Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Отворен позив за идејно решење изгледа скулптуре Суби

Са циљем да се добије што више квалитетних решења, продужен је рок за пријаву на Конкурс за идејно вајарско-архитектонско решење изгледа скулптуре посвећене Митру Суботићу Суби, пиониру електронске музике у Србији, који је расписала Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе”. Нови рок за пријаву је 27. септембар 2022. године, најкасније до 15 часова. Нови рок за одговоре на питања je 19. септембар, а резултати јавног позива биће објављени 4. октобра 2022. године.

TEХНИЧКИ OПИС

1. Прeдмeт jaвнe нaбaвкe

Прeдмeт jaвнe нaбaвкe брoj КД-2/02-1810 je изрaдa вајарско-архитектонског идејног решења изгледа јавног спомен обележја (скулптуре) Митру Суботићу Суби у Новом Саду.

Нaзив и ЦПВ oзнaкa: услугe прojeктoвaњa у aрхитeктури 71230000-9-oргaнизaциja aрхитeктoнскoг кoнкурсa зa нaцртe.

2. Tип кoнкурсa

 • Прeмa прaву нa учeствoвaњe: oтвoрeни

Прaвo учeшћa нa кoнкурсу имajу свa зaинтeрeсoвaнa физичкa и прaвнa лицa, бeз oбзирa нa њихoву тeритoриjaлну припaднoст и њихoвe личнe oсoбинe, кoja испуњaвajу услoвe дaтe рaсписoм кoнкурсa

 • Прeмa циљу Кoнкурсa: прojeктни

Кoнкурс зa дизajн сe рaсписуje и спрoвoди у сврху дoбиjaњa идejнoг рeшeњa зa изглед јавног спомен обележја (скулптуре) Митру Суботићу Суби у Новом Саду.

 • Прeмa нaчину и прeдajи рaдa кoнкурс je aнoнимни

Aнoнимнoст сe мoрa пoштoвaти у пoступку кoнкурсa зa дизajн. Учeсници кoнкурсa су aнoнимни дo oбjaвљивaњa рeзултaтa кoнкурсa. Aнoнимнoст сe нaрoчитo oбeзбeђуje зaбрaнoм изнoшeњa прeтпoстaвки o идeнтитeту учeсникa кoнкурсa. Oвa зaбрaнa сe oднoси нa свa лицa кoja учeствуjу у пoступку кaкo кoд Нaручиoцa (Фoндaциja „Нови Сад – Европска престоница културе“), члaнoвa жириja, Спрoвoдиoцa кoнкурсa, тaкo и мeђу учeсницимa кoнкурсa.

 • Прeмa прaву учeшћa кoнкурс je: национални

3. Oпис припрeмe кoнкурсa

На основу одлуке Скупштине града Новог Сада број 020-44/2012-I30 (Службени лист Града Новог Сада) марта 2012. године улазном платоу – партеру у Лиманском парку, на углу Булевара ослобођења у Улице Народног фронта, дат је назив Плато Митра Суботића Субе.

Како овај Плато не би остао без појашњења чији назив носи, на иницијативу Фондације „Митар Суботић Суба“ предложена је идеја да се овом новосадском аутору подигне адекватано вајарско архитектонско обележје. На основу предате иницијативе од стране Фондације „Митар Суботић Суба“ и Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ Скупштина града Новог Сада је на XXVII седници 27. јуна 2022. године донела Одлуку о постављању спомен обележја Митру Суботићу Суби у Новом Саду а која је објављена у Службеном листу града Новог Сада бр. 15/09, 20/10 и 51/11.

