Претрага
Close this search box.

Otvoren poziv za idejno rešenje izgleda skulpture Subi

Sa ciljem da se dobije što više kvalitetnih rešenja, produžen je rok za prijavu na Konkurs za idejno vajarsko-arhitektonsko rešenje izgleda skulpture posvećene Mitru Subotiću Subi, pioniru elektronske muzike u Srbiji, koji je raspisala Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”. Novi rok za prijavu je 27. septembar 2022. godine, najkasnije do 15 časova. Novi rok za odgovore na pitanja je 19. septembar, a rezultati javnog poziva biće objavljeni 4. oktobra 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj KD-2/02-1810 je izrada vajarsko-arhitektonskog idejnog rešenja izgleda javnog spomen obeležja (skulpture) Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu.

Naziv i CPV oznaka: usluge projektovanja u arhitekturi 71230000-9-organizacija arhitektonskog konkursa za nacrte.

2. Tip konkursa

 • Prema pravu na učestvovanje: otvoreni

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, koja ispunjavaju uslove date raspisom konkursa

 • Prema cilju Konkursa: projektni

Konkurs za dizajn se raspisuje i sprovodi u svrhu dobijanja idejnog rešenja za izgled javnog spomen obeležja (skulpture) Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu.

 • Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni

Anonimnost se mora poštovati u postupku konkursa za dizajn. Učesnici konkursa su anonimni do objavljivanja rezultata konkursa. Anonimnost se naročito obezbeđuje zabranom iznošenja pretpostavki o identitetu učesnika konkursa. Ova zabrana se odnosi na sva lica koja učestvuju u postupku kako kod Naručioca (Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“), članova žirija, Sprovodioca konkursa, tako i među učesnicima konkursa.

 • Prema pravu učešća konkurs je: nacionalni

3. Opis pripreme konkursa

Na osnovu odluke Skupštine grada Novog Sada broj 020-44/2012-I30 (Službeni list Grada Novog Sada) marta 2012. godine ulaznom platou – parteru u Limanskom parku, na uglu Bulevara oslobođenja u Ulice Narodnog fronta, dat je naziv Plato Mitra Subotića Sube.

Kako ovaj Plato ne bi ostao bez pojašnjenja čiji naziv nosi, na inicijativu Fondacije „Mitar Subotić Suba“ predložena je ideja da se ovom novosadskom autoru podigne adekvatano vajarsko arhitektonsko obeležje. Na osnovu predate inicijative od strane Fondacije „Mitar Subotić Suba“ i Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ Skupština grada Novog Sada je na XXVII sednici 27. juna 2022. godine donela Odluku o postavljanju spomen obeležja Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu a koja je objavljena u Službenom listu grada Novog Sada br. 15/09, 20/10 i 51/11.

Cilj ovog javnog poziva je da se oda počast ovom pioniru ektronske muzike iz Novog Sada kroz skulpturu koja bi umetnički oslikala njegov lik i delo. Od predloženih rešenja se očekuje da budu funkcionalna, atraktivna, racionalna i primerena užem okruženju ali pre svega da oslikava inovativnost, svetski uticaj i muzički ukus samog Mitra Subotića Sube. U tom smislu ne očekuje se realistični prikaz ljudske figure autora već kreativni osvrt na njegovo stvaralaštvo. Učesnici treba da imaju u vidu prostornu celinu Platoa smeštenog u severoistočnom delu Limanskog parka koja je pored predmeta ovog javnog poziva oplemenjena urbanim mobilijarom od 49 jarbola koji su postavljeni u pravilnoj geometrijskoj šemi – rasteru 3,0 x 3,0m i zauzimaju kvadratnu površinu 18,0 x 18,0m. Takođe, učesnici treba da ispitaju mogućnost formiranja višenamenskog trga i pešačke zone kojima se povećava estetska vrednost i formira novi ambijent koji će predstavljati centar društvenih zbivanja i socijalnih kontakata. Šire gledano, namera je da se u navedenoj zoni oplemeni originalna zelena oaza – park, koja treba da bude mesto za rekreaciju, pasivan i aktivan odmor, prostor za edukaciju, kulturne manifestacije kao i prostor za umetničke eksponate. To znači da u raspoloživim prostorima treba utisnuti nove sadržaje, kako bi odabrani koncepti dali atraktivan karakter na raspolaganju građanima i građankama Novog Sada.

