Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Јавни конкурс за подршку уметницима у 2022. години (Калеидоскоп културе)

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Програмски наратив Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе” произлази из слогана „За нове мостове”. Овај слоган представља идеју изградње нових мостова сарадње и размене између уметника и организација из Новог Сада и Србије с културном сценом Европе. Реализацијом пројекта Европске престонице културе и вредностима које промовише кроз програме директно доприносимо процесу европских интеграција Србије.

„Калеидоскоп културе” је целогодишњи пројекат културе заједништва који кроз различите процесе спаја уметнике, установе културе, невладине организације, грађане и посетиоце. Уметнички процеси који се одвијају током читаве године (уређење јавних простора, уметнички програми, резиденције и слично) своју јавну презентацију добијају током јесени, када се Нови Сад трансформише у град–сцену.

Током пет недеља „Калеидоскопа културе” програми се одвијају у целинама које нису тематски детаљно избрушене, него су подељене на одређене уметничке области с циљем да се активирају сви релевантни актери на културној сцени, расположиви градски простори и ресурси (пре свега простори културних станица, Kреативног дистрикта и „Нових места”) и ставе у службу уметничког чина и креирања јединствене слике Новог Сада као града у којем је култура начин живота.

У оквиру овог програмског лука биће развијани пројекти који кроз модерну методологију рада оживљавају и реинтерпретирају постојећу културну баштину, представљају нове уметничке форме и тенденције, едукују и развијају публику и буде свест о значају уметности за побољшање квалитета свакодневног живота.

У циљу да се подигну капацитети уметничке сцене те да се она подстакне на умрежавање и повезивање с уметницима и уметничким колективима из Европе и света, Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе” (у даљем тексту: Фондација) расписује Јавни конкурс за подршку уметницима у 2022. години, за уметничке програме који ће бити реализовани у оквиру програмског лука  „Калеидоскоп културе” у периоду од 1.9. до 10.10.2022. године.

Предметни јавни конкурс се реализује кроз пројекат „Изгради се” из Апликационе књиге Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе”.

Јавни конкурс је намењен физичким лицима старости до 35 година – уметницима, студентима, културним радницима и лицима која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије.

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације, у укупном износу од 3.000.000,00 динара нето.

Јавни конкурс се расписује поводом финансирања/ реализације програма програма у просторима културних станица[1], Креативног дистрикта и „Нових места”[2] у 2022. години, у периоду од 1. септембра до 10. октобра, у оквиру програмског лука „Калеидоскоп културе”, кроз финансирање пројеката усмерених на извођење и представљање уметничких радова, односно програма у областима:

 • сценске и извођачке уметности – музика, позоришна уметност и уметничка игра, прецизније класични балет и савремена игра (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 • ликовне уметности (сви медијуми), сликарство, графика, цртеж, фотографија, скулптура, видео-арт, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, продукција);
 • аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедија;
 • књижевност и литература (догађаји књижевног карактера, промоције књига, трибине, разговори)
 • мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и слично.

Овим конкурсом финансираће се искључиво хонорари извођача/ уметника.

II ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Циљ јавног конкурса јесте јачање уметничке сцене кроз допринос видљивости младих и неафирмисаних уметника и тема које обрађују у пољу европске културе.

Циљ Фондације јесте да овим конкурсом помогне уметницима који су под притиском неочекиваних околности били принуђени да се преоријентишу и адаптирају на нове услове креативног стварања и представљања својих уметничких радова и да их подстакне на трагање за иновативним, креативним и одрживим решењима усмереним на проналажење и успостављање алтернативних простора и алата за деловање у области културе и уметности, односно уметничког стваралаштва, помоћу којих је могуће превазићи наметнута просторна, буџетска и друга ограничења.

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица до 35 година старости: уметници, радници у култури и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије, који ће своје уметничке радове/ програме презентовати у наведеним културним станицама, Креативном дистрикту и на „Новим местима”.

IV ИЗНОС СРЕДСТАВА

Средства за реализацију предметног конкурса обезбеђена су у Финансијском плану Фондације у укупном износу од 3.000.000,00 динара нето.

Такође, Фондација ће у складу с могућностима (опремом којом располаже) обезбедити трошкове техничке продукције пројеката чија реализација је планирана у Културним станицама, Креативном дистрикту и на „Новим местима”.

Максимални износ појединачног гранта за конкурс износи до 100.000,00 динара нето, уз обавезу Фондације да подмири трошкове на име припадајућих пореза и доприноса.