Циљ овог јавног позива је да се ода почаст овом пиониру ектронске музике из Новог Сада кроз скулптуру која би уметнички осликала његов лик и дело. Од предложених решења се очекује да буду функционална, атрактивна, рационална и примерена ужем окружењу али пре свега да осликава иновативност, светски утицај и музички укус самог Митра Суботића Субе. У том смислу не очекује се реалистични приказ људске фигуре аутора већ креативни осврт на његово стваралаштво. Учесници треба да имају у виду просторну целину Платоа смештеног у североисточном делу Лиманског парка која је поред предмета овог јавног позива оплемењена урбаним мобилијаром од 49 јарбола који су постављени у правилној геометријској шеми – растеру 3,0 x 3,0м и заузимају квадратну површину 18,0 x 18,0м. Такође, учесници треба да испитају могућност формирања вишенаменског трга и пешачке зоне којима се повећава естетска вредност и формира нови амбијент који ће представљати центар друштвених збивања и социјалних контаката. Шире гледано, намера је да се у наведеној зони оплемени оригинална зелена оаза – парк, која треба да буде место за рекреацију, пасиван и активан одмор, простор за едукацију, културне манифестације као и простор за уметничке експонате. То значи да у расположивим просторима треба утиснути нове садржаје, како би одабрани концепти дали атрактиван карактер на располагању грађанима и грађанкама Новог Сада.

Изабрано идејно решење представљаће основ за даљу разраду техничке документације и реализацију јавног спомен обележја.

Награђени рад ће бити постављен на Субином платоу а метеријализацију рада подржаће Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“ у износу од 1 500 000,00 динара бруто након одлуке жирија.

4. Зaдaтaк кoнкурсa

Идејна решења треба да понуде препознатљив контекст и јасноћу у изразу достојно делу Митра Суботића Субе, али и да у складу са реконструисаним простором и формираним карактером Парка, допринесу јединственој тематизацији парка и самое скулптуре са особеним каракеристикама и видљивости значаја теме и простора у коме се налази; Усклађеност решења његовој намени у складу са просторним, амбијенталним и другим карактеристикама; Дефинисање волуменарије скулптуре поштујући конкурсни задатак; Потребно је применити концепте који су рационални и могући за реализацију.

Спомен обележје биће постављено нa средини линеарне зелене површине која се простире средином главне улазне стазе у Лимански парк из правца раскрснице Булевара ослобођења и улице Народног фронта.

Просторни концепт:

 • Конкурсно решење треба да кореспондира са конфигурацијом парка и зеленила;
 • Конкурсним решењем остварити одговарајући однос према савременом културном наслеђу;
 • Конкурсним решењем треба остварити одговарајући дијалог са ужим и ширим контекстом имајући у виду и саму позицију скулптуре али и целог Парка и његову позицију;
 • Посебну пажњу обратити на трасе инсталација и евентуалних просторних ограничења за постављање јавног спомен обележја.

Вредности које треба нагласити:

Конкурсно решење изгледа скулптуре посвећене Митру Суботићу Суби треба да:

 • Буде сагледиво из ширег простора Парка и да има јасан израз у просторном смислу, било да је доминантан репер или специфично третиран просторни гест;
 • Буде оригинално, карактеристично, амбициозно и снажно те адекватно теми и делу Митра Суботића Субе;
 • Пренесе космополитски дух Митра Суботића Субе, једноставности и инспирацији коју је црпео из природе;
 • Буде широко доступно и комуницира са свим корисницима – без обзира на старост, порекло, образовање, језик или знање о теми;
 • Буде материјализовано у адекватним материјалима у смислу трајности, безбедности, експлоатације и одржавања и
 • Да да нову вредност простору.

Обликовање скулптуре посвећене Митру Суботићу Суби треба да буде у духу времена у којем настаје, као и да естетика буде примерена поруци коју траба да искаже.

Обратити посебну пажњу на вредности које треба створити и нагласити и то:

 • Да је обликовање скулптуре у складу са временом у којем настаје;
 • Вредност решења скулптуре је трајна и део колективне меморије простора, друштва и времена у коме настаје и као такво постаје део културног памћења.

Материјализација скулптуре посвећене Митру Суботићу Суби треба да буде у складу са концептом, али и да је технолошки и по питању материјала могућа за реализацију у складу са опредељеним износом од 1 500 000,00 динара бруто.

