Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС: КОМПЛЕКС МЕМОРИЈАЛНОГ ЦЕНТРА ЖРТАВА ПОГРОМА У БАЧКОЈ

УВОД

У јануару 2022. године навршило се осамдесет година Погрома у Јужној Бачкој. Tим поводом, Град Нови Сад у сарадњи са Епархијом бачком и Фондацијом „Нови Сад – Европска престоница културе” формирао је тим за координацију активности на пројекту Меморијалног центра. На основу члана 91. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), Фондацијa расписује јавну набавку за прикупљање идејних решења за Урбанистичко-архитектонски конкурс за идејно решење: Комплекс меморијалног центра жртава Погрома у Бачкој, Нови Сад. Путем овог конкурса изабраће се најбоље решење будућег Меморијалног центра којим ће се одати почаст свим невино пострадалим жртвама Погрома и који ће постати место нашег заједничког сећања.

Пријава на конкурс врши се искључиво преко Портала јавних набавки (https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/104920), где се налази и сва потребна конкурсна документација која, поред пројектног задатка и других важних техничких информација (карактеристике простора, постојеће инфраструктурно стање, урбанистички услови за уређење и изградњу итд), садржи и идеју и мисију Меморијалног центра и свеобухватни историјски контекст.

Ово је најзначајнији меморијални пројекат у новијој историји нашег града и Јужнe Бачке. Култура сећања јесте предуслов опстанка идентитета свих народа који вековима заједно живе на овим просторима и због тога је неопходна како нама тако и будућим генерацијама.

Овом приликом изражавамо искрену захвалност на вашој жељи да учествујете у конкурсу и охрабрујемо све који су спремни да примене свој таленат и помогну нашем граду, Јужној Бачкој и свим грађанима Србије да на достојанствен начин и са пијететом изразe поштовање према свим невиним жртвама Погрома у Бачкој.

 

ПРЕДМЕТ И ОБУХВАТ КОНКУРСА

Предмет конкурса јесте идејно урбанистичко-архитектонско решење за Комплекс меморијалног центра жртава Погрома у Бачкој над цивилним становништвом, претежно Србима и Јеврејима у јануару 1942. године на територији Јужне Бачке. Локација на којој се планира изградња налази се у Новом Саду уз дунавски насип у западном делу града, на јужном ободу насеља Лиман и обухвата:

 • Меморијални парк
 • објекат у оквиру Меморијалног парка
 • уређене партерне и саобраћајне површине.

Mеморијални центар се оснива као установа културних и друштвених садржаја с циљем неговања сећања на жртве Погрома, у интересу обезбеђивања организационих, кадровских и материјалних добара за обављање послова у области музеолошке, образовно-васпитне, издавачке, научно истраживачке делатности и сарадње са сличним центрима, фондацијама и удружењима.

Обухват конкурса јесте грађевинскo подручје које се налази у катастарској општини Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа утврђена је тачка на пресеку продуженог правца источне границе парцеле број 7335/13 и осовине Булевара деспота Стефана. Од ове тачке у правцу истока граница прати осовину Булевара деспота Стефана до југозападне међне тачке парцеле 7811, од ове тачке граница прати источну границу парцеле 7811 до источне планиране регулационе линије Булевара ослобођења. Даље, граница скреће ка југу, прати источну планирану регулациону линију Булевара ослобођења до северне регулационе линије Сунчаног кеја, и из те тачке управним правцем долази до јужне регулационе линије Сунчаног кеја, затим скреће ка западу, прати јужну регулациону линију Сунчаног кеја до пресека са продуженим правцем источне границе парцеле број 7335/3. Од ове тачке граница скреће ка северу, прати претходно описани правац и источну границу парцела бр. 7335/3, 7335/8 ,7335/7, 7335/13 и долази до почетне тачке описа.

