и оправданих разлога спречени да учествују у жирирању па ће уместо њих жирирати замениски чланови, Станислав Дрча, мултимедијални уметник и продуцент и Аница Драганић, вандредни професор на Факултету техничких наука, одсек архитектура

 1. Садржај конкурсног рада

Предаја конкурсног рада је искључиво у дигиталном формату преко Портала јавних набавки (https://jnportal.ujn.gov.rs/). Пре пријаве потребно је урадити бесплатну регистрацију на портал. Упутствo зa рeгистрaциjу je нa линку:

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1287/Registracija-naru%C4%8Dioca-korak-po-korak

Сви учесници су обавезни да у оквиру јавног позива доставе следећу документацију у виду два зипована фајла не већа од 30 MB. Нaзивaњe фoлдeрa трeбa урaдити пo слeдeћим инструкциjaмa, кaкo сe нe би нaрушилa aнoнимнoст учeсникa:

Први зaпaкoвaн (зипoвaн) фoлдeр, кojи трeбa нaзвaти: „AУTOР_шифрa рaдa_“ (нпр. AУTOР_12345.зип). У нaзиву фoлдeрa нe трeбa писaти имe aутoрa, дa сe нe би нaрушилa aнoнимнoст, нeгo бaш реч “AУTOР”. Oвaj фoлдeр сe учитaвa нa Пoртaл jaвних нaбaвки дeo Други дoкумeнти, a у кoм сe нaлaзи:

– Документ „Понуда“ (са шифром рада- Образац бр. 1) – у пдф формату

– Документ “Аутор” (скенирана потписана Изјава – Образац бр. 2) – у пдф формату

– Документ ”Контакт” (Детаљи за повраћај рада – Образац бр. 3) – у пдф формату

– Документ са списком свих прилога (Образац бр. 4 са означеним прилозима – у пдф формату)

– Документ са биoгрaфиjом умeтникa, умeтничкoг кoлeктивa или институциje

– Уколико се пријављује тим Изјаву о заједничком заступању тима

Други зaпaкoвaн (зипoвaн) фoлдeр, трeбa нaзвaти „КOНКУРС_шифрa рaдa_“ (нпр. КOНКУРС_12345.зип), кojи сe учитaвa  нa Пoртaл jaвних нaбaвки у дeo Teхничкo рeшeњe/oпис, a у кoм сe нaлaзи:

1.ТЕКСТУАЛНИ ДЕО / Образложење предложеног решења (интерпретација теме, обликовања, успостављених односа са окружењем и корисницима простора, доприноси квалитету амбијента); Опис решења и спецификација радова везаних за реализацију скулптуралног дела, материјализација, конструкција, осветљење, технологија и одржавање; Процена вредности за реализацију скулптуралног дела са пратећим понудама за зраду. Умањени графички прилози на А4 формату.

2.ГРАФИЧКИ ДЕО / Графички приказ скулптуре у контексту ширег окружења – просторна диспозиција (ситуација, партер, изгледи)

– Микро локација – окружење са скулптуралним делом, у одговарајућој размери

– Сви изгледи и пресеци – прикази скулптуре, у одговорајућој размери;

– Детаљи скулптуре који објашњавају решење (у адекватној размери Р / 1:20 / : или друга размера примерена самом решењу);

– 3D прикази скулптуре из свих релевантних праваца – минимум 3

– Минимум две фотомонтаже које обајашњавају просторни контекст предложеног решења.

3.ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ / у .јпг формату, димензија 100 х 70 cm, у резолуцији најмање150 ДПИ.

Напомена: Учесници могу користити фотографије које добијају у оквиру графичког материјала јавног позива или друге фотографије. Прилози се не шаљу, уколико су важни за сагледавање решења могу бити фотографиосани и предати као део графичког прилога. Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, тектуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада и предају се у дигиталном формату преко портала јавних набавки. Радови који не садрже горе наведне и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани. Остали графички и текстуални прилози уколико су значајни за објашњење решења могу бити саставни део конкурсног рада.

 

 1. Начин техничко – обликоване обраде конкурсног рада

Изјаве конкурента, обухвата следеће:

 • Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр. личне карте. – Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника.
 • Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда.
 • Изјава о преносу свих имовинских права аутора.
 • Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен.
 • Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава услове учeшћa нa кoнкурсу.
 • Начин расподеле новчане награде са подацима за уплату за наведена лица (ауторе и сараднике).