Izabrano idejno rešenje predstavljaće osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije i realizaciju javnog spomen obeležja.

Nagrađeni rad će biti postavljen na Subinom platou a meterijalizaciju rada podržaće Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ u iznosu od 1 500 000,00 dinara bruto nakon odluke žirija.

4. Zadatak konkursa

Idejna rešenja treba da ponude prepoznatljiv kontekst i jasnoću u izrazu dostojno delu Mitra Subotića Sube, ali i da u skladu sa rekonstruisanim prostorom i formiranim karakterom Parka, doprinesu jedinstvenoj tematizaciji parka i samoe skulpture sa osobenim karakeristikama i vidljivosti značaja teme i prostora u kome se nalazi; Usklađenost rešenja njegovoj nameni u skladu sa prostornim, ambijentalnim i drugim karakteristikama; Definisanje volumenarije skulpture poštujući konkursni zadatak; Potrebno je primeniti koncepte koji su racionalni i mogući za realizaciju.

Spomen obeležje biće postavljeno na sredini linearne zelene površine koja se prostire sredinom glavne ulazne staze u Limanski park iz pravca raskrsnice Bulevara oslobođenja i ulice Narodnog fronta.

Prostorni koncept:

 • Konkursno rešenje treba da korespondira sa konfiguracijom parka i zelenila;
 • Konkursnim rešenjem ostvariti odgovarajući odnos prema savremenom kulturnom nasleđu;
 • Konkursnim rešenjem treba ostvariti odgovarajući dijalog sa užim i širim kontekstom imajući u vidu i samu poziciju skulpture ali i celog Parka i njegovu poziciju;
 • Posebnu pažnju obratiti na trase instalacija i eventualnih prostornih ograničenja za postavljanje javnog spomen obeležja.

Vrednosti koje treba naglasiti:

Konkursno rešenje izgleda skulpture posvećene Mitru Subotiću Subi treba da:

 • Bude sagledivo iz šireg prostora Parka i da ima jasan izraz u prostornom smislu, bilo da je dominantan reper ili specifično tretiran prostorni gest;
 • Bude originalno, karakteristično, ambiciozno i snažno te adekvatno temi i delu Mitra Subotića Sube;
 • Prenese kosmopolitski duh Mitra Subotića Sube, jednostavnosti i inspiraciji koju je crpeo iz prirode;
 • Bude široko dostupno i komunicira sa svim korisnicima – bez obzira na starost, poreklo, obrazovanje, jezik ili znanje o temi;
 • Bude materijalizovano u adekvatnim materijalima u smislu trajnosti, bezbednosti, eksploatacije i održavanja i
 • Da da novu vrednost prostoru.

Oblikovanje skulpture posvećene Mitru Subotiću Subi treba da bude u duhu vremena u kojem nastaje, kao i da estetika bude primerena poruci koju traba da iskaže.

Obratiti posebnu pažnju na vrednosti koje treba stvoriti i naglasiti i to:

Da je oblikovanje skulpture u skladu sa vremenom u kojem nastaje;
Vrednost rešenja skulpture je trajna i deo kolektivne memorije prostora, društva i vremena u kome nastaje i kao takvo postaje deo kulturnog pamćenja.

Materijalizacija skulpture posvećene Mitru Subotiću Subi treba da bude u skladu sa konceptom, ali i da je tehnološki i po pitanju materijala moguća za realizaciju u skladu sa opredeljenim iznosom od 1 500 000,00 dinara bruto.

Preporuke u odnosu na prostorni kontekst i oblikovanje skulpture posvećene Mitru Subotiću Subi

Idejna rešenja treba da ponude prepoznatljiv kontekst i jasnoću u izrazu dostojno delu Mitra Subotića Sube, ali i da u skladu sa rekonstruisanim prostorom i formiranim karakterom Parka, doprinesu jedinstvenoj tematizaciji parka i samoe skulpture sa osobenim karakeristikama i vidljivosti značaja teme i prostora u kome se nalazi; Usklađenost rešenja njegovoj nameni u skladu sa prostornim, ambijentalnim i drugim karakteristikama; Definisanje volumenarije skulpture poštujući konkursni zadatak; Potrebno je primeniti koncepte koji su racionalni i mogući za realizaciju.

