Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Конкурс за уређење нових места у Калеидоскопу културе

На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана. 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка набавке – конкурс за дизајн, број КД-2/01-962-2 од 19.08.2019. године и Решења о образовању стручног жирија за јавну набавку – конкурс за дизајн број КД-2/01-962-3 од 19.08.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ

ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЏЕПОВА (НОВИХ МЕСТА) У НОВОМ САДУ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН

Јавна набавка бр. КД-2/01-962

 

Позив и конкурсна документација објављени на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца: 14.06.2021.
Рок за достављање понуда: 19.07.2021.

 

Целокупну Конкурсну документацију учесници конкурса могу преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, као и интернет странице Наручиоца www.novisad2021.rs. Садржај конкурсне документације је:

 • Обједињен распис конкурса за све четири локације које су предмет овог конкурса;
 • Изводи из расположивих и актуелних урбанистичких и планских докумената;
 • Фотографије и/или видео снимци за све четири локације.

Обједињени распис Конкурса садржи укупно 25 страна и то:

Садржај обједињеног расписа Конкурса  Страна
01. Општи подаци о јавној набавци 3
02. Подаци о предмету јавне набавке 4
03. Упутство за припрему конкурсног рада – опис и захтев у вези пројекта  5
04. Начин и рок за предају пројекта  8
05. Конкурсни услови и рокови  9
06. Критеријум за оцену дизајна/пројекта  10
07. Наградни фонд 10
08. Састав Жирија  11
09. Рок и поступак доношења одлуке 12
10. Постконкурсне активности 15
11. Конкурсни програм и задатак  16

 

01. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

01.1. Подаци о наручиоцу

Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

ПЦ Аполо, Трг слободе 3

21 000 Нови Сад

Матични број: 28829922

ПИБ: 109849130

Интернет страница: www.novisad2021.rs

Контакт имејл: epk2021@gmail.com

Конкурс организује Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, у сарадњи са Друштвом архитеката Новог Сада (ДаНС) као спроводиоцем конкурса.

01.2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке – конкурс за дизајн у складу са чланом 38. став 5. тачка 2. Закона о јавним набавкама, поступку у којем се исплаћују награде учесницима.

Набавка се спроводи и у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, бр. 31/2015).

01.3. Циљ поступка:

Набавка се спроводи као поступак у којем се исплаћују награде учесницима.

Циљ овог конкурса је да се кроз валоризацију више пристиглих идејних решења изнађе најквалитетније идејно решење за уређење урбаних џепова на 4 локације у Новом Саду, уз исплату награда ауторима најбољих радова.

01.4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

01.5. Партије

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

01.6. Електронска лицитација

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

01.7. Контакт (лице или служба)

Сва комуникација врши се искључиво преко Портала јавних набавки Управе за јавне набавке.

 

02. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

02.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број КД-2/01-962 су услуге – Израда идејног решења на урбанистичко-архитектонском конкурсу за уређење урбаних џепова у Новом Саду.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге пројектовања у архитектури 71230000-9 -организација архитектонског конкурса за нацрте.

02.2 – Тип конкурса

· Према праву на учествовање: отворени

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, која испуњавају услове дате расписом конкурса (видети поглавље 05: Конкурсни услови и рокови).

 • Према циљу Конкурса: пројектни

Пројектни конкурс се расписује и спроводи у сврху добијања решења за одређени, конкретан архитектонски или урбанистички задатак, са циљем реализације изабраног, по правилу, првонаграђеног конкурсног рада. Одабрано решење служи као основ за даљу разраду планске и техничке документације.<

 • Према степену спровођења: једностепени
 • Према начину и предаји рада конкурс је анонимни

Анонимност се мора поштовати у поступку конкурса за дизајн. Учесници конкурса су анонимни до објављивања резултата конкурса. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења претпоставки о идентитету учесника конкурса. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у поступку како код Наручиоца (Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”), чланова жирија, Спроводиоца конкурса, тако и међу учесницима конкурса.

1. Према праву учешћа конкурс је: међународни.

 

03. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ КОНКУРСНОГ РАДА – опис и захтев у вези пројекта

03.1 – опис припреме конкурса

У контексту припрема за 2022. годину, када ће Нови Сад бити Европска престоница културе, у самом граду и околним општинама такозване „Зоне 021“ започете су припреме за бројне интервенције мањег обима у јавном простору која ће постати места сусрета грађана и ширења културних садржаја.

Очекује се да идејна решења допринесу побољшању начина коришћења јавних простора у поменутим месним заједницама, као и да буду у складу са социјалним и урбаним контекстом задатих локација. Крајњи циљ је повећање квалитета живота у централним, али и периферним деловима града, који тренутно имају мали број квалитетно уређених јавних простора.

