Претрага
Close this search box.

JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU UMETNIČKIM PROGRAMIMA U SKLADU SA ČLANSTVOM GRADA NOVOG SADA U UNESKO MREŽI KREATIVNIH GRADOVA U 2024. GODINI (KALEIDOSKOP KULTURE)

PREDMET I CILj KONKURSA

Programski luk „Kaleidoskop kulture” je Odlukom o utvrđivanju programskih i projektnih aktivnosti imenovan za jednu od kulturno-umetničkih programskih celina koje predstavljaju trajno nasleđe međunarodnog projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Programski narativ Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” proizlazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje se promovišu kroz programe, direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije.

Tokom pet nedelja „Kaleidoskopa kulture” programi se odvijaju u celinama koje su tematski detaljno definisane i podeljene na određene umetničke oblasti, sa ciljem da se aktiviraju svi relevantni akteri na kulturnoj sceni, raspoloživi gradski prostori i resursi (pre svega Distrikt) i stave u službu umetničkog čina i kreiranja jedinstvene slike Novog Sada kao grada u kojem je kultura način života.

U cilju da se podignu kapaciteti umetničke scene te da se ona podstakne na umrežavanje i povezivanje s umetnicima i umetničkim kolektivima iz Evrope i sveta, sa akcentom na gradove iz Unesko mreže kreativnih gradova (https://www.unesco.org/en/creative-cities), Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” (u daljem tekstu: Fondacija) raspisuje Javni konkurs za podršku umetničkim programima u skladu sa članstvom Grada Novog Sada u Unesko mreži kreativnih gradova u 2024. godini, koji će biti realizovani u okviru programskog luka „Kaleidoskop kulture”, u periodu od 5. septembra do 5. oktobra 2024. godine.

Aplikanti bi svojim programima trebalo da odgovore na koncept, temu, vremenski i prostorni okvir i da u osnovi projekat sadrži multimedijalni, digitalni i novomedijski izraz.

Koncept Kaleidoskopa kulture:

Kaleidoskop kulture će, tokom pet nedelja posvećenih različitim umetnostima, prikazati raznovrsna umetnička dela i izvođenja velikana srpske umetnosti, zvezda svetske scene i domaćih umetnika, koja kroz umetničku produkciju, sa fokusom na nove medije i digitalni, novomedijski izraz, doprinose razvoju publike i jačanju lokalne kulturne scene.

U odnosu na koncept, temu i dinamiku, nedelje ovogodišnjeg Kaleidoskopa kulture su: primenjena umetnost, književnost, izvođačka umetnost, arhitektura i vizuelna umetnosti.

Program Kaleidoskopa kulture zasnovan je na temi identiteta i identitetske pripadnosti, koja je otelotvorena sloganom „Svoji“.

Tema: Identitetska pripadnost.

Šta je to identitet? Kako se gradi? Kako se izvodi? Kako utiče na naše bivstvovanje u svetu?

Koji je uticaj na nivou pojedinca, a koji na nivou zajednice? Zašto volimo? Koga ili šta volimo? U čemu uživamo? Kako ispoljavamo svoju individualnost? Čemu i kome pripadamo? Zašto?

Slogan: „Svoji“.

Značenje slogana „Svoji“ je, u kontekstu i duhu programa Kaleidoskopa, višeslojno.

Svoji je prisvojni pridev a to u kontekstu individualnosti znači: ostati svoj, biti autentičan, biti poput sebe. (Ko sam ja? Ja sam svoj. Ja sam ja.).

Svoji kao prisvojni pridev u kolektivnom kontekstu znači: svoji smo, poznajemo se, vidimo se, osećamo se, razumemo se. (Ko smo mi? Svoji smo. Postoji izvestan osećaj pripadnosti između nas…).

„Svoji” se, u vezi sa tim, odnosi na osećaj pripadnosti koji se gradi kroz i u odnosu na identitet i pripadnost.

Pripadati možemo sebi, drugima, mestu, ideji, zemlji, tlu, kamenu. Čemu i kome pripadamo? Šta znači biti ja, ti, u odnosu na sebe, u odnosu na tebe, na nas?

Javni konkurs se raspisuje u cilju podrške realizaciji programa u prostorima Distrikta u 2024. godini, u periodu od 6. septembra do 5. oktobra, u okviru programskog luka „Kaleidoskop kulture”, kroz sufinansiranje projekata usmerenih na izvođenje i predstavljanje umetničkih radova.

Cilj javnog konkursa jeste jačanje umetničke scene kroz doprinos vidljivosti umetnika i tema koje se obrađuju u polju evropske kulture, a koje su u vezi sa umetničkim konceptom, temom i sloganom „Kaleidoskopa kulture”.

