Претрага
Close this search box.

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONKURS: KOMPLEKS MEMORIJALNOG CENTRA ŽRTAVA POGROMA U BAČKOJ

UVOD

U januaru 2022. godine navršilo se osamdeset godina Pogroma u Južnoj Bačkoj. Tim povodom, Grad Novi Sad u saradnji sa Eparhijom bačkom i Fondacijom „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” formirao je tim za koordinaciju aktivnosti na projektu Memorijalnog centra. Na osnovu člana 91. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19), Fondacija raspisuje javnu nabavku za prikupljanje idejnih rešenja za Urbanističko-arhitektonski konkurs za idejno rešenje: Kompleks memorijalnog centra žrtava Pogroma u Bačkoj, Novi Sad. Putem ovog konkursa izabraće se najbolje rešenje budućeg Memorijalnog centra kojim će se odati počast svim nevino postradalim žrtvama Pogroma i koji će postati mesto našeg zajedničkog sećanja.

Prijava na konkurs vrši se isključivo preko Portala javnih nabavki (https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/104920), gde se nalazi i sva potrebna konkursna dokumentacija koja, pored projektnog zadatka i drugih važnih tehničkih informacija (karakteristike prostora, postojeće infrastrukturno stanje, urbanistički uslovi za uređenje i izgradnju itd), sadrži i ideju i misiju Memorijalnog centra i sveobuhvatni istorijski kontekst.

Ovo je najznačajniji memorijalni projekat u novijoj istoriji našeg grada i Južne Bačke. Kultura sećanja jeste preduslov opstanka identiteta svih naroda koji vekovima zajedno žive na ovim prostorima i zbog toga je neophodna kako nama tako i budućim generacijama.

Ovom prilikom izražavamo iskrenu zahvalnost na vašoj želji da učestvujete u konkursu i ohrabrujemo sve koji su spremni da primene svoj talenat i pomognu našem gradu, Južnoj Bačkoj i svim građanima Srbije da na dostojanstven način i sa pijetetom izraze poštovanje prema svim nevinim žrtvama Pogroma u Bačkoj.

 

PREDMET I OBUHVAT KONKURSA

Predmet konkursa jeste idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje za Kompleks memorijalnog centra žrtava Pogroma u Bačkoj nad civilnim stanovništvom, pretežno Srbima i Jevrejima u januaru 1942. godine na teritoriji Južne Bačke. Lokacija na kojoj se planira izgradnja nalazi se u Novom Sadu uz dunavski nasip u zapadnom delu grada, na južnom obodu naselja Liman i obuhvata:

 • Memorijalni park
 • objekat u okviru Memorijalnog parka
 • uređene parterne i saobraćajne površine.

Memorijalni centar se osniva kao ustanova kulturnih i društvenih sadržaja s ciljem negovanja sećanja na žrtve Pogroma, u interesu obezbeđivanja organizacionih, kadrovskih i materijalnih dobara za obavljanje poslova u oblasti muzeološke, obrazovno-vaspitne, izdavačke, naučno istraživačke delatnosti i saradnje sa sličnim centrima, fondacijama i udruženjima.

Obuhvat konkursa jeste građevinsko područje koje se nalazi u katastarskoj opštini Novi Sad II, unutar opisane granice.

Za početnu tačku opisa utvrđena je tačka na preseku produženog pravca istočne granice parcele broj 7335/13 i osovine Bulevara despota Stefana. Od ove tačke u pravcu istoka granica prati osovinu Bulevara despota Stefana do jugozapadne međne tačke parcele 7811, od ove tačke granica prati istočnu granicu parcele 7811 do istočne planirane regulacione linije Bulevara oslobođenja. Dalje, granica skreće ka jugu, prati istočnu planiranu regulacionu liniju Bulevara oslobođenja do severne regulacione linije Sunčanog keja, i iz te tačke upravnim pravcem dolazi do južne regulacione linije Sunčanog keja, zatim skreće ka zapadu, prati južnu regulacionu liniju Sunčanog keja do preseka sa produženim pravcem istočne granice parcele broj 7335/3. Od ove tačke granica skreće ka severu, prati prethodno opisani pravac i istočnu granicu parcela br. 7335/3, 7335/8 ,7335/7, 7335/13 i dolazi do početne tačke opisa.