03.2 – урбанистички параметри

У складу са Информацијама о локацијама, т.ј. поглављу 11 Расписа Конкурса.

03.3 – задатак конкурса

Пред учесницима конкурса је задатак да ураде и предају решења за уређење урбаних џепова (малих јавних простора) у Новом Саду за сваку предметну локацију као засебно идејно решење, у складу са Програмским задацима и Конкурсном документацијом сваке од 4 локације. Од учесника се тражи да предају решења за најмање две (2) локације по личном избору, а добродошли су радови за три (3) или све четири (4) локације. Конкурсни рад садржи једно решење по локацији, варијантна решења нису дозвољена.

03.4 – садржај конкурсног рада

Решења за сваку од локација се предају као засебан конкурсни рад. Предаја конкурсног рада је у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно именовање докумената и начина предаје рада се могу наћи у поглављу 04. Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурса доставе следећу документацију, за сваку предату локацију појединачно:

1. СВЕСКА са текстуалним и графичким прилозима / у .pdf формату димензија 42×29.7 цм (А3), хоризонтално оријентисаних страница, са илустрацијама у резолуцији 150 DPI. Од учесника се тражи да све графичке прилоге предају у некој од прописаних размера (погледати поглавље 03.5). У случају да неки прилог не може да стане на прописан формат (42×29.7 цм), дозвољено је користити умањене прилоге, уз обавезан анекс “графички прилози у оригиналним размерама” на крају свеске.

Свеска треба да садржи:

 • опис концепта
 • технички опис који садржи детаљнија објашњења материјализације, опреме, евентуалног конструктивног склопа, инсталационих система и слично
 • све графичке прилоге (дефинисане у поглављу 03.5) у размери 1:100,1:200, 1:250 у зависности од предметне локације и самог решења. Такође треба доставити и карактеристични мобилијар, шеме поплочања, детаље и слично у размери 1:20 или 1:50. Уколико учесници сматрају да је потребно, дозвољене су и детаљније размере.
 • 3Д прикази
 • Спецификација коришћених материјала и елемената – од учесника се не тражи детаљан предмер и предрачун, међутим, цена изградње, тј. изводљивост решења ће бити битан критеријум при одабиру радова. Како би стручни жири могао да сагледа радове по овом критеријуму потребно је представити квадратуре и опис поплочаних и зелених површина, број елемената урбаног мобилијара, опис за карактеристичне елементе, итд.

2. МИНИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ / у .jpg формату, димензија 1920×1440 px, хоризонтално оријентисан, са илустрацијама у резолуцији 150 DPI. Учесници су слободни да одаберу један или више прилога за које сматрају да су најадекватнији за ову сврху. На плакату треба написати назив месне заједнице за коју је предато конкурсно решење, као и шифру рада. Овај прилог такође мора бити анониман.

 

03.5 – обавезни прилози

  Прилог размера
1

Основа

 • Означити позиције свих елемената урбаног мобилијара.
 • Дати кратке описе за поплочање, карактеристичне елементе и слично .
 • Приказати контактне зоне са постојећим окружењем.
1:250, 1:200 или 1:100
2

Пресек

 • Приказати 1 или више карактеристичних пресека, са јасно објашњеним нивелацијама терена и, уколико су део предложеног решења, висинама пројектованих структура (надстрешница, павиљона и слично).
1:250, 1:200 или 1:100
3

Детаљи карактеристичних елемената, поплочања и простора

 • Приказати димензије, конструктивни склоп и материјализацију
 • Користити било коју врсту техничког цртежа који најбоље илуструје решење (ортогоналне пројекције и/или аксонометријски приказ)
1:50 или 1:20
4

3Д прикази предложеног идејног решења

 • Учесници су слободни да одаберу начин презентовања свог решења. Могуће је предати рендере, изометрију, колаж, фотографије макете, итд.
5 Опис концепта, који треба предати и као засебни документ у .doc, .docx или .pdf формату тако да текст може бити селектован и копиран.
6

Остали прилози по избору аутора који додатно илуструју решење

 • Дијаграми, шеме, додатно објашњење концепта, итд.
 • У случају интерактивне презентације (видео, .gif) водити рачуна да величина прилога не буде већа од 10 mb, као и да се не наруши принцип анонимности.

 

03.6 – подаци о језику на којем конкурсни рад мора да буде састављен

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени у потпуности на српском (на латиничном или ћириличном писму) или у потпуности на енглеском језику.

03.7 – додатне информације или појашњења

Учесници конкурса могу постављати питања жирију до 01.07.2021. године (1/2 конкурсног рока).

Питања се постављају искључиво преко Портала јавних набавки Управе за јавне набавке.