 

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА

Повод за расписивање конкурса јесте осамдесетогодишњица Погрома, титула Европскe престоницe културе и иницијатива Епархије бачке да се изгради Mеморијални центар посвећен жртвама Погрома у Бачкој.

Европскa престоницa културе у оквиру Програмске књиге, односно програмског лука Тврђава мира, бави се узроцима и последицама ратних сукоба и потрагом за културом мира кроз теорију и друштвено ангажовану уметност. Такво промишљање упућује нас на суочавање са прошлошћу, нов однос према култури сећања, одавање почасти жртвама ратова у свету, Европи и на Западном Балкану.

Циљ конкурса јесте да се у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, урбанистичким условимa за уређење и изградњу, као и потенцијалима локације, изабере најквалитетније урбанистичко-архитектонско решење у којем ће се интегрисати и остварити полазне идеје и мисија Меморијалног центра.

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о расписивачу/ наручиоцу

Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе”

ПЦ Аполо, Трг слободе 3

21 000 Нови Сад

Матични број: 28829922

ПИБ: 109849130

Интернет страница: https://novisad2022.rs/

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка број 1942 од 02.08.2022 спроводи се у поступку набавке – конкурс за дизајн у складу са Законом о јавним набавкама.

Набавка се спроводи и у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, бр. 31/2015).

Циљ поступка

Набавка се спроводи као поступак у којем се исплаћују награде учесницима.

Циљ овог конкурса јесте да се кроз валоризацију више пристиглих идејних решења изабере најквалитетније идејно решење, уз исплату награда ауторима најбољих радова.

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

Партије

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

Електронска лицитација

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

Контакт (лице или служба)

Сва комуникација врши се искључиво преко Портала јавних набавки Управе за јавне набавке.

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке јесу услуге — Израда идејног урбанистичко- архитектонско решења за Комплекс меморијалног центра жртава погрома у Бачкој.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге пројектовања у архитектури 71230000-9 — организација архитектонског конкурса за нацрте.

 

ВРСТА КОНКУРСА

Према праву на учествовање: отворени

Према праву на учествовање, ово је отворени конкурс на коjeм могу учествовати сва заинтересована физичка и правна лица са територије Републике Србије која испуњавају услове конкурса.

Према циљу: пројектни

Пројектни конкурс се расписује и спроводи у сврху добијања решења за урбанистичкоархитектонски задатак, са циљем реализације изабраног. Одабрано решење ће служити као основ за даљу израду урбанистичког пројекта и техничке документације.

Према степену спровођења: једностепени

Према начину и предаји рада: анонимни

Учесници конкурса анонимни су до објављивања резултата конкурса. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења претпоставки о идентитету учесника конкурса. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у поступку како код наручиоца, чланова жирија, тако и међу учесницима конкурса.

Према праву учешћа: домаћи.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Конкурс се расписује у складу с Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС” бр. 31/2015) (у даљем тексту: Правилник).

Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилника имају сва анонимна физичка или правна лица, или више лица која испуњавају стручне и остале услове одређене овим расписом конкурса. Учесници конкурса су равноправни, анонимни и обезбеђен им је једнак положај и конкурентност према принципима из Правилника.

Учесник у изјави о прихватању услова конкурса потврђује да испуњава услове одређене расписом конкурса о чему доставља одговарајуће доказе.

Учесник предајом конкурсног рада прихвата услове даље разраде урбанистичког пројекта и техничке документације.

Ауторска права Учесника заштићена су у складу са законом којим се уређују ауторска и друга сродна права.

Како би се избегао сукоб интереса учесници на конкурсу не могу бити лица која су наведена у чл. 31. Правилника.

Обавезни услови за учешће на конкурсу

Конкурсни рад мора бити:

 • достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса;
 • израђен у складу са техничким захтевима тако да садржи све делове који су одређени расписом конкурса.

Аутори награђених радова у обавези су да након објаве резултата своја решења доставе у .dwg формату, а текстуалне прилоге у .doc формату.