Vremenski okvir:

Nedelja primenjene umetnosti: 6. i 7.septembar 2024.

Nedelja književnosti: 13. i 14. septembar 2024.

Nedelja izvođačke umetnosti: 20. i 21. septembar 2024.

Nedelja arhitekture: 27. i 28. septembar 2024.

Nedelja vizuelne umetnosti: 4. i 5. oktobar 2024.

Prostorni okvir:

Prostor Distrikta.

Multimedijalni, digitalni, novomedijski okvir:

UCCN – UNESCO Creative Cities Network je program Specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (osnovane 1945. godine) koji je formiran 2004. godine sa ciljem umrežavanja gradova koji međusobno dele slične vrednosti koje prepoznaju kao strateški faktor održivog razvoja u pogledu ekonomskih, društvenih, kulturnih i prostornih aspekata i razvijaju svoje kreativne i kulturne kapacitete u sledećih sedam oblasti: zanati i narodna umetnost, dizajn, film, književnost, medijske umetnosti, gastronomija i muzika.

U Rezoluciji „A/RES/70/1-Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 25. septembra 2015. godine prepoznala, između ostalog, kulturni diverzitet kao deo vizije budućnosti sveta.

Grad Novi Sad je pristupio jedinstvenoj Unesko mreži kreativnih gradova i time postao prvi grad u ovom delu Evrope u kategoriji novih i digitalnih umetnosti (Media Arts).

Medijska umetnost uključuje umetnička dela dizajnirana i izvedena putem novih tehnologija koja obuhvataju virtuelnu umetnost, kompjutersku grafiku, kompjutersku animaciju, digitalnu umetnost, interaktivnu umetnost, umetnost zvuka, video-igre, robotiku, film, televiziju, radio, audio-umetnost, video-umetnost, internet, interaktivne i mobilne tehnologije, multimedijalnu umetnost, imerzivnu umetnost i veštačku inteligenciju.

Medijska umetnost podrazumeva sve žanrove i forme koje koriste elektronske medije i nove tehnologije (analogne i digitalne) da bi proširile doživljaj umetnosti kroz različite umetničke discipline.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica: umetnici, studenti, radnici u kulturi i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji će svoje umetničke radove/programe prezentovati u Distriktu, kao i pravna lica: ustanove kulture, obrazovne ustanove, udruženja građana i druga pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, a čije su osnovna delatnost i oblast ostvarivanja ciljeva u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom „Kaleidoskopa kulture”.

FINANSIJSKI ASPEKT

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara neto (slovima: deset miliona dinara i 00/100).

Ovim konkursom biće finansirani honorari izvođača/umetnika, koji samostalno apliciraju na javni konkurs, kao i troškovi realizacije programa za pravna lica.

Takođe, Fondacija će u skladu sa mogućnostima (opremom kojom raspolaže) obezbediti troškove tehničke produkcije projekata čija je realizacija planirana u Distriktu.

Za fizička lica honorari se odobravaju u neto iznosu uz obavezu Fondacije da izmiri troškove na ime pripadajućih poreza i doprinosa, dok se za troškove pravnih lica grantovi odobravaju u bruto iznosu u skladu sa dostavljenom budžetskom projekcijom i dozvoljenim kategorijama troškova.

Odobreni iznos će biti isplaćen u dve tranše.

Prva tranša (80% od ukupnog dobijenog iznosa) biće isplaćena nakon zaključenja ugovora o sufinasiranju za fizička lica, odnosno dostavljanja sredstva obezbeđenja za pravna lica, a druga tranša (20% od ukupnog dobijenog iznosa) po realizaciji predmetnog projekta, odnosno po dostavljenom i validiranom izveštaju.

Aplikantu može biti dodeljen i manji iznos od zatraženog, u zavisnosti od broja ostvarenih bodova i valorizacije predloga projekta. U navedenom slučaju, a pre potpisivanja ugovora, od Aplikanta će biti zatražena saglasnost za revidirani proračun programa (budžet i projektne aktivnosti), u skladu sa predloženim umanjenim iznosom.

Komisija za ocenu projektnih predloga odlučivaće o tačnoj lokaciji i datumu realizacije programa projekata koji su odabrani na konkursu. Probe i postavke biće moguće samo na dan događaja.