 

POVOD I CILJ IZRADE KONKURSA

Povod za raspisivanje konkursa jeste osamdesetogodišnjica Pogroma, titula Evropske prestonice kulture i inicijativa Eparhije bačke da se izgradi Memorijalni centar posvećen žrtvama Pogroma u Bačkoj.

Evropska prestonica kulture u okviru Programske knjige, odnosno programskog luka Tvrđava mira, bavi se uzrocima i posledicama ratnih sukoba i potragom za kulturom mira kroz teoriju i društveno angažovanu umetnost. Takvo promišljanje upućuje nas na suočavanje sa prošlošću, nov odnos prema kulturi sećanja, odavanje počasti žrtvama ratova u svetu, Evropi i na Zapadnom Balkanu.

Cilj konkursa jeste da se u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, urbanističkim uslovima za uređenje i izgradnju, kao i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje u kojem će se integrisati i ostvariti polazne ideje i misija Memorijalnog centra.

 

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Podaci o raspisivaču/ naručiocu

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”

PC Apolo, Trg slobode 3

21 000 Novi Sad

Matični broj: 28829922

PIB: 109849130

Internet stranica: https://novisad2022.rs/

Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka broj 1942 od 02.08.2022 sprovodi se u postupku nabavke – konkurs za dizajn u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Nabavka se sprovodi i u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Sl. glasnik RS“, br. 31/2015).

Cilj postupka

Nabavka se sprovodi kao postupak u kojem se isplaćuju nagrade učesnicima.

Cilj ovog konkursa jeste da se kroz valorizaciju više pristiglih idejnih rešenja izabere najkvalitetnije idejno rešenje, uz isplatu nagrada autorima najboljih radova.

Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka

Nije u pitanju rezervisana javna nabavka.

Partije

Ova javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Elektronska licitacija

U predmetnom postupku i javnoj nabavci ne sprovodi se elektronska licitacija.

Kontakt (lice ili služba)

Sva komunikacija vrši se isključivo preko Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke.

 

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke jesu usluge — Izrada idejnog urbanističko- arhitektonsko rešenja za Kompleks memorijalnog centra žrtava pogroma u Bačkoj.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: usluge projektovanja u arhitekturi 71230000-9 — organizacija arhitektonskog konkursa za nacrte.

 

VRSTA KONKURSA

Prema pravu na učestvovanje: otvoreni

Prema pravu na učestvovanje, ovo je otvoreni konkurs na kojem mogu učestvovati sva zainteresovana fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije koja ispunjavaju uslove konkursa.

Prema cilju: projektni

Projektni konkurs se raspisuje i sprovodi u svrhu dobijanja rešenja za urbanističkoarhitektonski zadatak, sa ciljem realizacije izabranog. Odabrano rešenje će služiti kao osnov za dalju izradu urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije.

Prema stepenu sprovođenja: jednostepeni

Prema načinu i predaji rada: anonimni

Učesnici konkursa anonimni su do objavljivanja rezultata konkursa. Anonimnost se naročito obezbeđuje zabranom iznošenja pretpostavki o identitetu učesnika konkursa. Ova zabrana se odnosi na sva lica koja učestvuju u postupku kako kod naručioca, članova žirija, tako i među učesnicima konkursa.

Prema pravu učešća: domaći.

 

USLOVI KONKURSA

Konkurs se raspisuje u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS” br. 31/2015) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 28. Pravilnika imaju sva anonimna fizička ili pravna lica, ili više lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove određene ovim raspisom konkursa. Učesnici konkursa su ravnopravni, anonimni i obezbeđen im je jednak položaj i konkurentnost prema principima iz Pravilnika.

Učesnik u izjavi o prihvatanju uslova konkursa potvrđuje da ispunjava uslove određene raspisom konkursa o čemu dostavlja odgovarajuće dokaze.

Učesnik predajom konkursnog rada prihvata uslove dalje razrade urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije.