Стручне квалификације

Физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, пејзажне архитектуре и која поседују одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије или правна лица која именују лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре и пејзажне архитектуре и која поседују одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије испуњавају услове конкурса.

Потребно је да најмање један од аутора поседује одговарајућу лиценцу Инжењерске коморе Србије из области архитектуре и најмање један поседује одговарајућу лиценцу Инжењерске коморе Србије из области пејзажне архитектуре.

Учесници Конкурса током израде конкурсног решења по питању просторних потреба техничких просторија за смештај термомашинских инсталација, као и у вези с техничким нормативима и захтевима у погледу заштите објеката од пожара треба да се консултују са стручњацима из ових области.

Учесници Конкурса имају слободу да у своје тимове укључе и стручњаке из других области у циљу унапређења конкурсног решења. Број аутора и сарадника у стручном тиму није ограничен.

Критеријуми за оцењивање конкурсних радова

Поред поштовања и задовољења услова из програма конкурса и пројектног задатка те усклађености конкурсног решења с датим урбанистичким условима и препорукама, жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

 • просторни критеријум, према којем се процењује: просторни концепт решења, однос делова и целине простора или објекта, архитектонске вредности, просторни комфор, квалитет простора, инжењерска рационалност и техничка изводљивост;
 • програмски критеријум према којем се процењује: функционалност и функционална оправданост решења, рационално коришћење простора, поштовање и задовољење конкурсног задатка и просторног програма, просторни комфор;
 • економски критеријум према којем се процењује: економичност и економски аспекти пројектованог решења, економска адекватност решења конкурсном задатку, рационалност и практичност, поузданост у коришћењу и експлоатацији, предвиђени трошкови одржавања у односу на карактер простора;
 • естетски критеријум према којем се процењује: оригиналност, иновативност и уметничка вредност, изворност и креативна посебност, целовитост и доследност решења;
 • еколошки критеријум према којем се процењује: однос према заштити, очувању и унапређењу квалитета животне средине, одрживо коришћење природних ресурса, смањење потрошње енергије и коришћење обновљивих извора енергије као и друге карактеристике конкурсног рада;
 • уверљивост — јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

Начин реализације првопласираног рада

Након завршетка конкурса, за даљу израду урбанистичког пројекта надлежан је ЈП Урбанизам, а за израду техничке документације надлежне су градске упаве Града Новог Сада за ову врсту послова.

Током даље реализације аутори првопласираног рада пружаће консултантске услуге у потребној мери без новчане надокнаде. Сваку евентуалну сарадњу аутори ће регулисати посебним уговоримa с надлежним предузећем односно управама.

Врста и висина награда

Уколико пристигли радови задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 3.521.000,00 динара (словима: три милиона петсто двадесет једна хиљада), према следећој расподели:

 1. Прва награда 2.112.000,00 динара;
 2. Друга награда 939.000,00 динара;
 3. Трећа награда 470.000,00 динара.

Жири ће све одлуке доносити већином гласова, а расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.

Све награде учесницима исплаћује наручилац (Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе”), који се обавезује да ће исплату за награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија. Исплата награда у нето износу извршиће се преносом средстава на текући рачун аутора, у року од 60 дана од дана објављивања резултата конкурса. Припадајући порези и доприноси, односно порез на додату вредност, на терету су Наручиоца.

Конкурсни рокови

 • Почетак конкурсног рока јесте 08.08.2022. године.

Целокупнa конкурснa документацијa преузима се бесплатно са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, као и са https://novisad2022.rs/.

 • Питања у вези с конкурсом учесници могу поставити до 01.10.2022. године.

Питања се постављају искључиво преко Портала јавних набавки Управе за јавне набавке.