Spomen obeležje biće postavljeno na sredini linearne zelene površine koja se prostire sredinom glavne ulazne staze u Limanski park iz pravca raskrsnice Bulevara oslobođenja i ulice Narodnog fronta.

Visina i volumenarija skulpture nije unapred određena, niti ograničena. Očekuje se da uz poštovanje vrednosti i karaktera urbanog prostora skulptura koncepcijski podrži ali i unapredi prostor Limanskog parka. Konkursnim zadatkom može biti tretiran na likovni ili drugi način onaj prostorni fragment ili celina koja definiše konceptualno rešenje.

Posebno treba voditi računa o trasama instalacija, zelenilu i prostornim i vizuelnim elementima nove parkovske celine i instalacije jarbola (Platoa). Predložena rešenja spomen obeležja (skulpture) treba da budu originalna, estetski primerena liku i delu Mitra Subotića Sube. Likovni izraz spomen obeležja (skulpture) treba da koncepcijski i vizuelno jasno upućuje na simboliku dela Mitra Subotića Sube ali i sveukupno daje specifičan ton i ambijentalnu sliku celokupnog prostora parka. Osim da pruža jasnu i jaku sliku, skulptura treba da donese konkretnu simboličku i umetničku poruku, unapredi predmetni prostor parka kojim će doprineti prepoznatljivosti konteksta specifičnog novosadskog priobalnog prostornog poteza. Predložena rešenja treba i da doprinesu povećanju atraktivnosti predmetnog prostora u smislu eksplicitnog kulturnog dijaloga sa korisnicima prostora. Predloženi koncepti treba da budu primereni nameni i značaju spomen obeležja kojim se potcrtava delo Mitra Subotića Sube. Likovni, oblikovani, tehnološki i sveukupni tretman teme mora da bude u skladu sa konkursnim zadatkom, uslovima izgradnje i sprovodljivosti, te afirmativni u odnosu na ambijent u kome se nalazi, kao i da adekvatno grade ili dopunjavaju prostorni kontekst. Rešenja moraju da zadovolje i zahteve u pogledu mogućnosti za realizaciju i buduće održavanje javnog spomen obeležja (skulpture). Ukoliko doprinosi konceptu, rešenjem treba predvideti i sve potrebne prateće elemente mobilijara ili opreme koji ne narušavaju formiranu celinu parka i pozicije gde je skulptura pozicionirana. Posebno voditi računa o osvetljenju i natpisu koji prati rešenje. Ukoliko je dizajn natpisa značajan za sagledavanje rešenja moguće je priložiti i detalj natpisa.

5. Sadržaj konkursnog rada

Predaja konkursnog rada je isključivo u digitalnom formatu preko Portala javnih nabavki. Pre prijave potrebno je uraditi besplatnu registraciju na portal. Uputstvo za registraciju je na linku.

Svi učesnici su obavezni da u okviru javnog poziva dostave sledeću dokumentaciju u vidu dva zipovana fajla ne veća od 30 MB. Nazivanje foldera treba uraditi po sledećim instrukcijama, kako se ne bi narušila anonimnost učesnika:

1. Prvi zapakovan (zipovan) folder, koji treba nazvati: „AUTOR_šifra rada_” (npr. AUTOR_12345.zip). U nazivu foldera ne treba pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost, nego baš reč „AUTOR”. Ovaj folder se učitava na Portal javnih nabavki, deo Drugi dokumenti, a u kom se nalazi:

  • Dokument „Ponuda” (sa šifrom rada – Obrazac br. 1) – u pdf formatu
  • Dokument „Autor” (skenirana potpisana Izjava – Obrazac br. 2) – u pdf formatu
  • Dokument „Kontakt” (Detalji za povraćaj rada – Obrazac br. 3) – u pdf formatu
  • Dokument sa spiskom svih priloga (Obrazac br. 4 sa označenim prilozima) – u pdf formatu
  • Dokument sa biografijom umetnika, umetničkog kolektiva ili institucije
  • Ukoliko se prijavljuje tim, Izjavu o zajedničkom zastupanju tima

2. Drugi zapakovan (zipovan) folder, treba nazvati „KONKURS_šifra rada_“ (npr. KONKURS_12345.zip), koji se učitava na Portal javnih nabavki u deo Tehničko rešenje/opis, a u kom se nalazi:

TEKSTUALNI DEO / Obrazloženje predloženog rešenja (interpretacija teme, oblikovanja, uspostavljenih odnosa sa okruženjem i korisnicima prostora, doprinosi kvalitetu ambijenta); Opis rešenja i specifikacija radova vezanih za realizaciju javnog spomen obeležja, materijalizacija, konstrukcija, osvetljenje, tehnologija i održavanje; Procena vrednosti za realizaciju javnog spomen obeležja (skulpture); Umanjeni grafički prilozi na A4 formatu.