Autorska prava Učesnika zaštićena su u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i druga srodna prava.

Kako bi se izbegao sukob interesa učesnici na konkursu ne mogu biti lica koja su navedena u čl. 31. Pravilnika.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu

Konkursni rad mora biti:

 • dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa;
 • izrađen u skladu sa tehničkim zahtevima tako da sadrži sve delove koji su određeni raspisom konkursa.

Autori nagrađenih radova u obavezi su da nakon objave rezultata svoja rešenja dostave u .dwg formatu, a tekstualne priloge u .doc formatu.

Stručne kvalifikacije

Fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture i koja poseduju odgovarajuće licence Inženjerske komore Srbije ili pravna lica koja imenuju lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture i pejzažne arhitekture i koja poseduju odgovarajuće licence Inženjerske komore Srbije ispunjavaju uslove konkursa.

Potrebno je da najmanje jedan od autora poseduje odgovarajuću licencu Inženjerske komore Srbije iz oblasti arhitekture i najmanje jedan poseduje odgovarajuću licencu Inženjerske komore Srbije iz oblasti pejzažne arhitekture.

Učesnici Konkursa tokom izrade konkursnog rešenja po pitanju prostornih potreba tehničkih prostorija za smeštaj termomašinskih instalacija, kao i u vezi s tehničkim normativima i zahtevima u pogledu zaštite objekata od požara treba da se konsultuju sa stručnjacima iz ovih oblasti.

Učesnici Konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe i stručnjake iz drugih oblasti u cilju unapređenja konkursnog rešenja. Broj autora i saradnika u stručnom timu nije ograničen.

Kriterijumi za ocenjivanje konkursnih radova

Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa konkursa i projektnog zadatka te usklađenosti konkursnog rešenja s datim urbanističkim uslovima i preporukama, žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

 • prostorni kriterijum, prema kojem se procenjuje: prostorni koncept rešenja, odnos delova i celine prostora ili objekta, arhitektonske vrednosti, prostorni komfor, kvalitet prostora, inženjerska racionalnost i tehnička izvodljivost;
 • programski kriterijum prema kojem se procenjuje: funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rešenja, racionalno korišćenje prostora, poštovanje i zadovoljenje konkursnog zadatka i prostornog programa, prostorni komfor;
 • ekonomski kriterijum prema kojem se procenjuje: ekonomičnost i ekonomski aspekti projektovanog rešenja, ekonomska adekvatnost rešenja konkursnom zadatku, racionalnost i praktičnost, pouzdanost u korišćenju i eksploataciji, predviđeni troškovi održavanja u odnosu na karakter prostora;
 • estetski kriterijum prema kojem se procenjuje: originalnost, inovativnost i umetnička vrednost, izvornost i kreativna posebnost, celovitost i doslednost rešenja;
 • ekološki kriterijum prema kojem se procenjuje: odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, smanjenje potrošnje energije i korišćenje obnovljivih izvora energije kao i druge karakteristike konkursnog rada;
 • uverljivost — jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

Način realizacije prvoplasiranog rada

Nakon završetka konkursa, za dalju izradu urbanističkog projekta nadležan je JP Urbanizam, a za izradu tehničke dokumentacije nadležne su gradske upave Grada Novog Sada za ovu vrstu poslova.

Tokom dalje realizacije autori prvoplasiranog rada pružaće konsultantske usluge u potrebnoj meri bez novčane nadoknade. Svaku eventualnu saradnju autori će regulisati posebnim ugovorima s nadležnim preduzećem odnosno upravama.

Vrsta i visina nagrada

Ukoliko pristigli radovi zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 3.521.000,00 dinara (slovima: tri miliona petsto dvadeset jedna hiljada), prema sledećoj raspodeli:

 1. Prva nagrada 2.112.000,00 dinara;
 2. Druga nagrada 939.000,00 dinara;
 3. Treća nagrada 470.000,00 dinara.

Žiri će sve odluke donositi većinom glasova, a raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Sve nagrade učesnicima isplaćuje naručilac (Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”), koji se obavezuje da će isplatu za nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija. Isplata nagrada u neto iznosu izvršiće se prenosom sredstava na tekući račun autora, u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa. Pripadajući porezi i doprinosi, odnosno porez na dodatu vrednost, na teretu su Naručioca.

Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka jeste 08.08.2022. godine.

Celokupna konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke, kao i sa https://novisad2022.rs/.

 • Pitanja u vezi s konkursom učesnici mogu postaviti do 01.10.2022. godine.

Pitanja se postavljaju isključivo preko Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke.

Raspisivač/ Naručilac će u adekvatnom roku sva pitanja, kao i odgovore žirija, u pisanom obliku objaviti na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke.

Raspisivač/ Naručilac ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da neko od učesnika konkursa ne postavi pitanje ili ne pročita odgovor na postavljeno pitanje, niti smatra da bi ta okolnost bitno uticala na rezultate konkursa.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem konkursnog rada telefonom ili putem mejla nije dozvoljeno.

 • Rok za predaju konkursnih radova jeste 24.11.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).

Predaja konkursnog rada vrši se u digitalnom i analognom formatu, a detaljna uputstva za sadržaj i pravilnu predaju konkursnog rada mogu se naći u poglavlju 16.

Konkursni rad koga naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim, te isti neće biti razmatran.

 • Otvaranje konkursnih radova od strane žirija počinje 25.11.2022. godine.

Konkursni rad za koji je u roku za podnošenje konkursnih radova dostavljeno obaveštenje o opozivu konkursnog rada neće se otvarati.

Nakon otvaranja radova, sačinjava se Zapisnik o otvaranju radova koji sadrži:

– broj pod kojim je rad zaveden;

– šifru rada;

– radnu šifru rada;

– ispunjenost/ neispunjenost formalnih uslova sadržaja radova iz raspisa Konkursa.

Radovi koji ne ispunjavaju formalne konkursne uslove biće eliminisani i neće biti predmet žiriranja.

 • Rok za objavu rezultata konkursa i izveštaja rada žirija jeste 14.12.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).*

*Prema Zakonu o javnim nabakama, a radi usklađivanja neophodne dokumentacije, rezultati konkursa Odluku o rezultatima konkursa objavićemo u roku definisanom odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno najkasnije 24. decembra 2022. godine.

Prilikom objave rezultata Konkursa, biće objavljen i izveštaj žirija, koji će između ostalog sadržati tabelarni prikaz svih predatih radova s informacijama o ispunjavanju zadatih kriterijuma, kao i kratko obrazloženje o kvalitetima i nedostacima rada. Ovi aspekti će biti detaljnije objašnjeni kod nagrađenih radova.

Nakon sprovedenog konkursa, Raspisivač/ Naručilac objavljuje obaveštenje o 54 rezultatima konkursa na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, kao i internet stranici Naručioca https://novisad2022.rs/.

 • Javno izlaganje radova

Nagrađeni i nenagrađeni radovi u elektronskom formatu biće postavljeni na internet stranici https://novisad2022.rs/ u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora) ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi na konkurs.

Po objavljivanju rezultata konkursa Raspisivač/ Naručilac konkursa obavestiće javnost i učesnike o terminima i mestu održavanja izložbe i razgovora o konkursnim radovima. Raspisivač/ Naručilac sve pristigle konkursne radove javno izlaže u sklopu svojih aktivnosti.

Jezik konkursa

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku.

 

KONKURSNI RAD

Sadržaj i predaja konkurnih radova

Učesnik može predati samo jedan konkursni rad, koji sadrži samo jedno rešenje. Žiri ocenjuje i rangira samo konkursne radove u kojima su prilozi urađeni u skladu sa Raspisom. Konkursni rad ne sme da sadrži podatke kojim bi se prekršila anonimnost.

Predaja konkursnog rada vrši se u digitalnom i analognom formatu, a detaljna uputstva za pravilno označavanje radova mogu se naći u poglavlju

Digitalni format

Predaja konkursnog rada vrši se u digitalnom formatu preko Portala javnih nabavki (https://jnportal.ujn.gov.rs/). Pre prijave potrebno je uraditi besplatnu registraciju na portal.