Наручилац ће у адекватном року, сва питања, као и одговоре жирија, у писаном облику, објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

Расписивач не сноси никакву одговорност за случај да неко од учесника конкурса не постави питање или не прочита одговор на постављено питање, нити сматра да би та околност битно утицала на резултате конкурса.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем конкурсног рада телефоном није дозвољено.

 

04. НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ КОНКУРСНИХ РАДОВА

04.1 – предаја конкурсних радова

Потребно је да се учесник конкурса региструје на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке према Упутству понуђачима за подношење дизајна / плана / пројекта. Учесник конкурса предаје конкурсни рад дигитално, преко Портала јавних набавки Управе за јавне набавке. Регистрација на Порталу јавних набавки подразумева класично пријављивање и не захтева посебне услове. На портал се може регистровати било које физичко или правно лице.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 19.07.2021. године до 23:59 часова. Конкурсни рад кога наручилац није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим, те исти неће бити разматран.

Приликом предаје конкурсног рада (појединачни рад за сваку локацију посебно) потребно је доставити два запакована (зипована) фолдера. Називање фолдера треба урадити по следећим инструкцијама, како се не би нарушила анонимност учесника:

1. Запакован (зипован) фолдер, који треба назвати „КОНКУРС_шифра рада_број локације за које се предаје решење“ (нпр. КОНКУРС_12345_локација3.zip), а у ком се налази:

 • СВЕСКА 42×29.7 цм (А3) формата, хоризонтално оријентисана, са текстуалним и графичким прилозима, у .pdf формату
 • МИНИ ПЛАКАТ за дигиталну изложбу, димензија 1920×1440 px, хоризонтално оријентисан, у .jpg формату

*Сваки лист свеске треба бити означен са јединственом шифром од 5 цифара, у горњем десном углу. Шифру написати у Ариал фонту, величине 12пт. Користити различиту шифру за сваки конкурсни рад тј. локацију.

2. Запакован (зипован) фолдер, који треба назвати: „АУТОР_шифра рада_број локације за које се предаје решење“ (нпр. АУТОР_12345_локација3.zip). У називу фолдера не треба писати име аутора, да се не би нарушила анонимност, него баш појам “АУТОР”. У овом фолдеру се налази:

 • текстуални документ у А4 формату који садржи (овим редоследом):

– Локацију за коју је предато конкурсно решење и коришћену јединствену шифру од 5 цифара,

– име/имена аутора,

– име и презиме лица овлашћеног за заступање (може и не мора бити један од аутора),

– изјаву лица овлашћеног за заступање о испуњавању конкурсних услова (наведених у поглављу 05).

– Навести све локације за која су предата конкурсна решења (услов су предата решења за најмање 2 локације) и коришћене шифре за сваку појединачну локацију (шифре морају бити различите за свако предато решење)

– електронску адресу за достављање одлуке жирија,

– контакт телефон

– изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора.

– изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о начину расподеле награде у процентима, са подацима за уплату за сва наведена лица.

04.2 – начин измене, допуне и опозива конкурсног рада

Све измене, допуне и опозиви радова врше се преко Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, у складу са упутством за понуђиваче који је објављен заједно са конкурсом.

 

05. КОНКУРСНИ УСЛОВИ И РОКОВИ

05. 1 – конкурсни услови

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, уз задовољавање следећих услова:

 • Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.
 • Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене расписом конкурса.
 • Учесници морају предати решења за 2, 3 или 4 локације.
 • Дозвољено је предати само по једно решење за сваку локацију. Варијантна решења нису дозвољена.
 • Број аутора и сарадника у стручном тиму није ограничен.
 • Аутори награђених и похваљених радова су у обавези да након објаве резултата своја решења доставе у .dwg формату.

05.2 – конкурсни рокови

 • Почетак конкурсног рока: 14.06.2021.
 • Рок за постављање питања: 01.07.2021.
 • Рок за предају конкурсних радова: 19.07.2021. до 23:59 часова
 • Објава резултата конкурса: 27.07.2021.

06. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ДИЗАЈНА / ПРОЈЕКТА

Радови ће бити вредновани према следећим критеријумима:

1. Испуњавање програмских захтева изложених у конкурсу. 30 бодова
2. Просторни концепт – однос ка постојећој урбаној матрици и природном окружењу  25 бодова
3. Оригиналност и креативност у дизајну и начину употребе – савремени концепти коришћења простора, мултифункционалност, трансформабилност, итд. 15 бодова 
4. Економичност, рационалност и изводљивост  15 бодова

5.

Одрживост коришћења простора – приступачност, безбедност, лакоћа одржавања, итд. 15 бодова

Жири задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања пројекте који не задовољавају поменуте критеријуме и условљености дате програмом конкурса.