Добијени износ ће бити исплаћен у две транше.

Прва транша (80% од укупног добијеног износа) биће исплаћена након закључења уговора о суфинасирању, а друга транша (20% од укупног добијеног износа) по реализацији предметног пројекта, а по достављеном извештају.

Апликанту може бити додељен и мањи износ од затраженог, у зависности од броја остварених бодова и валоризације предлога пројекта. У наведеном случају, а пре потписивања уговора, од Aпликанта ће се затражити сагласност за ревидирани прорачун програма (буџет и пројектне активности), у складу с предложеним умањеним износом.

Комисија за оцену пројектних предлога одлучиваће о тачној локацији и датуму реализације програма пројеката који су одабрани на конкурсу. Пробе и поставке биће могуће само на дан догађаја.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава се подноси на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са интернет странице Фондације (https://novisad2022.rs) у делу: Јавни позиви.

Пријава на конкурс доставља се електронски и у штампаној форми.

Пријавни формулар (попуњен, потписан и скениран) са Обрасцима доставља се електронски, у ПДФ формату,  слањем мејла на адресу: kaleidoskop@ns2022.rs.

У штампаном формату, поред пријавног формулара (Образац 1), учесник Конкурса треба да приложи и копије следећих докумената у једном примерку: 

 1. Кратка биографија апликанта,
 2. Очитана лична карта,
 3. Образац 2 – изјава о радном статусу

Комплетна документација (пријавни формулар – Образац 1 и пратећа документа) у једном примерку  подноси се обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Трг слободе 3 (ПЦ Аполо), Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на адресу:

Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе”
Трг слободе 3
21101 Нови Сад
Поштански фах 153

На коверти је потребно навести следећу напомену: За јавни конкурс за подршку уметницима у 2022. години (Калеидоскоп културе).

Пријаве за јавни конкурс достављају се лично или препорученом поштом, као и електронским путем, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације (https://novisad2022.rs) и у средствима јавног информисања, а најкасније до 24. 6. 2022. године до 15.00 часова.

Конкурсна документација се не враћа.

Максимални број пријава по апликанту: 1.

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР И ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Приликом писања предлога пројекта, потребно је водити рачуна о следећим аспектима који ће бити коришћени и приликом вредновања предлога пројеката:

 • квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 • одрживост планираних активности (одговорно коришћење расположивих ресурса за време трајања пројекта, могућност ширења и коришћења пројектних резултата након завршетка финансирања пројекта);
 • капацитети потребни за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси).

VII ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Непотпуне и неразумљиве пријаве, пријаве које нису попуњене на прописаним обрасцима, као и непотписане пријаве неће бити разматране.

Неблаговремене и недопуштене пријаве (пријаве упућене на начин који је у супротности са елементима овог конкурса) биће одбачене.

Комисија ће извршити оцену и сачинити коначну ранг-листу о благовременим, потпуним и допуштеним пријавама, а на основу утврђених критеријума. Пријаве ће бити вредноване оценом од 0 до 100 поена. Најбоље пласиране пријаве биће подржане у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног утрошка.

Одлука о избору корисника средстава биће донета најкасније у року од 15 дана од затварања конкурса.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Фондације (https://novisad2022.rs).

Одлука је коначна.

Додатне информације: 

За сва додатна питања у вези с поступком пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити слањем имејла на адресу: kaleidoskop@ns2022.rs, најкасније до 15. 6. 2022. године. На питања постављена након наведеног рока неће бити одговарано.

Подршку реализацији конкурса пружила IDEA.

 

Образац 1
Образац 2
Одлука о расписивању јавног конкурса за подршку уметницима у 2022. години (Калеидоскоп културе)

 

Одлука о расподели средстава по јавном конкурсу за подршку уметницима у 2022. години

 

[1] Културна станица „Млин” (Радничка 20), Културна станица „Барка” (Ченејска 54), Културна станица „Руменка” (Ослобођења 26), Културна станица „Буковац” (Карађорђева 76), Културна станица „Лиман” (Булевар деспота Стефана 5), Културна станица „Свилара” (Ђорђа Рајковића 6б), Културна станица „Еђшег” (Антона Чехова 4), Креативни дистрикт (Булевар деспота Стефана 5)

[2]   Детелинара (Руменачка улица, између бројева 25 и 29), Ковиљ (Трг ослобођења)

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.