Претрага
Close this search box.

Konkurs za dizajn za prikupljanje idejnih rešenja za izlaganje na nacionalnom paviljonu Ars Elektronike

KONKURS ZA DIZAJN ZA PRIKUPLJANJE IDEJNIH REŠENJA ZA IZLAGANJE NA NACIONALNOM PAVILJONU ARS ELEKTRONIKE U OKVIRU KALEIDOSKOPA KULTURE 2021. U KREATIVNOM DISTRIKTU

I Predmet

Predmet javne nabavke broj KD-2/01-1055 je izrada idejnog rešenja za izlaganje na nacionalnom paviljonu Ars Elektronike, u okviru Kaledioskopa kulture 2021. godine u Kreativnom distriktu (objekat 11).

Naziv i CPV oznaka: usluge projektovanja u arhitekturi 71230000-9-organizacija arhitektonskog konkursa za nacrte.

II Tip konkursa

 • Prema pravu na učestvovanje: otvoren

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, koja ispunjavaju uslove date raspisom konkursa.

 • Prema cilju Konkursa: projektni

Konkurs za dizajn se raspisuje i sprovodi u svrhu dobijanja idejnog rešenja za izlaganje na nacionalnom paviljonu Ars Elektronike u okviru Kaledioskopa kulture 2021. godine u Kreativnom distriktu (objekat 11).

 • Prema načinu i predaji rada: anoniman

Anonimnost se mora poštovati u postupku konkursa za dizajn. Učesnici konkursa su anonimni do objavljivanja rezultata konkursa. Anonimnost se naročito obezbeđuje zabranom iznošenja pretpostavki o identitetu učesnika konkursa. Ova zabrana se odnosi na sva lica koja učestvuju u postupku kako kod naručioca (Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”), članova žirija, sprovodioca konkursa, tako i među učesnicima konkursa.

 • Prema pravu učešća konkurs je: regionalni

III Opis pripreme konkursa

U kontekstu priprema za 2022. godinu, kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture, planirano je i izlaganje na nacionalnom paviljonu Ars Elektronike u okviru Kaledioskopa kulture 2021. godine u Kreativnom distriktu (objekat 11). Celokupni objekat treba da bude iskorišćen i inkorporiran kao delo. Rad mora da bude u domenu novih likovnih medija i savremenih umetničkih praksi u vidu interaktivne instalacije, kreativnog kodiranja, digitalne umetnosti, video-arta i mapinga, skulpture u proširenom prostoru, augmentovane realnosti, virtuelne realnosti, generisane umetnosti, animacije, efemerne arhitekture, transmedijalne umetnosti, mehatronike i drugih eksperimentalnih umetničkih medijuma. Rad je od nacionalnog značaja u vidu prikaza i građenja kapaciteta Srpskog umetničkog izražaja i savremenih tendencija, a kredibilitet mu daje Univerzitet i Festival Ars Elektronika, najprestižnija institucija koja podstiče razvoj i eksperimente na polju transmedijske umetnosti i novih likovnih medija.

IV Zadatak konkursa

Pred učesnicima konkursa je zadatak da urade i predaju idejna rešenja za izlaganje na nacionalnom paviljonu Ars Elektronike u okviru Kaledioskopa kulture 2021. godine u Kreativnom distriktu (objekat 11) na osnovu kog će biti raspisana nabavka za uslugu realizacije odabranog idejnog rešenja. Konkursni rad sadrži jedno rešenje, varijante rešenja nisu dozvoljene.

V Sadržaj konkursnog rada

Predaja konkursnog rada vrši se u digitalnom formatu, preko Portala javnih nabavki, u skladu sa detaljnim uputstvima za pravilno imenovanje dokumenata. Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

 • tekstualni opis koncepta
 • tehnički opis koji sadrži detaljnija objašnjenja materijalizacije, opreme, eventualnog konstruktivnog sklopa, instalacionih sistema i slično
 • grafičke priloge u vidu skica, 3D rendera, video prikaza
 • tekstualni opis razrade budžeta

Učesnici moraju biti prijavljeni na portal javnih nabavki. Uputstvo za registraciju je na linku.

VI Podaci o jeziku na kojem konkursni rad mora da bude sastavljen

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad, moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, učesnik je dužan da, pored dokumenta na stranom jeziku, dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Zainteresovano lice (učesnik) može u pisanom obliku isključivo putem Portala za javne nabavke tražiti od žirija dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude tj. konkursnog rada, pri čemu može da ukaže naručiocu na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u objavi, najkasnije 8 dana pre isteka roka za podnošenje konkursnih radova.

Naručilac će u adekvatnom roku sva pitanja, kao i odgovore žirija u pisanom obliku objaviti na Portalu javnih nabavki.