GRAFIČKI DEO / Grafički prikaz skulpture u kontekstu šireg okruženja – prostorna dispozicija (situacija, parter, izgledi)

  • Mikro lokacija – zelena površina sa javnim spomen obeležjem, u odgovarajućoj razmeri – Svi izgledi i preseci – prikazi skulpture, u odgovorajućoj razmeri;
  • Detalji skulpture koji objašnjavaju rešenje (u adekvatnoj razmeri R / 1:20 / : ili druga razmea primerena samom rešenju);
  • 3D prikazi skulpture iz svih relevantnih pravaca – minimum tri
  • Minimum dve fotomontaže koje obajašnjavaju prostorni kontekst predloženog rešenja.

PLAKAT ZA DIGITALNU IZLOŽBU / u .jpg formatu, dimenzija 100 h 70 cm, u rezoluciji najmanje150 DPI.

Napomena: Učesnici mogu koristiti fotografije koje dobijaju u okviru grafičkog materijala javnog poziva ili druge fotografije. Prilozi se ne šalju, ukoliko su važni za sagledavanje rešenja mogu biti fotografiosani i predati kao deo grafičkog priloga. Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tektualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada i predaju se u digitalnom formatu preko portala javnih nabavki. Radovi koji ne sadrže gore navedne i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani. Ostali grafički i tekstualni prilozi ukoliko su značajni za objašnjenje rešenja mogu biti sastavni deo konkursnog rada.

6. Podaci o jeziku na kojem konkursni rad mora da bude sastavljen

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, učesnik je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik, koji je overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Zainteresovano lice (učesnik) može u pisanom obliku isključivo putem Portala za javne nabavke tražiti od žirija dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude tj. konkursnog rada, pri čemu može da ukaže naručiocu na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u objavi, najkasnije 8 dana pre isteka roka za podnošenje konkursnih radova.

Naručilac će u adekvatnom roku, sva pitanja, kao i odgovore žirija, u pisanom obliku, objaviti na Portalu javnih nabavki.

Raspisivač ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da neko od učesnika konkursa ne postavi pitanje ili ne pročita odgovor na postavljeno pitanje, niti smatra da bi ta okolnost bitno uticala na rezultate konkursa.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem konkursnog rada telefonom nije dozvoljeno.

7. Način predaje

Testualno obrazloženje na A4 formatu dostaviti u pdf-u; Tekstualno obrazloženje mora biti označeno istom šifrom kao grafički deo od pet brojeva u gornjem desnom uglu naslovne strane, font Arial Bold 30. Jezik javnog poziva je srpski, tekstovi moraju biti u fontu Arial veličine 11 punkta. Grafički deo Grafički prilozi se dostavljaju na formatu 100 x 70 cm; Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u gornjem desnom uglu, font Arial Bold 50.

Fajlovi se označavaju šifrom koju moraju upisati u Obrascu 1.

Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene. Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, tekstualni deo i izjave, označavaju se istom šifrom.

Ukoliko grafički prilozi nisu dostavljeni u navedenim karakteristikama neće postojati tehničke mogućnosti da se prikažu na WEB izložbi na sajtu Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“. Radovi koji ne sadrže gore navedne i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Sadržaj Izjave konkurenta

Konkurentom se smatra svaki učesnik (autor/autorski tim) koji je predao konkursni rad u skladu sa ovim Raspisom javnog poziva.