 

07. НАГРАДНИ ФОНД

Уколико у прописаном року пристигне минимум по 3 рада за сваку од 4 локације, жири ће доделити следеће награде у нето износу:

 • За уређење простора на локацији „Трг Галерија“ 250.000,00 динара
 • За уређење простора на локацији „Парк – Извршно веће“ 250.000,00 динара
 • За уређење простора на локацији „Видиковац – мост Слободе“ 200.000,00 динара
 • За уређење на локацији „Део зелене површине уз Булевар Паријарха Павла“ 150.000,00 динара
 • Максимално 3 откупа, у зависности од квалитета радова 50.000,00 динара

Жири ће за сваку од локација доделити по једну награду. У зависности од квалитета радова, Жири има право и да прогласи један или више откупа.

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.

Све награде и откупе, учесницима исплаћује наручилац (Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”). Исплата награда и откупа у нето износу, са увећаним припадајућим порезима и доприносима/са урачунатим ПДВ, ће се извршити преносом средстава на текући рачун аутора, у року од 45 дана од дана објављивања резултата конкурса.

 

08. САСТАВ ЖИРИЈА

08.1 – Именовани чланови жирија и заменик чланова Жирија

Решењем Наручиоца о образовању жирија, број КД-2/01-962-3 од 19.08.2019. године, образован је Жири за предметни конкурс, у следећем саставу:

 1. др Драгана Константиновић, дипл. инж. арх., Председница Жирија;
 2. др Александру Вуја, дипл. инж. арх., члан Жирија;
 3. Слободан Шкрбић, дипл. инж. арх., члан Жирија;
 4. Бојана Шашић, дипл. инж. пејз. арх., чланица Жирија;
 5. Катарина Максимов, дипл. инж. арх., чланица Жирија;
 6. Вања Јокић, дипл. грађ. инж., чланица Жирија;
 7. Александар Пањковић, дипл. инж. саобр., члан Жирија;
 8. Милица Момић, дипл. пејз. арх., заменица члана Жирија

08.2 – Кратке биографије чланова и заменика чланова Жирија:

1. Др Драгана Константиновић (1980) ради као ванредна професорка на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука у Новом Саду. Дипломирала је 2003. године на Факултету техничких наука, магистрирала 2009.године на Архитектонском факултету у Београду, а докторирала 2014. на матичном факултету са тезом Програмске основе југословенске архитектуре: 1945 – 1980.

Активна је пројектанткиња и истраживачица у области архитектуре и урбанизма. Њен рад посвећен је идентификацији, истраживању и промоцији архитектонског наслеђа југословенског модернизма, као и феноменима транзиционих и пост-транзиционих процеса на нивоу архитектуре и града. Предаје предмете из области архитектонског пројектовања, историје и теорије архитектуре 20.века. Ауторка је и коауторка научних и стручних радова, студија и монографија.

2. Александру Вуја је ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Рођен је у Београду (1963) и дипломирао на Архитектонском факултету у Београду (1991) на коме је запослен (1993) на предметима уже области архитектонско пројектовање и савремана архитектура.

Професионално ангажовање усмерено је на праксу и теорију архитектонског и урбанистичког пројектовања. Професионалну праксу остварује самостално у неколико архитектонских тимова, а од 2005. године у оквиру архитектонског бироа Два:студио заједно са архитектом М.Ђурић. Пројектовао је велики број објеката различитих типологија од којих је реализовано преко 30 објеката, награђиваних националним и интернационалним наградама и признањима. Учествовао је на бројним архитектонским конкурсима и освојио више од 20 награда, специјалних награда и откупа.

Добитник је више значајних стручних признања, међу којима се издвајају: Велика награда 36. Салона архитектуре (2014), Годишња награда Удружења архитеката Србије (2014), Признања Салона архитекуре у Београду у категорији архитектура (1999 и 2007.), Интернационалне награде за архитектуру индустријских објеката Тримо Арчитецтурал Аwардс (2007, 2009 и 2011.) уз три номинације за Награду Европске уније за савремену архитектуру Миес ван дер Рохе Аwард (2013, 2015), Похвала за публикацију на 36. Салону архитектуре (2014), Признање 22.Салона урбанизма у Нишу за публикацију (2013).

Објавио је књиге: Типографије (2012, Архитектонски факултет, са Ђурић.М.) и Инстант грађархитектонски огледи (2013, Архитектонски факултет, са Чолић Дамјановић.В.М.).

Излагао је пројекте и реализације на низу изложби и стручних манифестација: Павиљон Србије на 10. Бијеналу архитектуре у Венецији (Сербиа Неw Еффортс / Србија – Нови напори, 10х Интернатионал Арчитецтуре Еxибитион, Венеција,2006), Светска изложба ЕXПО (Лисабон,1998), Белграде, моментс ин арчитецтуре (Беч,2011), на међународним изложбама Европске награде за савремену архитектуру Миес ван дер Рохе Аwард ( 2013. и 2015.) као и другим изложбама у земљи и иностранству.