Понуђач (Учесник конкурса) понуду подноси непосредно у просторије Фондације „Нови Сад 2022“ или путем поште у непрозирној затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације. У поступку конкурса за дизајн мора се поштовати анонимност. Понуђачи (Учесници) конкурса су анонимни до објављивања резултата конкурса. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења претпоставки о идентитету учесника конкурса. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у поступку како код Наручиоца – Расписивача конкурса, спроводиоца, чланова жирија, тако и међу учесницима конкурса. Лице задужено за пријем понуде (референт) је дужно да, приликом пријема понуде, без одлагања, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележи датум и време пријема и да у деловодној документацији додели шифру конкурсној пријави, број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико референт уочи неправилности приликом пријема понуде (нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је отворена или оштећена коверта и сл.), дужан је да о томе сачини писану службену белешку и достави је члановима жирија.

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их предаје жирију, о чему са једним чланом Жирија, сачињава записник о предаји/пријему понуда и о томе обавештава председника Жирија. Наручилац (Расписивач) односно /Спроводилац конкурса не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Датум предаје пошти препоручене пошиљке сматра се датумом конкурисања (пријава мора имати жиг поште са назначеним датумом најкасније до ____________) или пријава може бити предата непосредно у просторијама спроводиоца Конкурса.

 

 1. Пoдaци o jeзику нa кojeм кoнкурсни рaд мoрa дa будe сaстaвљeн

Кoнкурсни рaд и сви прилoзи кojи сe пoднoсe уз кoнкурсни рaд мoрajу бити сaстaвљeни нa српскoм jeзику, нa лaтиничнoм или ћириличнoм писму. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм jeзику, учeсник je дужaн дa пoрeд дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa српски jeзик, кojи je oвeрeн oд стрaнe oвлaшћeнoг судскoг тумaчa.

Зaинтeрeсoвaнo лицe (учeсник) мoжe у писaнoм oблику искључивo путeм Пoртaлa зa jaвнe нaбaвкe трaжити oд жириja дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe тj. кoнкурснoг рaдa, при чeму мoжe дa укaжe нaручиoцу нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у oбjaви, нajкaсниje 8 дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe кoнкурсних рaдoвa.

Нaручилaц ћe у aдeквaтнoм рoку, свa питaњa, кao и oдгoвoрe жириja, у писaнoм oблику, oбjaвити нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

Рaсписивaч нe снoси никaкву oдгoвoрнoст зa случaj дa нeкo oд учeсникa кoнкурсa нe пoстaви питaњe или нe прoчитa oдгoвoр нa пoстaвљeнo питaњe, нити смaтрa дa би тa oкoлнoст битнo утицaлa нa рeзултaтe кoнкурсa.

Tрaжeњe дoдaтних инфoрмaциja или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм кoнкурснoг рaдa тeлeфoнoм ниje дoзвoљeнo.

 

 1. Начин предаје

Текстуално образложење на А4 формату доставити у pdf-у; Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Arial Bold 30. Језик јавног позива је српски, текстови морају бити у фонту Arial величине 11 пункта.

Графички део Графички прилози се достављају на формату 100 x 70 cm; Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, фонт Arial Bold 50.

Фајлови се означавају шифром коју морају уписати у Обрасцу 1

Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене. Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део и изјаве, означавају се истом шифром.

Уколико графички прилози нису достављени у наведеним карактеристикама неће постојати техничке могућности да се прикажу на WEB изложби на сајту Фондације Нови Сад – Европска престоница културе. Радови који не садрже горе наведне и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Садржај Изјаве конкурента

Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни рад у складу са овим Расписом јавног позива.

Изјаве конкурента, обухвата следеће:

– Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр. личне карте. – Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника.

– Изјава о прихватању услова јавног позива и начину расподеле награда.

– Изјава о преносу свих имовинских права аутора.

– Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен.

– Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава услове учeшћa нa кoнкурсу.

– Начин расподеле новчане награде са подацима за уплату за наведена лица (ауторе и сараднике).

– Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају да није међу награђеним конкурсним радовима

Понуђач (Учесник јавног позива) понуду подноси анонимно. Понуђачи (Учесници) јавног позива су анонимни до објављивања резултата јавног позива. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења претпоставки о идентитету учесника јавног позива. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у поступку како код Наручиоца – Расписивача јавног позива, спроводиоца, чланова жирија, тако и међу учесницима јавног позива.