Izjave konkurenta, obuhvata sledeće:

 • Ime i prezime (autora/članova autorskog tima; saradnika), adresa iz l.k. i br. lične karte. – Potpise autora/članova autorskog tima i saradnika.
 • Izjava o prihvatanju uslova javnog poziva i načinu raspodele nagrada.
 • Izjava o prenosu svih imovinskih prava autora.
 • Izjava saglasnosti o eventualnoj daljoj razradi konkursnog rada ukoliko je nagrađen.
 • Izjava pravnog lica, ukoliko se isto pojavljuje u svojstvu učesnika, o imenovanju lica koje ispunjava stručne i druge uslove prema ovom raspisu konkursa, odnosno ispunjava uslove učešća na konkursu.
 • Način raspodele novčane nagrade sa podacima za uplatu za navedena lica (autore i saradnike).
 • Izjavu o saglasnosti da se na izložbi radova i u katalogu objavi ime(na) autora u slučaju da nije među nagrađenim konkursnim radovima

Ponuđač (Učesnik javnog poziva) ponudu podnosi anonimno. Ponuđači (Učesnici) javnog poziva su anonimni do objavljivanja rezultata javnog poziva. Anonimnost se naročito obezbeđuje zabranom iznošenja pretpostavki o identitetu učesnika javnog poziva. Ova zabrana se odnosi na sva lica koja učestvuju u postupku kako kod Naručioca – Raspisivača javnog poziva, sprovodioca, članova žirija, tako i među učesnicima javnog poziva.

Primljene ponude čuva referent do momenta otvaranja ponuda kada ih predaje žiriju, o čemu sa jednim članom Žirija, sačinjava zapisnik o predaji/prijemu ponuda i o tome obaveštava predsednika Žirija. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

8. Konkursni uslovi

Pravo učešća na Konkursu, u skladu sa čl. 7. stav 1. tačka 2) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15) i člana 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje vajarsko – arhitektonskog javnog poziva („Službeni glasnik RS“ br. 31/15), imaju sva fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, primenjene umetnosti ili likovne akademije, koji su državljani Republike Srbije bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, primenjene ili likovne umetnosti, koji je državanin Republike Srbije, bez obzira na njegovu teritorijalnu pripadnost i njegove lične osobine. Učesnici javnog poziva imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente. Ukoliko u izradi idejnog rešenja učetvuje više od jednog fizičkog lica (tim sačinjen od dvoje ili više lica), neophodno je dostaviti Izjavu o Zajedničkom zatupniku tima, potpisanu od strane svih članova tima, kojom se ovlašćuje Zajednički zastupnik tima da zastupa tim u svim predstojećim pravnim radnjama sa naručiocem javnog poziva. Učesnik na Konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Javnog poziva, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs. Obavezni uslovi za učešće na konkursu Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom javnog poziva. Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko – oblikovane obrade i sadržati sve delove određene raspisom javnog poziva. Svaki učesnik javnog poziva koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije javnog poziva.

Svaki Konkursni rad treba da zadovolji sledeće uslove:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.
 • Dozvoljeno je predati samo po jedno rešenje. Varijantna rešenja nisu dozvoljena.
 • Broj autora i saradnika u stručnom timu nije ograničen.

9. Konkursni rokovi

Početak javnog poziva / datum oglašavanja: 19.07.2022. godine.

Rok za odgovore na pitanja: 19.09.2022.godine.

Pitanja se mogu postavljati preko Portala za javne nabavke i na adresu sprovodioca: infrastructure@ns2022.rs.

Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti postavljena na Portalu javnih nabavki i isti će biti dostupni do roka za predaju radova.

Rok za predaju ponude / konkursnih radova: 27.09.2022. godine.

Radovi se moraju predati najkasnije do 15.00 časova.

Objavljivanje rezultata javnog poziva i izveštaja rada Žirija: 04.10.2022. godine.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na Portalu javnih nabavki i internet stranici sprovodioca javnog poziva (Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“).

Odgovori na postavljena pitanja će biti postavljena na Portalu za javne nabavke i isti će biti dostupni do roka za predaju radova.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na internet strani sprovodioca i Portalu za javne nabavke.