Члан је више националних струковних и саветодавних тела. Члан је комисије за полагање стручног испита Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Од 2015. до 2016. је члан савета Салона архитектуре а 2017. члан Савета Музеја савремене уметности за учешће Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији.

3. Слободан Шкрбић је рођен 28. септембра 1969. године у Новом Саду. Дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Бави се архитектуром и дизајном ентеријера. Од 2008. године је запослен у компанији „ДДОР НОВИ САД“ у којој се бави пројектовањем и организовањем извођења радова уређења, адаптација и опремања пословних ентеријера, 3Д моделингом, управљањем одржавања објеката – Facility Managemen, заштитом од пожара (лиценциран) и вођа је тима за управљање објектима.

4. Бојана Шашић рођена је 11. јануара 1988. године у Апатину. Дипломирала је на Пољопривредном факултету Универзита у Новом Саду 2011. године са звањем дипломирани инжењер пејзажне архитектуре. У новембру 2017. године положила је стручни испит у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера.

Запослена је у јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад као помоћница директора од 2018. године. У јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад запослена је 2013. године на позицији самосталног стручног сарадника, затим на позицији инжењера оперативца од 2013. до 2016. године, те као руководитељка радне јединице, а од 2016 до 2018. године као руководитељка из области подизања и одржавања зеленила када је била и пројектанткиња сарадница на пројектима „GReENERGY“ – Interreg – IPA CBC, Озелењавање градова – развој и промовисање енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у пограничним градовима између Хрватске и Србије и „Biodegradable waste treatment in a Regional Waste Managment System – a composting plant“ – (Управљање отпадом у контексту климатских промена), Пројекат Савезне Републике Немачке, , Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ).

5. Катарина Максимов је рођена 31. марта 1979. године у Београду. У Новом Саду живи од 1981. где је завршила основну школу и гимназију. Факултетску диплому дипломираног инжињера архитектуре стекла је 2006. године на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, на одсеку Архитектура и урбанизам, са темом „Ревитализација барутане Јосиф за потребе Удружења примењених уметника и дизајнера Војводине (УПИДИВ)“.

У Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада од 2006. године. Положила стручни (конзерваторски) испит за архитекту-конзерватора прописан од Министарства културе Републике Србије са радом на тему „Ревитализација и реконструкција комплекса Ранжирне станице ЖТП-а у Новом Саду“ (2007). Од 2009. до 2015. године сарадница у настави – демонстраторка, на предмету Градитељско наслеђе, очување и заштита И и ИИ (студијски програм Архитектура, ФТН, Нови Сад) код проф. др Нађе Куртовић-Фолић, а од 2015. наставља да одржава редовну сарадњу са колегама са Департмана у циљу едукације и промоције значаја очувања градитељског наслеђа. На заштити индустријског и техничког наслеђа активна од 2011. године као чланица радне групе при Друштву конзерватора Србије која се бави овом темом.

6. Вања Јокић је рођена 13. јануара 1996. године у Зворнику. Основне академске студије, смер Архитектонско инжењерство, завршила је на Грађевинском факултету у Суботици 2018. године са звањем дипломирани грађевински инжењер. Запослена је у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције где се бави припремом тендерске документације за јавне набавке за уређење блоковских површина, дечијих игралишта, спортских терена и опремањем појединачних локалитета.

7. Александар Пањковић је дипломирани инжењер саобраћаја запослен као самостални планер инфраструктуре у Јавном Предузећу „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад од 2004. године. Као професионалац између осталог бави се планирањем градског и ванградског саобраћаја, анализе и студије из области саобраћаја, саобраћајно моделовање и симулације, као и израде идејних решења и модела мостова, тргова, пешачко-бициклистичких пасарела и сл.

Осим професионалног рада ангажован је и као члан радне Радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада, од 2016. Године, а од 2017. године је и члан стручног тима за реализацију и праћење саобраћајне студије „Смарт План“.

 

09. РОК И ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

09.1 – Рок за објављивање резултата конкурса

Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата конкурса је закључно са 27.07.2021. године.

Приликом објаве резултата Конкурса, биће објављен и извештај жирија, који ће између осталог садржати табеларни приказ свих предатих радова о испуњавању задатих критеријума, као и кратко образложење о квалитетима и недостацима рада. Ови аспекти ће бити детаљније објашњени код награђених радова.

09.2 – Отварање конкурсних радова

Отварање конкурсних радова, тј. коверти (фолдера) „КОНКУРС“ ће се обавити дана 20.07.2021. године.

Конкурсни рад за који је у року за подношење конкурсних радова достављено обавештење о опозиву конкурсног рада, неће се отварати.