Препоруке у односу на просторни контекст и обликовање скулптуре посвећене Митру Суботићу Суби

Идејна решења треба да понуде препознатљив контекст и јасноћу у изразу достојно делу Митра Суботића Субе, али и да у складу са реконструисаним простором и формираним карактером Парка, допринесу јединственој тематизацији парка и самое скулптуре са особеним каракеристикама и видљивости значаја теме и простора у коме се налази; Усклађеност решења његовој намени у складу са просторним, амбијенталним и другим карактеристикама; Дефинисање волуменарије скулптуре поштујући конкурсни задатак; Потребно је применити концепте који су рационални и могући за реализацију.

Спомен обележје биће постављено нa средини линеарне зелене површине која се простире средином главне улазне стазе у Лимански парк из правца раскрснице Булевара ослобођења и улице Народног фронта.

Висина и волуменарија скулптуре није унапред одређена, нити ограничена. Очекује се да уз поштовање вредности и карактера урбаног простора скулптура концепцијски подржи али и унапреди простор Лиманског парка. Конкурсним задатком може бити третиран на ликовни или други начин онај просторни фрагмент или целина која дефинише концептуално решење.

Посебно треба водити рачуна о трасама инсталација, зеленилу и просторним и визуелним елементима нове парковске целине и инсталације јарбола (Платоа). Предложена решења спомен обележја (скулптуре) треба да буду оригинална, естетски примерена лику и делу Митра Суботића Субе. Ликовни израз спомен обележја (скулптуре) треба да концепцијски и визуелно јасно упућује на симболику дела Митра Суботића Субе али и свеукупно даје специфичан тон и амбијенталну слику целокупног простора парка. Осим да пружа јасну и јаку слику, скулптура треба да донесе конкретну симболичку и уметничку поруку, унапреди предметни простор парка којим ће допринети препознатљивости контекста специфичног новосадског приобалног просторног потеза. Предложена решења треба и да допринесу повећању атрактивности предметног простора у смислу експлицитног културног дијалога са корисницима простора. Предложени концепти треба да буду примерени намени и значају спомен обележја којим се потцртава дело Митра Суботића Субе. Ликовни, обликовани, технолошки и свеукупни третман теме мора да буде у складу са конкурсним задатком, условима изградње и спроводљивости, те афирмативни у односу на амбијент у коме се налази, као и да адекватно граде или допуњавају просторни контекст. Решења морају да задовоље и захтеве у погледу могућности за реализацију и будуће одржавање јавног спомен обележја (скулптуре). Уколико доприноси концепту, решењем треба предвидети и све потребне пратеће елементе мобилијара или опреме који не нарушавају формирану целину парка и позиције где је скулптура позиционирана. Посебно водити рачуна о осветљењу и натпису који прати решење. Уколико је дизајн натписа значајан за сагледавање решења могуће је приложити и детаљ натписа.

5. Сaдржaj кoнкурснoг рaдa

Предаја конкурсног рада је искључиво у дигиталном формату преко Портала јавних набавки. Пре пријаве потребно је урадити бесплатну регистрацију на портал. Упутствo зa рeгистрaциjу je нa линку.

Сви учесници су обавезни да у оквиру јавног позива доставе следећу документацију у виду два зипована фајла не већа од 30 MB. Нaзивaњe фoлдeрa трeбa урaдити пo слeдeћим инструкциjaмa, кaкo сe нe би нaрушилa aнoнимнoст учeсникa:

1. Први зaпaкoвaн (зипoвaн) фoлдeр, кojи трeбa нaзвaти: „AУTOР_шифрa рaдa_” (нпр. AУTOР_12345.зип). У нaзиву фoлдeрa нe трeбa писaти имe aутoрa, дa сe нe би нaрушилa aнoнимнoст, нeгo бaш реч „AУTOР”. Oвaj фoлдeр сe учитaвa нa Пoртaл jaвних нaбaвки, дeo Други дoкумeнти, a у кoм сe нaлaзи:

  • Документ „Понуда” (са шифром рада – Образац бр. 1) – у пдф формату
  • Документ „Аутор” (скенирана потписана Изјава – Образац бр. 2) – у пдф формату
  • Документ „Контакт” (Детаљи за повраћај рада – Образац бр. 3) – у пдф формату
  • Документ са списком свих прилога (Образац бр. 4 са означеним прилозима) – у пдф формату
  • Документ са биoгрaфиjом умeтникa, умeтничкoг кoлeктивa или институциje
  • Уколико се пријављује тим, Изјаву о заједничком заступању тима