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их предаје жирију, о чему са једним чланом Жирија, сачињава записник о предаји/пријему понуда и о томе обавештава председника Жирија. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

 1. Кoнкурсни услoви

Право учешћа на Конкурсу, у складу са чл. 7. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и члана 28. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење вајарско – архитектонског јавног позива („Службени гласник РС“ бр. 31/15), имају сва физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, примењене уметности или ликовне академије, који су држављани Републике Србије без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, примењене или ликовне уметности, који је државанин Републике Србије, без обзира на његову територијалну припадност и његове личне особине. Учесници јавног позива имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења, као и студенте. Уколико у изради идејног решења учетвује више од једног физичког лица (тим сачињен од двоје или више лица), неопходно је доставити Изјаву о Заједничком затупнику тима, потписану од стране свих чланова тима, којом се овлашћује Заједнички заступник тима да заступа тим у свим предстојећим правним радњама са наручиоцем јавног позива. Учесник на Конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Јавног позива, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс. Обавезни услови за учешће на конкурсу Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом јавног позива. Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко – обликоване обраде и садржати све делове одређене расписом јавног позива. Сваки учесник јавног позива који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције јавног позива.

Сваки Конкурсни рад треба да задовољи слeдeће услoве:

Кoнкурсни рaд мoрa бити дoстaвљeн нa врeмe и нa нaчин утврђeн рaсписoм кoнкурсa.

Кoнкурсни рaд мoрa бити изрaђeн нa нaчин тeхничкo-oбликoвнe oбрaдe и сaдржaти свe дeлoвe oдрeђeнe рaсписoм кoнкурсa.

Дoзвoљeнo je прeдaти сaмo пo jeднo рeшeњe. Вaриjaнтнa рeшeњa нису дoзвoљeнa

Брoj aутoрa и сaрaдникa у стручнoм тиму ниje oгрaничeн

 

 1. Конкурсни рокови

Почетак јавног позива / датум оглашавања: 21.12. 2022. године;

Рок за одговоре на питања: 30.01. 2023.године;

Питања се могу постављати преко Портала за јавне набавке и на адресу спроводиоца: infrastructure@ns2022.rs

Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на Порталу јавних набавки и исти ће бити доступни до рока за предају радова.

Рок за предају понуде / конкурсних радова: 23.02. 2023. године

Радови се морају предати најкасније до 15:00 часова

Рок за објаву резултата конкурса и извештаја рада жирија јесте 30. 3.2023. године до 23:59 часова (ГМТ +1).*

*Према Закону о јавним набакама, а ради усклађивања неопходне документације, резултатe конкурса Одлуку о резултатима конкурса објавићемо у року дефинисаном одредбама Закона о јавним набавкама, односно најкасније 30. 3. 2023. године.

Резултати јавног позива ће бити објављени на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/, интернет страници спроводиоца јавног позива www.ns2022.rs

Одговори на постављена питања ће бити постављена на Порталу за јавне набавке и исти ће бити доступни до рока за предају радова. Резултати Јавног позива ће бити објављени на интернет страни спроводиоца и Порталу за јавне набавке.

Прилози уз програм – подлоге и пратећа документација

 1. ИСТОРИЈАТ ДИСТРИКТА И ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА НОВОГ САДА И ЊЕГОВА ЕВОЛУЦИЈА
 2. ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА О ПОСТАВЉАЊУ СКУЛПТУРАЛНОГ ДЕЛА У ДИСТРИКТУ
 3. ОРТО-ФОТО ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈЕ
 4. ФОТОГРАФИЈЕ  ЛОКАЦИЈЕ
 5. ОБРАСЦИ

 

 1. Наградни фонд

Висина фонда за награде учесницима конкурса износи 400 000,00 динара без ПДВ /нето/ док ће након резултата награђеном аутору бити понуђена реализација израде понуђеног решења у износу од 3 000 000,00 динара. Жири ће доделити једну прву награду и доносити све одлуке већином гласова. Жири има право и да прогласи посебна признања (посебне похвале, без новчане накнаде). Исплата награде у назначеном нето износу са увећаним припадајућим порезима и доприносима/са урачунатим ПДВ, ће се извршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача – Аутора награђеног конкурсног рада.

 

 1. Међусобни односи након конкурса

Награђени рад постаје власништво Расписивача (Наручиоца), који исте може користити у целости или у деловима. Аутор/и награђеног рада биће укључени у даљу разраду пројекта по позиву. Сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и услови заштите ауторских права и преноса имовинских права аутора на Наручиоца Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских права. Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора Наручиоцу уколико је предметни рад награђен. Награђен рад може се користити у целини или у деловима и кроз израду планске и техничке документације биће прилагођен ситуацији на терену, односно просторним и техничким могућностима и ограничењима. Аутори задржавају право на публиковање свог рада. Наручилац има права да користи све пристигле радове, односно, да их публикује и промовише резултате конкурса. Предајом рада сваки понуђач (учесник конкурса) прихвата услове овог Конкурса.

Одлука о резултатима конкурса

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.