Након отварања радова, сачињава се Записник о отварању радова који садржи:

 • број под којим је рад заведен;
 • шифру рада;
 • радну шифру рада;
 • испуњеност/недостатке формалних услова садржаја радова из расписа Конкурса.

Радови који не испуњавају формалне конкурсне услове биће елиминисани и неће бити предмет жирирања.

09.3 – Одлука жирија

Жири прегледа и оцењује радове.

Жири према наведеним критеријумима у утврђује коначни ранг конкурсних радова и доноси Предлог одлуке о додели награда и откупа.

Након отварања коверти (фолдера) “АУТОР”, радови који не испуњавају конкурсне услове (описаних у поглављу 05.) биће елиминисани из поступка доделе награда и откупа, без обзира на вредновање од стране жирија.

Одлука Жирија је обавезујућа за Наручиоца.

09.4 – Доношење одлуке наручиоца

По спровођењу процедуре јавних набавки, Наручилац ће на основу Одлуке жирија, обзиром да одлука Жирија обавезује наручиоца, донети образложену одлуку о резултатима/додели награда.

Наручилац ће одлуку донети у року од 10 дана од дана подношења конкурсних радова.

09.5 – Обустава поступка

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. Из наведених разлога и по наведеним условима, Расписивач, односно Наручилац, може да обустави конкурсни поступак, али само до половине рока за предају радова.

Након доношења образложене одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 5 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, интернет страници Наручиоца www.novisad2021.rs.

09.6 – Објављивање резултата и обавештења

Након спроведеног конкурса, Наручилац објављује обавештење о резултатима конкурса на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, интернет страници Наручиоца www.novisad2021.rs, као и интернет страници Друштва архитеката Новог Сада www.dans.org.rs.

По објављивању резултата конкурса Наручилац и спроводилац конкурса ће обавестити јавност и учеснике о терминима и месту одржавања изложбе и разговора о конкурсним радовима.

У случају обуставе поступка, Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, интернет страници Наручиоца www.novisad2021.rs, као и интернет страници Друштва архитеката Новог Сада www.dans.org.rs.

09.7 – Начин и рок за подношење захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе учесник конкурса, односно свако заинтересовано лице, које има интерес у конкретном поступку јавне набавке и који би претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца протвино одредбама Закона о јавним набавкама, у складу са чланом 148. овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, шодно члану 9. став 1. тачка 17. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15). Копија наведеног захтева се истовремено доставља Републичкој комисији, на адресу: Немањина бр. 22-26, Београд. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на имејл: nina.jankovic@ns2021.rs, или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Нови Сад, Католичка порта број 5. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за учешће на конкурсу за дизајн или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење конкурсних радова, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење конкурсних радова, а након истека рока од 7 (седам) дана пре истека рока за подношење конкурсних радова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење конкурсних радова.

После доношења одлуке о резултатима конкурса или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања резултата конкурса на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149., став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права треба да садржи податке наведене у члану 151. Став 1 тачка 1-7 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања о испуњености услова ( „Службени гласник РС“ број 86/2015).

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.novisad2021.rs, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара у складу са чл. 156. Закона на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на бр. 19-16, сврха: ЗЗП, Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање, јавна набавка број 19-16, корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона о јавним набавкама, а поступак уплате таксе је регулисан Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено године на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.

 

10. ПОСТКОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНО ИЗЛАГАЊЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА

10.1 – Јавно излагање радова

Наручилац (Фондација “Нови Сад 2021- Европска престоница културе”) све пристигле конкурсне радове јавно излаже у склопу својих активности. Јавно излагање радова Наручилац организује као изложбу радова.

10.2 – Међусобни односи после конкурса – ауторска права

Награђени и похваљени радови, након спроведеног Конкурса, исплатом награда, постају искључиво власништво наручиоца, односно Фондације “Нови Сад 2021- Европска престоница културе”, ради коришћења за сврху са којом је конкурс расписан и послужиће као основ за израду потребне урбанистичке и техничке документације и расписивање нових јавних набавки за израду техничке документације за изградњу објекта.

Наручилац има право да користи све пристигле радове и у сврху публиковања и промовисања резултата конкурса уз навођење имена аутора радова (уколико аутори нису сагласни да им се објави име, биће написана ауторска шифра уместо имена).

Конкурс се организује са најбољом намером и сви учесници својим учешћем, тј. предајом рада пристају на све услове конкурса.