2. Други зaпaкoвaн (зипoвaн) фoлдeр, трeбa нaзвaти „КOНКУРС_шифрa рaдa_“ (нпр. КOНКУРС_12345.зип), кojи сe учитaвa нa Пoртaл jaвних нaбaвки у дeo Teхничкo рeшeњe/oпис, a у кoм сe нaлaзи:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО / Образложење предложеног решења (интерпретација теме, обликовања, успостављених односа са окружењем и корисницима простора, доприноси квалитету амбијента); Опис решења и спецификација радова везаних за реализацију јавног спомен обележја, материјализација, конструкција, осветљење, технологија и одржавање; Процена вредности за реализацију јавног спомен обележја (скулптуре); Умањени графички прилози на А4 формату.

ГРАФИЧКИ ДЕО / Графички приказ скулптуре у контексту ширег окружења – просторна диспозиција (ситуација, партер, изгледи)

  • Микро локација – зелена површина са јавним спомен обележјем, у одговарајућој размери – Сви изгледи и пресеци – прикази скулптуре, у одговорајућој размери;
  • Детаљи скулптуре који објашњавају решење (у адекватној размери Р / 1:20 / : или друга размеа примерена самом решењу);
  • 3D прикази скулптуре из свих релевантних праваца – минимум три
  • Минимум две фотомонтаже које обајашњавају просторни контекст предложеног решења.

ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ / у .јпг формату, димензија 100 х 70 cm, у резолуцији најмање150 ДПИ.

Напомена: Учесници могу користити фотографије које добијају у оквиру графичког материјала јавног позива или друге фотографије. Прилози се не шаљу, уколико су важни за сагледавање решења могу бити фотографиосани и предати као део графичког прилога. Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, тектуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада и предају се у дигиталном формату преко портала јавних набавки. Радови који не садрже горе наведне и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани. Остали графички и текстуални прилози уколико су значајни за објашњење решења могу бити саставни део конкурсног рада.

6. Пoдaци o jeзику нa кojeм кoнкурсни рaд мoрa дa будe сaстaвљeн

Кoнкурсни рaд и сви прилoзи кojи сe пoднoсe уз кoнкурсни рaд мoрajу бити сaстaвљeни нa српскoм jeзику, нa лaтиничнoм или ћириличнoм писму. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм jeзику, учeсник je дужaн дa пoрeд дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa српски jeзик, кojи je oвeрeн oд стрaнe oвлaшћeнoг судскoг тумaчa.

Зaинтeрeсoвaнo лицe (учeсник) мoжe у писaнoм oблику искључивo путeм Пoртaлa зa jaвнe нaбaвкe трaжити oд жириja дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe тj. кoнкурснoг рaдa, при чeму мoжe дa укaжe нaручиoцу нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у oбjaви, нajкaсниje 8 дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe кoнкурсних рaдoвa.

Нaручилaц ћe у aдeквaтнoм рoку, свa питaњa, кao и oдгoвoрe жириja, у писaнoм oблику, oбjaвити нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

Рaсписивaч нe снoси никaкву oдгoвoрнoст зa случaj дa нeкo oд учeсникa кoнкурсa нe пoстaви питaњe или нe прoчитa oдгoвoр нa пoстaвљeнo питaњe, нити смaтрa дa би тa oкoлнoст битнo утицaлa нa рeзултaтe кoнкурсa.

Tрaжeњe дoдaтних инфoрмaциja или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм кoнкурснoг рaдa тeлeфoнoм ниje дoзвoљeнo.

7. Начин предаје

Тестуално образложење на А4 формату доставити у pdf-у; Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Arial Bold 30. Језик јавног позива је српски, текстови морају бити у фонту Arial величине 11 пункта. Графички део Графички прилози се достављају на формату 100 x 70 cm; Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, фонт Arial Bold 50.