Prilozi uz program – podloge i prateća dokumentacija

 1. BIOGRAFIJA MITRA SUBOTIĆA SUBE
 2. ODLUKA SKUPŠTINE GRADA O POSTAVLJANJU SPOMEN OBELEŽJA MITRU SUBOTIĆU SUBI
 3. ORTO-FOTO PRIKAZ LOKACIJE
 4. FOTOGRAFIJE LOKACIJE
 5. OBRASCI

10. Kriterijum za ocenu dizajna

Radovi će biti vrednovani prema sledećim kriterijumima:

Kriterijum Maksimalni broj bodova  
Koncepcijski odnos prema temi i materijalizacija koncepta; 15 
Kvalitet rešenja u odnosu prema temi značenjski i namenski kvaliteti rešenja; 10 
Originalnost ideje, uverljivost i komunikativnost rešenja;  10 
Estetski, likovni i oblikovni kvaliteti rešenja;  10 
Kvalitet rešenja u odnosu prema kontekstu – neposrednom i širem okruženju, kulturnom nasleđu i specifičnostima prostora kome će javno spomen obeležja pripadati i u okviru koga će se tumačiti; 10 
Kvalitet tehničko tehnoloških karakteristika rešenja, materijalizacije kao i buduće eksploatacija i održavanje; 10 
Tehničke mogućnosti predloženog rešenja za realizaciju; 15 
Izvodljivost rešenja; 10 
Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge. 10 
Maksimalan broj bodova koje Žiri može dodeliti 100 

Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim uslovima i preporukama, Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

11. Nagradni fond

Visina fonda za nagrade učesnicima javnog poziva iznosi 500 000,00 dinara dok će nakon reultata nagrađenom autoru bit ponuđena realizacija izrade ponuđenog rešenja u iznosu od 1 500 000,00 dinara bruto. Žiri će dodeliti jednu prvu nagradu u iznosu od 300 000,00 dinara i dve nagrade u iznosu od po 100 000,00 dinara i donositi sve odluke većinom glasova. Žiri ima pravo i da proglasi posebna priznanja (posebne pohvale, bez novčane naknade). Isplata nagrade će se izvršiti uplatom na tekući račun izabranog ponuđača – Autora nagrađenog konkursnog rada.

Nagradu učesnicima isplaćuje naručilac (Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“). Isplata nagrade fizičkim licima izvršiće se prenosom sredstava na tekući račun autora u neto iznosu (iznosu umanjenom za pripadajuće poreze i doprinose od vrednosti nagrade), odnosno pravnim licima u bruto iznosu (sa uračunatim PDV-om pravnim licima koji su u sistemu PDV-a), u roku od 45 dana od dana objavljivanja rezultata javnog poziva.

12. Sastav žirija

Odlukom Naručioca o obrazovanju žirija, broj KD-2/02-1810 od 15.07.2022. godine, obrazovan je Žiri za predmetni konkurs, u sledećem sastavu:

 1. Ruža Subotić, predsednica fondacije „Mitar Subotić Suba“
 2. Dušan Stevanović, arhitekta
 3. Petar Đurđev, istoričar i direktor Ahiva grada Novog Sada
 4. Goran Despotoski, redovan profesor na Akademiji umetnosti i predsednik SULUV-a
 5. Boris Lukić, vizuelni umetnik

Zamenski član: Milica Rašković, menadžerka u kulturi (rukovoditeljka programskog luka Druga Evropa)

13. Međusobni odnosi nakon javnog poziva

Nagrađeni rad postaje vlasništvo Naručioca, koji iste može koristiti u celosti ili u delovima. Autor/i nagrađenog rada biće uključeni u dalju razradu projekta po pozivu. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom. Pravne i finansijske posledice za vrstu i visinu nagrade i uslovi zaštite autorskih prava i prenosa imovinskih prava autora na Naručioca Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava. Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Naručiocu ukoliko je predmetni rad nagrađen. Nagrađen rad može se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođen situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima. Autori zadržavaju pravo na publikovanje svog rada. Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, odnosno, da ih publikuje i promoviše rezultate javnog poziva. Predajom rada svaki ponuđač (učesnik javnog poziva) prihvata uslove ovog Javnog poziva.

 

Obaveštenje o konkursu za dizajn

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima za podnošenje dizajna / plana / projekta

Prikaz lokacije

Odluka o postavljanju spomen-obeležja Mitru Suboticu Subi u Novom Sadu

Obrasci

 

ODLUKA O REZULTATIMA KONKURSA ZA DIZAJN ZA PRIKUPLJANJE VAJARSKO-ARHITEKTONSKIH IDEJNIH REŠENJA IZGLEDA SKULPTURE MITRU SUBOTIĆU SUBI U NOVOM SADU

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.