 

11. КОНКУРСНИ ПРОГРАМ И ЗАДАТАК

11.1 – Локација 1: ТРГ ГАЛЕРИЈА

Конкурсна локација: Трг Галерија у Новом Саду

Информације о локацији

Приближнији опис локације: Јавни простор испред Галерије Матице Српске и Спомен-збирке Павла Бељанског

Парцела број: 208/1 К.О. Нови Сад II

Програм и пројектни задатак:

Предметна локација представља простор који објединује три музејско-галеријске установе – Галерију Матице српске, Спомен-збирку Павла Бељанског и Галерију Рајка Мамузића. Тренутно на задатој локацији постоји зелена површина и паркинг, а у склопу овог конкурса, замишљено је обједињавање ове две целине.

Простор треба посматрати као програмски дефинисани јавни простор града, чији је концепт одређен чињеницом да на њега излазе три градске галерије. У том смислу, програми који ове институције већ реализују, на затвореном и отвореном, могу бити посматрани као почетна тачка развоја концепта и програма. Ово се односи посебно на излагачки програм, те би требало предвидети „излазак“ програма галерија на трг:

 • обликовати јавни простор који би обухватио „парк скулптура“ (предвидети постаменте), или неки други облик постављања скулптура у јавни простор;
 • Простор за ефемерне изложбе и уметничке поставке, за који треба размотрити мобилијар и излагачки концепт који може да задовољи различите продукцијске захтеве;
 • Простор за седење и одмор који се може разматрати и као место догађаја.

Такође, учесници могу разматрати павиљонске структуре које би служиле програмима галерија (радионице, трибине, говорни програм, и сл.), летњи кафе, заједничка сувенирница/књижара галерија, и слично.

Решењем се могу разматрати и остали постојећи програми на локацији, а који се могу отворити ка тргу (као нпр.кафе књижара), те допринети квалитету програма трга.

Постојеће зеленило на тргу се у највећој мери задржава.

Пошто се ради о јавном градском простору на који излазе објекти изузетних архитектонских вредности, посебну пажњу посветити материјализацији, елементима мобилијара, расвети и осталим темама дизајна урбаног простора.

11.2 – Локација 2: ПАРК – Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Кокурсна локација: Зелена површина непосредно уз објекат Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у Новом Саду

Информације о локацији

Приближнији опис локације: Површина која је предмет конкурса оивичена улицом Јована Ђорђевића, улицом Владике Платона, улицом Жарка Зрењанина и Бановинским пролазом.

Парцела број: 186 К.О. Нови Сад II

Програм и пројектни задатак

Приликом израде концепта уређења потребно је узети у обзир карактеристике јавних простора и квалитет архитектуре објеката који га чине. Целокупан простор који се налази у обухвату ових услова треба да буде третиран са посебном пажњом, примерено појединачном и ширем контексту, намени, функцији и начину коришћења.

На предметној локацији је планирана подземна гаража. Дрвореде, као најзаступљенији вид озелењавања, треба у потпуности сачувати и заштитити. У оквиру парковске површине потребно је планирати присуство зеленила (високог и партерног зеленила, хортикултурно уређених партерних површина), пешачких комуникација и воде, детаљан предлог палете урбаног мобилијара, расвете и нову позицију постојећег спомен обележја Васи Стајићу. Избор новог садног материјала треба да буде разнолик и у складу са условима за озелењавање зелених кровних вртова. Поред високе и средње високе лишћарске и четинарске вегетације, могуће је планирати и друге категорије зеленила – декоративно шибље (жбуње) и цветне леје. Зеленило које се обавезно задржава је једно стабло дивљег кестена и четири стабла јаблана. Посебну пажњу при уређењу треба обратити на то да се увођењем новог зеленила (посебно високе вегетације) не наруше постојеће визуре. Високо зеленило треба распоредити на начин да се нагласе поједини делови простора или правци кретања, а да се уједно испоштују визуре ка објектима комплекса Бановине са једне стране и ка околним деловима простора са друге стране.

Посебни услови за уређење:

Избор мобилијара мора бити јединствен, али и у складу са архитектуром објекта у непосредној близини;

Избор материјала за поплочавање треба да буде од природних материјала, отпорних на механичке и атмосферске утицаје, неутралних боја и нијанси, и у складу са другим условима за уређење ових простора;

Вода као елемент у простору може се појавити у виду фонтане, чесми или водених огледала максималне дубине до 20 цм;

Комплетан простор мора бити адекватно осветљен функционалном и декоративном расветом. Под декоративном расветом, подразумева се употреба подног осветљења или других врста осветљења у функцији наглашавања појединих делова простора (стазе, појединачна стабла или друге биљне врсте и сл.);

Приликом уређења простора узети у обзир постојеће спомен обележје – Васи Стајићу, односно пронаћи нову позицију на предметном простору на коју ће се спомен обележје изместити.

11.3 – Локација 3: ВИДИКОВАЦ – МОСТ СЛОБОДЕ

Кокурсна локација: Видиковац изнад тунела у наставку моста Слободе

Информације о локацији

Приближнији опис локације: Простор који је предмет конкурса налази се у близини улице Каменички пут.