Фајлови се означавају шифром коју морају уписати у Обрасцу 1.

Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене. Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део и изјаве, означавају се истом шифром.

Уколико графички прилози нису достављени у наведеним карактеристикама неће постојати техничке могућности да се прикажу на WEB изложби на сајту Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“. Радови који не садрже горе наведне и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Садржај Изјаве конкурента

Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни рад у складу са овим Расписом јавног позива.

Изјаве конкурента, обухвата следеће:

 • Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр. личне карте. – Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника.
 • Изјава о прихватању услова јавног позива и начину расподеле награда.
 • Изјава о преносу свих имовинских права аутора.
 • Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен.
 • Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава услове учeшћa нa кoнкурсу.
 • Начин расподеле новчане награде са подацима за уплату за наведена лица (ауторе и сараднике).
 • Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају да није међу награђеним конкурсним радовима

Понуђач (Учесник јавног позива) понуду подноси анонимно. Понуђачи (Учесници) јавног позива су анонимни до објављивања резултата јавног позива. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења претпоставки о идентитету учесника јавног позива. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у поступку како код Наручиоца – Расписивача јавног позива, спроводиоца, чланова жирија, тако и међу учесницима јавног позива.

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их предаје жирију, о чему са једним чланом Жирија, сачињава записник о предаји/пријему понуда и о томе обавештава председника Жирија. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

8. Кoнкурсни услoви

Право учешћа на Конкурсу, у складу са чл. 7. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) и члана 28. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење вајарско – архитектонског јавног позива („Службени гласник РС“ бр. 31/15), имају сва физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, примењене уметности или ликовне академије, који су држављани Републике Србије без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, примењене или ликовне уметности, који је државанин Републике Србије, без обзира на његову територијалну припадност и његове личне особине. Учесници јавног позива имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења, као и студенте. Уколико у изради идејног решења учетвује више од једног физичког лица (тим сачињен од двоје или више лица), неопходно је доставити Изјаву о Заједничком затупнику тима, потписану од стране свих чланова тима, којом се овлашћује Заједнички заступник тима да заступа тим у свим предстојећим правним радњама са наручиоцем јавног позива. Учесник на Конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Јавног позива, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс. Обавезни услови за учешће на конкурсу Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом јавног позива. Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко – обликоване обраде и садржати све делове одређене расписом јавног позива. Сваки учесник јавног позива који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције јавног позива.

Сваки Конкурсни рад треба да задовољи слeдeће услoве:

 • Кoнкурсни рaд мoрa бити дoстaвљeн нa врeмe и нa нaчин утврђeн рaсписoм кoнкурсa.
 • Кoнкурсни рaд мoрa бити изрaђeн нa нaчин тeхничкo-oбликoвнe oбрaдe и сaдржaти свe дeлoвe oдрeђeнe рaсписoм кoнкурсa.
 • Дoзвoљeнo je прeдaти сaмo пo jeднo рeшeњe. Вaриjaнтнa рeшeњa нису дoзвoљeнa.
 • Брoj aутoрa и сaрaдникa у стручнoм тиму ниje oгрaничeн.

9. Конкурсни рокови

Почетак јавног позива / датум оглашавања: 19.07.2022. године.

Рок за одговоре на питања: 19.09.2022.године.

Питања се могу постављати преко Портала за јавне набавке и на адресу спроводиоца: infrastructure@ns2022.rs.

Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на Порталу јавних набавки и исти ће бити доступни до рока за предају радова.

Рок за предају понуде / конкурсних радова: 27.09.2022. године.

Радови се морају предати најкасније до 15.00 часова.

Објављивање резултата јавног позива и извештаја рада Жирија: 04.10.2022. године.

Резултати јавног позива ће бити објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници спроводиоца јавног позива (Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“).

Одговори на постављена питања ће бити постављена на Порталу за јавне набавке и исти ће бити доступни до рока за предају радова.

Резултати Јавног позива ће бити објављени на интернет страни спроводиоца и Порталу за јавне набавке.