Troškovi koji neće biti podržani sredstvima javnog konkursa:

· troškovi konverzije valuta, gubici na kursnim razlikama i drugi čisto finansijski troškovi;

· operativni troškovi, bankarske provizije i kamate;

· kupovina opreme;

· režijski troškovi ‒ troškovi zakupa prostora, troškovi mobilne i fiksne telefonije, interneta, električne energije i sl.;

· dnevnice;

· carine i uvozne dažbine;

· donacije;

· kamate na pozajmice i kredite;

· porezi na imovinu ili dohodak građana;

· iznosi plaćenih kazni, finansijski penali i troškovi sudskih parnica;

· PDV (odnosi se na obveznike PDV-a i njihovu mesečnu/kvartalnu obavezu plaćanja poreza po poreskoj prijavi);

· taksi prevoz (osim u slučaju kada za navedenu relaciju ne postoji drugi vid prevoza);

· nagrade;

· kotizacije;

· troškovi reprezentacije1;

· nabavka kancelarijskog materijala;

· knjigovodstvene usluge;

· troškovi po zaključenim ugovorima u kojima je isto lice naručilac i izvršilac posla.

 

DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije (http://novisad2022.rs) u delu: Javni pozivi.

Prijava na konkurs dostavlja se elektronski i u štampanoj formi.

Prijavni formular (popunjen, potpisan i skeniran) sa Obrascima dostavlja se elektronski, u PDF formatu, slanjem mejla na adresu konkurs@ns2022.rs.

U štampanom formatu, pored prijavnog formulara (Obrazac 1), učesnik Konkursa treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

Za fizička lica:

1. Kratka biografija aplikanta

2. Očitana lična karta

3. Obrazac 2 – izjava o radnom statusu

4. Dokaz o partnerstvu i saradnji sa organizacijom iz grada koji je član Unesko mreže kreativnih gradova (ugovor o partnerstvu, sporazum, pismo o namerama, itd.).

Za pravna lica:

1. Kopija rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika kod nadležnog organa

2. Biografije nosioca i članova projektnog tima koji učestvuju u predloženom programu

3. Dokaz o partnerstvu i saradnji sa organizacijom iz grada koji je član Unesko mreže kreativnih gradova (ugovor o partnerstvu, sporazum, pismo o namerama, itd.).

Obavezna dokumentacija (prijavni formular – Obrazac 1 i prateća dokumenta) predaje se u jednom primerku, dok se dokaz o partnerstvu ne smatra obaveznim, ali će se uzeti u obzir prilikom bodovanja. Dokumentacija se podnosi obavezno u zatvorenoj koverti kancelariji Fondacije, Trg slobode 3 (PC „Apolo”), Novi Sad, ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” 

Trg slobode 3 

21101 Novi Sad 

Poštanski fah 153

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Javni konkurs za podršku umetničkim programima u skladu sa članstvom Grada Novog Sada u Unesko mreži kreativnih gradova u 2024. godini (Kaleidoskop kulture).

Prijave za javni konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom, kao i elektronskim putem, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Fondacije (http://novisad2022.rs) i u sredstvima javnog informisanja, a najkasnije do 18. 7. 2024. godine do 15.00 časova.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Maksimalni broj prijava po aplikantu: 1.

 

KRITERIJUMI ZA ODABIR I OCENU PREDLOGA PROJEKTA

Prilikom pisanja predloga projekta, potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će biti korišćeni i prilikom vrednovanja predloga projekata:

– usklađenost sa umetničkim konceptom „Svoji”;

– kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

– održivost planiranih aktivnosti (odgovorno korišćenje raspoloživih resursa za vreme trajanja projekta, mogućnost širenja i korišćenja projektnih rezultata nakon završetka finansiranja projekta);

– kapaciteti potrebni za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti i neophodni resursi);

– poželjno je da projekat uključuje najmanje jednu partnersku organizaciju iz Unesko mreže kreativnih gradova;

– poželjno je da projekat doprinosi jačanju oblasti „Umetnosti medija” kroz projekte u kulturi na međunarodnom nivou.

 

POSTUPAK ODLUČIVANjA O JAVNOM KONKURSU

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave upućene na način koji je u suprotnosti sa elementima ovog konkursa) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang listu o blagovremeno poslatim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.

Odluka o izboru korisnika sredstava biće doneta najkasnije u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa. Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Fondacije (http://novisad2022.rs). 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti slanjem mejla na adresu: konkurs@ns2022.rs, najkasnije do 12. 7. 2024. godine. Na pitanja postavljena nakon navedenog roka neće biti odgovarano.

Odluka je konačna.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Fondacije i u sredstvima javnog informisanja.

 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:

PRIJAVNI FORMULAR 2024 – Obrazac 1

Izjava o radnom statusu (za fizička lica) – Obrazac 2

UPUTSTVO ZA BUDŽETIRANJE I IZVEŠTAVANJE

Odluka o raspisivanju javnog konkursa

 

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.