Парцеле број: 2816/1 К.О. Петроварадин

Програмски и пројектни задатак

Локалитет представља плато који функционише као видиковац и место окупљања. Кључни аспект је сагледавање и фотографисање панораме града. Решењем би требало унапредити доживљај корисника простора и искуство боравка у њему. Потребно је посебно обратити пажњу управо на аспект фотографисања и начине сагледавања града. Ову локацију посматрати као туристички потенцијал града.

Партерно уређење треба да буде такво да обезбеђује несметан приступ платоу, као и да не садржи било какве препреке у кретању. Предвидети простор за седење, расвету, канте за отпатке, паркинг за бицикле и остали мобилијар. Могуће је постављање надстрешнице, али без угрожавања визура. Простор озелењавати у складу са непосредним окружењем и на начин да унапређује комфор корисника простора.

На локацију ће се приступати помоћном саобраћајницом са паркингом (који није предмет конкурса) као и пешачким путем уз коловоз, те будућом пешачком везом са Каменичким парком. Посебно обратити пажњу на ову везу са парком и предвидети контактне тачке са стазама које воде до парка. Ова локација налази се и на бициклистичким рутама, што је потребно узети у обзир.

11.4 – Локација 4: ДЕО ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ УЗ БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

Конкурсна локација: Зелена површина у близини објекта хитне помоћи на Булевару Патријарха Павла, уз улице Тицанова и Јована Поповића.

Информације о локацији

Приближнији опис локације: Површина која је предмет конкурса представља део зелене површине (наведене парцеле) ка Булевару Патријарха Павла – између дечијег игралишта, простора са справама за вежбање и парка за псе.

Парцела број: 1809 К.О. Нови Сад II

Програмски и пројектни задатак

Предметна локација представља зелену површину коју треба уредити, а ка којој гравитира велики број становника околних вишепородичних стамбених објеката дуж Булевара Патријарха Павла, као и зоне једнопородичног становања у овом делу насеља Телеп. Такође, ова локација представља и највећу зелену површину у овом делу града.

На локацији постоји дечије игралиште, зона са справама за вежбање, кошаркашки терен и простор за истрчавање паса, те је потребно конкурсним решењем промислити о начину интегрисања и повезивања свих ових зона. Велики недостатак овог простора је непостојање простора за седење, окупљање и одмор, као и заштита од климатских услова, поготово у летњем периоду. Такође, овај простор није опремљен адекватним мобилијаром. Могуће је предвидети и наткривене просторе, са лаким конструкцијама. Предвидети расвету овог простора, кроз расветне стубове и амбијенталном расветом. Приликом пројектовања, треба водити рачуну о озелењавању и користити аутохтоне врсте биљака. Тежити ка задржавању постојећих стабала. Могуће је пројектовање плитких водених површина.

Посебну пажњу у конкурсном решењу обратити на карактер стамбених зона које окружују ову локацију. Потребно је на адекватан начин подједнако одговорити на потребе становника који живе у објектима колективног становања, као и корисницима који живе у породичним кућама. Потребно је размислити о новим начинима употребе јавног простора у зони становања и пројектовати просторе које ће донети нови квалитет живота становника овог дела града и омогућити им унапређење животног стандарда.

Прецизан обухват интервенције се дефинише конкурсним решењем, без угрожавања постојећих зона дечијег игралишта, простора са справама за вежбање и зоне за истрчавање паса. Интервенција може бити сконцентрисана у једној зони или распоређена на различитим позицијама унутар парцеле.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Локација 1: ТРГ ГАЛЕРИЈА

 • Урбанистичке смернице

Информација о локацији 208-1 К.О.

Ситуација

 

 • Фото-документација

Локација 2: ПАРК – Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

 • Урбанистичке смернице

Информација о локацији 186 К.О.

Ситуација

Катастарска подлога са границом предметног простора

Постојећа вегетација предметног простора

Концепт инфраструктуре из важеће планске документације

Катастарска подлога са нивелационим решењем

Графика из ИДР-а СИТ (1)

Графика из ИДР-а СИТ (2)

Графика из ИДР-а СИТ (3)

Графика из ИДР-а СИТ (4)

Графика из ИДР-а СИТ (5)

 

 • Фото-документација

 

Локација 3: ВИДИКОВАЦ – МОСТ СЛОБОДЕ

 • Урбанистичке смернице

Информације о локацији за парцеле у Петроварадину

Ситуација

 

 • Фото-документација

 

Локација 4: ДЕО ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ УЗ БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

 • Урбанистичке смернице

Информација о локацији 1809 К.О.

Ситуација

Скица постојећег парка

 

 • Фото-документација

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.