Raspisivač ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da neko od učesnika konkursa ne postavi pitanje ili ne pročita odgovor na postavljeno pitanje, niti smatra da bi ta okolnost bitno uticala na rezultate konkursa.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem konkursnog rada telefonom nije dozvoljeno.

VII Predaja konkursnih radova

Učesnik konkursa predaje konkursni rad preko Portala javnih nabavki. Pojedinačni fajlovi ne smeju biti veći od 3 MB.

Prilikom učitavanja konkursnog rada potrebno je učitati dva zapakovana (zipovana) foldera. Nazivanje foldera treba uraditi po sledećim instrukcijama, kako se ne bi narušila anonimnost učesnika:

1. Prvi zapakovan (zipovan) folder treba nazvati „KONKURS_šifra rada_” (npr. KONKURS_12345.zip), koji se učitava na Portal javnih nabavki u delu Tehničko rešenje/opis, a u kom se nalazi:

 • tekstualni opis koncepta
 • tehnički opis koji sadrži detaljnija objašnjenja materijalizacije, opreme, eventualnog konstruktivnog sklopa, instalacionih sistema i slično
 • grafičke priloge u vidu skica, 3d rendera, video prikaza
 • tekstualni opis razrade budžeta

2. Zapakovan (zipovan) folder, koji treba nazvati: „AUTOR_šifra rada_” (npr. AUTOR_12345.zip). U nazivu foldera ne treba navoditi ime autora da se ne bi narušila anonimnost, nego upravo pojam „AUTOR”. Ovaj folder se učitava na Portal javnih nabavki, u delu Drugi dokumenti, a u kom se nalazi:

 • tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži (ovim redosledom):
  • korišćenu jedinstvenu šifru od 5 cifara,
  • ime/imena autora,
  • ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora),
  • elektronsku adresu,
  • kontakt telefon,
  • izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima za uplatu za sva navedena lica,
  • CV i/ili biografija umetnika, umetničkog kolektiva ili institucije.

VIII Konkursni uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, samostalni umetnici, umetničke grupe, radnici u IT sektoru, kulturni radnici i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, IT industrije i drugo, uz zadovoljavanje sledećih uslova:

 • konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa,
 • konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa,
 • dozvoljeno je predati samo po jedno rešenje, varijantna rešenja nisu dozvoljena,
 • broj autora i saradnika u stručnom timu nije ograničen.

XIX Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka: 4. 6. 2021.
 • Rok za postavljanje pitanja: 29. 6. 2021.
 • Rok za predaju konkursnih radova: 6. 7. 2021, do 11.00 časova
 • Objava rezultata konkursa: 12. 7. 2021.

X Kriterijum za ocenu dizajna

Radovi će biti vrednovani prema sledećim kriterijumima:

 1. Interdisciplinarnost i transmedijalnost u razradi dela, zastupljenost savremenih umetničkih praksi i novih formi izražaja – 35 bodova
 2. Originalnost, unikatnost i kreativnost u idejnom rešenju – 30 bodova
 3. Odgovor na temu Ars Elektronike, „A New Digital Deal“ – 20 bodova
 4. Ekonomičnost, racionalnost i izvodljivost – 15 bodova

Žiri zadržava pravo da eliminiše projekte koji ne zadovoljavaju pomenute kriterijume i uslovljenosti date programom konkursa iz daljeg postupka vrednovanja.

XI Nagradni fond

Žiri će dodeliti sledeće nagrade u neto iznosu:

 • Za prvu nagradu 350.000, 00 dinara

Žiri će sve odluke donositi većinom glasova.

Nagradu učesnicima isplaćuje naručilac (Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”). Isplata nagrada i otkupa u neto iznosu, sa uvećanim pripadajućim porezima i doprinosima /sa uračunatim PDV-om, će biti izvršena prenosom sredstava na tekući račun autora, u roku od 45 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

XII Sastav žirija

Odlukom Naručioca o obrazovanju žirija, broj KD-2/01-1055 od 3. 6. 2021. godine, obrazovan je Žiri za predmetni konkurs, u sledećem sastavu:

1. Dr Sanja Kojić Mladenov, istoričar umetnosti – predsednik

2. Stanislav Drča, master umetnik novih likovnih medija – član

3. Dobrivoje Erić, istoričar umetnosti – član

Obaveštenje o konkursu za dizajn

Opšti podaci o nabavci

Tehnički opis

Kriterijumi za ocenjivanje dizajna

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima za podnošenje dizajna / plana / projekta

Objekat 11 – izgledi

Objekat 11 – preseci

Objekat 11 – tlocrti

Pitanja i odgovori o konkursu

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.