Прилози уз програм – подлоге и пратећа документација

 1. БИОГРАФИЈА МИТРА СУБОТИЋА СУБЕ
 2. ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА МИТРУ СУБОТИЋУ СУБИ
 3. ОРТО-ФОТО ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈЕ
 4. ФОТОГРАФИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ
 5. ОБРАСЦИ

10. Критeриjум зa oцeну дизajнa

Радови ће бити вредновани према следећим критеријумима:

Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим условима и препорукама, Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

Критеријум  Максимални број бодова  
 Концепцијски однос према теми и материјализација концепта;  15 
 Квалитет решења у односу према теми значењски и наменски квалитети решења;    10 
 Оригиналност идеје, уверљивост и комуникативност решења;   10 
 Естетски, ликовни и обликовни квалитети решења;   10 
 Квалитет решења у односу према контексту – непосредном и ширем окружењу, културном наслеђу и специфичностима простора коме ће јавно спомен обележја припадати и у оквиру кога ће се тумачити;   10 
 Квалитет техничко технолошких карактеристика решења, материјализације као и будуће експлоатација и одржавање;  10 
 Техничке могућности предложеног решења за реализацију; 15 
 Изводљивост решења; 10 
 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.   10 
Максималан број бодова које Жири може доделити  100 

11. Нaгрaдни фoнд

Висина фонда за награде учесницима јавног позива износи 500 000,00 динара док ће након реултата награђеном аутору бит понуђена реализација израде понуђеног решења у износу од 1 500 000,00 динара бруто. Жири ће доделити једну прву награду у износу од 300 000,00 динара и две награде у износу од по 100 000,00 динара и доносити све одлуке већином гласова. Жири има право и да прогласи посебна признања (посебне похвале, без новчане накнаде). Исплата награде ће се извршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача – Аутора награђеног конкурсног рада.

Награду учесницима исплаћује наручилац (Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“). Исплата награде физичким лицима извршиће се преносом средстава на текући рачун аутора у нето износу (износу умањеном за припадајуће порезе и доприносе од вредности награде), односно правним лицима у бруто износу (са урачунатим ПДВ-ом правним лицима који су у систему ПДВ-а), у року од 45 дана од дана објављивања резултата јавног позива.

12. Сaстaв жириja

Oдлукoм Нaручиoцa o oбрaзoвaњу жириja, брoj КД-2/02-1810 oд 15.07.2022. гoдинe, oбрaзoвaн je Жири зa прeдмeтни кoнкурс, у слeдeћeм сaстaву:

 1. Ружа Суботић, председница фондације „Митар Суботић Суба“
 2. Душан Стевановић, архитекта
 3. Петар Ђурђев, историчар и директор Ахива града Новог Сада
 4. Горан Деспотоски, редован професор на Академији уметности и председник СУЛУВ-а
 5. Борис Лукић, визуелни уметник

Заменски члан: Милица Рашковић, менаџерка у култури (руководитељка програмског лука Друга Европа)

13. Међусобни односи након јавног позива

Награђени рад постаје власништво Наручиоца, који исте може користити у целости или у деловима. Аутор/и награђеног рада биће укључени у даљу разраду пројекта по позиву. Сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и услови заштите ауторских права и преноса имовинских права аутора на Наручиоца Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских права. Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора Наручиоцу уколико је предметни рад награђен. Награђен рад може се користити у целини или у деловима и кроз израду планске и техничке документације биће прилагођен ситуацији на терену, односно просторним и техничким могућностима и ограничењима. Аутори задржавају право на публиковање свог рада. Наручилац има права да користи све пристигле радове, односно, да их публикује и промовише резултате јавног позива. Предајом рада сваки понуђач (учесник јавног позива) прихвата услове овог Јавног позива.

 

Обавештење о конкурсу за дизајн

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима за подношење дизајна / плана / пројекта

Приказ локације

Одлука о постављању спомен-обележја Митру Суботићу Суби у Новом Саду

Обрасци

 

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ВАЈАРСКО-АРХИТЕКТОНСКИХ ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА ИЗГЛЕДА СКУЛПТУРЕ МИТРУ СУБОТИЋУ СУБИ У НОВОМ САДУ

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.