Расписивач/ Наручилац ће у адекватном року сва питања, као и одговоре жирија, у писаном облику објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

Расписивач/ Наручилац не сноси никакву одговорност за случај да неко од учесника конкурса не постави питање или не прочита одговор на постављено питање, нити сматра да би та околност битно утицала на резултате конкурса.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем конкурсног рада телефоном или путем мејла није дозвољено.

 • Рок за предају конкурсних радова јесте 24.11.2022. године до 15:00 часова (ГМТ +1).

Предаја конкурсног рада врши се у дигиталном и аналогном формату, а детаљна упутства за садржај и правилну предају конкурсног рада могу се наћи у поглављу 16.

Конкурсни рад кога наручилац није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим, те исти неће бити разматран.

 • Отварање конкурсних радова од стране жирија почиње 25.11.2022. године.

Конкурсни рад за који је у року за подношење конкурсних радова достављено обавештење о опозиву конкурсног рада неће се отварати.

Након отварања радова, сачињава се Записник о отварању радова који садржи:

– број под којим је рад заведен;

– шифру рада;

– радну шифру рада;

– испуњеност/ неиспуњеност формалних услова садржаја радова из расписа Конкурса.

Радови који не испуњавају формалне конкурсне услове биће елиминисани и неће бити предмет жирирања.

 • Рок за објаву резултата конкурса и извештаја рада жирија јесте 14.12.2022. године до 23:59 часова (ГМТ +1).*

*Према Закону о јавним набакама, а ради усклађивања неопходне документације, резултати конкурса Одлуку о резултатима конкурса објавићемо у року дефинисаном одредбама Закона о јавним набавкама, односно најкасније 24. децембра 2022. године.

Приликом објаве резултата Конкурса, биће објављен и извештај жирија, који ће између осталог садржати табеларни приказ свих предатих радова с информацијама о испуњавању задатих критеријума, као и кратко образложење о квалитетима и недостацима рада. Ови аспекти ће бити детаљније објашњени код награђених радова.

Након спроведеног конкурса, Расписивач/ Наручилац објављује обавештење о 54 резултатима конкурса на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, као и интернет страници Наручиоца https://novisad2022.rs/.

 • Јавно излагање радова

Награђени и ненаграђени радови у електронском формату биће постављени на интернет страници https://novisad2022.rs/ у року од 30 дана од дана објављивања резултата конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци (шифра рада, награда, име(на) аутора) уколико другачије није назначено у пријави на конкурс.

По објављивању резултата конкурса Расписивач/ Наручилац конкурса обавестиће јавност и учеснике о терминима и месту одржавања изложбе и разговора о конкурсним радовима. Расписивач/ Наручилац све пристигле конкурсне радове јавно излаже у склопу својих активности.

Језик конкурса

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на српском језику.

 

КОНКУРСНИ РАД

Садржај и предаја конкурних радова

Учесник може предати само један конкурсни рад, који садржи само једно решење. Жири оцењује и рангира само конкурсне радове у којима су прилози урађени у складу са Расписом. Конкурсни рад не сме да садржи податке којим би се прекршила анонимност.

Предаја конкурсног рада врши се у дигиталном и аналогном формату, а детаљна упутства за правилно означавање радова могу се наћи у поглављу

Дигитални формат

Предаја конкурсног рада врши се у дигиталном формату преко Портала јавних набавки (https://jnportal.ujn.gov.rs/). Пре пријаве потребно је урадити бесплатну регистрацију на портал.

Упутствo зa рeгистрaциjу je нa линку: https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1287/Registracija-naru%C4%8Diocakorak-po-korak

Сви учесници су обавезни да у оквиру јавног позива доставе следећу документацију у виду зипованих фајлова не већих од 30 MB. Нaзивaњe фoлдeрa трeбa урaдити пo слeдeћим инструкциjaмa, кaкo сe нe би нaрушилa aнoнимнoст учeсникa:

 • зaпaкoвaн (зипoвaн) фoлдeр, кojи трeбa нaзвaти: „AУTOР_шифрa рaдa_“ (нпр. AУTOР_АБВ123.зип). У нaзиву фoлдeрa нe трeбa писaти имe aутoрa, дa сe нe би нaрушилa aнoнимнoст, нeгo бaш реч “AУTOР”. Oвaj фoлдeр сe учитaвa нa Пoртaл jaвних нaбaвки дeo „Други дoкумeнти“, a у кoм сe нaлaзи:

Изјава Учесника о прихватању услова конкурса и начина расподеле награда. У ознаци не треба да пише име аутора, да се не би нарушила анонимност, већ управо реч „АУТОР”. Изјава Учесника предаје се у А4 формату потписан и скенирана и садржи (овим редоследом):

– коришћену јединствену шифру од три слова и три арапска броја;

– име/ имена и адресе аутора и сарадника укључених у израду конкурсног рада;

– ауторски тим (коаутори) или правна лица која учествују у својству Учесника обавезно наводе име и презиме лица овлашћеног за заступање;

– изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о начину расподеле награде у процентима, са подацима за уплату за сва наведена лица;

– изјаву о испуњавању услова за учешће у складу са условима конкурса; – сагласност са условима конкурса одређеним у Распису;

– сагласност са даљом разрадом конкурсног рада;

– ауторство конкурсног рада, овлашћење за предају рада и овлашћење даљег коришћења конкурсног рада од стране Расписивача у сврху публиковања и промоције Конкурса;

– доказ о испуњености услова (лиценце 300 (или 321A, 210A) и 373 (или 330A, 310A); – изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора;

– електронску адресу за достављање одлуке жирија, контакт телефон и адресу на коју се, након конкурса, доставља ненаграђени конкурсни рад.

Изјаву потписује аутор, сви чланови ауторског тима, а у случају да је учесник правно лице, изјаву даје лице овлашћено за заступање тог правног лица.

 • зaпaкoвaни (зипoвaни) фoлдeри, трeбa нaзвaти „КOНКУРС_шифрa рaдa_“ (нпр. КOНКУРС_ АБВ123.зип), кojи сe учитaвaју нa Пoртaл jaвних нaбaвки у дeo Teхничкo рeшeњe/oпис, а који садржи:
 1. Свеску са текстуалним образложењем и графичким прилозима

Свескa са текстуалним образложењем и графичким прилозима предаје се у А4 формату. Листови треба да буду означени редним бројевима у доњем десном углу, фонт Arial, 11 pt.

Свеска треба да садржи:

– текстуалнe прилогe, описe, анализе и образложење решења;

– табеларни приказ остварених површина;

– процена инвестиционе вредности;

– све графичке прилоге сведене на А4 формат.

 1. Графичке прилоге

– ситуациони план — кров с регулационим и нивелационим елементима Р=1:500;

– ситуациони план — приземље с партерним уређењем Р=1:200;

– ситуациони план — пејзажно уређење Р=1:200;

– све основе објекта/ објеката Р=1:200;

– карактеристичне пресеке Р=1:200;

– све изгледе Р=1:200;

– 3Д приказе екстеријера из свих релавантних праваца;

– 3Д приказе енетеријера (минимум 3);

– скице за објашњење;

– специфичне детаље по избору учесника;

– остале прилоге по избору учесника који додатно илуструју решење.

Графички прилози се предају на Б1 формату, листови треба да буду означени редним бројевима у доњем десном углу, фонт текста је Arial.

 1. Материјал за изложбу

Укупно 3 плаката који се предају на на Б1 формату, хоризонтално оријентисани. Учесници су слободни да одаберу прилогe за које сматрају да су најадекватнији за ову сврху.

 1. 3Д анимацију

Величина прилога не већа од 25 MB у трајању од 1 минута.

Свеску, графичке прилоге, материјал за изложбу се предају у PDF формату, у резолуцији од 150 dpi.