Uputstvo za registraciju je na linku: https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1287/Registracija-naru%C4%8Diocakorak-po-korak

Svi učesnici su obavezni da u okviru javnog poziva dostave sledeću dokumentaciju u vidu zipovanih fajlova ne većih od 30 MB. Nazivanje foldera treba uraditi po sledećim instrukcijama, kako se ne bi narušila anonimnost učesnika:

 • zapakovan (zipovan) folder, koji treba nazvati: „AUTOR_šifra rada_“ (npr. AUTOR_ABV123.zip). U nazivu foldera ne treba pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost, nego baš reč “AUTOR”. Ovaj folder se učitava na Portal javnih nabavki deo „Drugi dokumenti“, a u kom se nalazi:

Izjava Učesnika o prihvatanju uslova konkursa i načina raspodele nagrada. U oznaci ne treba da piše ime autora, da se ne bi narušila anonimnost, već upravo reč „AUTOR”. Izjava Učesnika predaje se u A4 formatu potpisan i skenirana i sadrži (ovim redosledom):

– korišćenu jedinstvenu šifru od tri slova i tri arapska broja;

– ime/ imena i adrese autora i saradnika uključenih u izradu konkursnog rada;

– autorski tim (koautori) ili pravna lica koja učestvuju u svojstvu Učesnika obavezno navode ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;

– izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima za uplatu za sva navedena lica;

– izjavu o ispunjavanju uslova za učešće u skladu sa uslovima konkursa; – saglasnost sa uslovima konkursa određenim u Raspisu;

– saglasnost sa daljom razradom konkursnog rada;

– autorstvo konkursnog rada, ovlašćenje za predaju rada i ovlašćenje daljeg korišćenja konkursnog rada od strane Raspisivača u svrhu publikovanja i promocije Konkursa;

– dokaz o ispunjenosti uslova (licence 300 (ili 321A, 210A) i 373 (ili 330A, 310A); – izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;

– elektronsku adresu za dostavljanje odluke žirija, kontakt telefon i adresu na koju se, nakon konkursa, dostavlja nenagrađeni konkursni rad.

Izjavu potpisuje autor, svi članovi autorskog tima, a u slučaju da je učesnik pravno lice, izjavu daje lice ovlašćeno za zastupanje tog pravnog lica.

 • zapakovani (zipovani) folderi, treba nazvati „KONKURS_šifra rada_“ (npr. KONKURS_ ABV123.zip), koji se učitavaju na Portal javnih nabavki u deo Tehničko rešenje/opis, a koji sadrži:

1. Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima

Sveska sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima predaje se u A4 formatu. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu, font Arial, 11 pt.

Sveska treba da sadrži:

– tekstualne priloge, opise, analize i obrazloženje rešenja;

– tabelarni prikaz ostvarenih površina;

– procena investicione vrednosti;

– sve grafičke priloge svedene na A4 format.

2. Grafičke priloge

– situacioni plan — krov s regulacionim i nivelacionim elementima R=1:500;

– situacioni plan — prizemlje s parternim uređenjem R=1:200;

– situacioni plan — pejzažno uređenje R=1:200;

– sve osnove objekta/ objekata R=1:200;

– karakteristične preseke R=1:200;

– sve izglede R=1:200;

– 3D prikaze eksterijera iz svih relavantnih pravaca;

– 3D prikaze eneterijera (minimum 3);

– skice za objašnjenje;

– specifične detalje po izboru učesnika;

– ostale priloge po izboru učesnika koji dodatno ilustruju rešenje.

Grafički prilozi se predaju na B1 formatu, listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu, font teksta je Arial.

3. Materijal za izložbu

Ukupno 3 plakata koji se predaju na na B1 formatu, horizontalno orijentisani. Učesnici su slobodni da odaberu priloge za koje smatraju da su najadekvatniji za ovu svrhu.

4. 3D animaciju

Veličina priloga ne veća od 25 MB u trajanju od 1 minuta.

Svesku, grafičke priloge, materijal za izložbu se predaju u PDF formatu, u rezoluciji od 150 dpi.