Аналогни формат

Поред предаје конкурсних радова преко Портала јавних набавки, конкурсни радови се предају и лично или преко курирске службе у просторијама Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе”, ПЦ Аполо, Трг слободе 3, Нови Сад.

Конкурсни радови се ОБАВЕЗНО предају и непосредно и морају да садрже:

 1. Свеску са текстуалним образложењем и графичким прилозима

Свескa са текстуалним образложењем и графичким прилозима предаје се у А4 формату, у десет примерака. Листови треба да буду означени редним бројевима у доњем десном углу, фонт Arial, 11 pt.

Свеска треба да садржи:

– текстуалнe прилогe, описe, анализе и образложење решења;

– табеларни приказ остварених површина;

– процена инвестиционе вредности;

– све графичке прилоге сведене на А4 формат.

 1. Графичке прилоге

– ситуациони план — кров с регулационим и нивелационим елементима Р=1:500;

– ситуациони план — приземље с партерним уређењем Р=1:200;

– ситуациони план — пејзажно уређење Р=1:200;

– све основе објекта/ објеката Р=1:200;

– карактеристичне пресеке Р=1:200;

– све изгледе Р=1:200;

– 3Д приказе екстеријера из свих релавантних праваца;

– 3Д приказе енетеријера (минимум 3);

– скице за објашњење;

– специфичне детаље по избору учесника;

– остале прилоге по избору учесника који додатно илуструју решење.

Графички прилози се достављају на Б1 формату кашираном картон пеном (foam) од 5 mm. Листови треба да буду означени редним бројевима у доњем десном углу, фонт текста је Arial.

 1. Материјал за изложбу

Укупно 3 плаката који се достављају на Б1 формату кашираном картон пеном (foam) од 5 mm, хоризонтално оријентисани. Учесници су слободни да одаберу прилогe за које сматрају да су најадекватнији за ову сврху.

Сви прилози морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити и списак свих прилога, на спољашњој страни мапа се означава одабраном јединственом шифром у горњем десном углу.

У случају индиректне доставе рада (курирска служба), као датум предаје узима се датум са потврде о пријему пошиљке. Као примаоца треба навести Расписивача и његово седиште, а трошкове предаје сноси Учесник.

При непосредној предаји (лично) Расписивачу, важећи је датум са потврде Расписивача о пријему.

Сви горенаведени прилози, дигитални и аналогни, конкурсног рада као и техничко-обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, димензији и броју примерака обавезни су садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горенаведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Означавање радова

Сваки лист у свесци, сви графички прилози и плакати морају бити означени јединственом шифром у горњем десном углу сваког листа (фонт Arial, Bold, 20 pt за графичке прилоге, односно 11 pt за свеску). Јединствена шифра се обавезно састоји од три велика слова и три арапска броја, које бира аутор. Слова и бројеви могу да се понављају, слова морају бити латиничне абецеде или ћириличне азбуке.

 

САСТАВ ЖИРИЈА

Именовани чланови жирија и заменик чланова жирија

Одлуком о именовању и висини накнаде Жирија број 1892/3 од 29.7.2022. године, образован је Жири за предметни конкурс, у следећем саставу:

Председник жирија:

др Владан Ђокић, дипл. инж. арх.

Чланови жирија:

Бранислав Митровић, дипл. инж. арх.

др ум. Моника Билбија, дипл. инж. арх.

Душан Миладиновић, дипл. инж. арх.

Душан Стевановић, дипл. инж. арх.

др Гордана Петковић, дипл. историчар

Петар Ђурђев, дипл. историчар

Протојереј Владан Д.Симић, дипл. теолог

Ладислав Трајер, менаџер безбедности и VIP протекције

Заменици чланова жирија:

Гордана Костић, дипл. инж. арх.

мр Вања Вукадиновић Ђурић, дипл. инж. арх.

Известиоци:

Срђан Зорић, дипл. инж. арх.

др Биљана Врбашки, дипл. инж. арх.

 

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.