Analogni format

Pored predaje konkursnih radova preko Portala javnih nabavki, konkursni radovi se predaju i lično ili preko kurirske službe u prostorijama Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, PC Apolo, Trg slobode 3, Novi Sad.

Konkursni radovi se OBAVEZNO predaju i neposredno i moraju da sadrže:

1. Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima

Sveska sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima predaje se u A4 formatu, u deset primeraka. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu, font Arial, 11 pt.

Sveska treba da sadrži:

– tekstualne priloge, opise, analize i obrazloženje rešenja;

– tabelarni prikaz ostvarenih površina;

– procena investicione vrednosti;

– sve grafičke priloge svedene na A4 format.

2. Grafičke priloge

– situacioni plan — krov s regulacionim i nivelacionim elementima R=1:500;

– situacioni plan — prizemlje s parternim uređenjem R=1:200;

– situacioni plan — pejzažno uređenje R=1:200;

– sve osnove objekta/ objekata R=1:200;

– karakteristične preseke R=1:200;

– sve izglede R=1:200;

– 3D prikaze eksterijera iz svih relavantnih pravaca;

– 3D prikaze eneterijera (minimum 3);

– skice za objašnjenje;

– specifične detalje po izboru učesnika;

– ostale priloge po izboru učesnika koji dodatno ilustruju rešenje.

Grafički prilozi se dostavljaju na B1 formatu kaširanom karton penom (foam) od 5 mm. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu, font teksta je Arial.

3. Materijal za izložbu

Ukupno 3 plakata koji se dostavljaju na B1 formatu kaširanom karton penom (foam) od 5 mm, horizontalno orijentisani. Učesnici su slobodni da odaberu priloge za koje smatraju da su najadekvatniji za ovu svrhu.

Svi prilozi moraju biti upakovani u neprozirnu mapu u kojoj mora biti i spisak svih priloga, na spoljašnjoj strani mapa se označava odabranom jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu.

U slučaju indirektne dostave rada (kurirska služba), kao datum predaje uzima se datum sa potvrde o prijemu pošiljke. Kao primaoca treba navesti Raspisivača i njegovo sedište, a troškove predaje snosi Učesnik.

Pri neposrednoj predaji (lično) Raspisivaču, važeći je datum sa potvrde Raspisivača o prijemu.

Svi gorenavedeni prilozi, digitalni i analogni, konkursnog rada kao i tehničko-oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu, dimenziji i broju primeraka obavezni su sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gorenavedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Označavanje radova

Svaki list u svesci, svi grafički prilozi i plakati moraju biti označeni jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista (font Arial, Bold, 20 pt za grafičke priloge, odnosno 11 pt za svesku). Jedinstvena šifra se obavezno sastoji od tri velika slova i tri arapska broja, koje bira autor. Slova i brojevi mogu da se ponavljaju, slova moraju biti latinične abecede ili ćirilične azbuke.

 

SASTAV ŽIRIJA

Imenovani članovi žirija i zamenik članova žirija

Odlukom o imenovanju i visini naknade Žirija broj 1892/3 od 29.7.2022. godine, obrazovan je Žiri za predmetni konkurs, u sledećem sastavu:

Predsednik žirija:

dr Vladan Đokić, dipl. inž. arh.

Članovi žirija:

Branislav Mitrović, dipl. inž. arh.

dr um. Monika Bilbija, dipl. inž. arh.

Dušan Miladinović, dipl. inž. arh.

Dušan Stevanović, dipl. inž. arh.

dr Gordana Petković, dipl. istoričar

Petar Đurđev, dipl. istoričar

Protojerej Vladan D.Simić, dipl. teolog

Ladislav Trajer, menadžer bezbednosti i VIP protekcije

Zamenici članova žirija:

Gordana Kostić, dipl. inž. arh.

mr Vanja Vukadinović Đurić, dipl. inž. arh.

Izvestioci:

Srđan Zorić, dipl. inž. arh.

dr Biljana Vrbaški, dipl. inž. arh.

 

IZVEŠTAJ ŽIRIJA

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.