Претрага
Close this search box.

Javni konkurs „Kaleidoskop kulture” JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU LOKALNIM UMETNICIMA U 2021. GODINI (KALEIDOSKOP KULTURE)

I PREDMET KONKURSA

Programski narativ Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” proizlazi iz slogana „Za nove mostove”. Ovaj slogan predstavlja ideju izgradnje novih mostova saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje promoviše kroz programe, direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije.

„Kaleidoskop kulture” je celogodišnji projekat kulture zajedništva koji kroz različite procese spaja umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane i posetioce. Umetnički procesi koji se odvijaju tokom čitave godine (uređenje javnih prostora, umetnički programi, rezidencije i slično) svoju javnu prezentaciju dobijaju tokom jeseni, kada se Novi Sad transformiše u grad–scenu.

Tokom pet nedelja „Kaleidoskopa kulture” programi se odvijaju u celinama koje nisu tematski detaljno izbrušene, nego su podeljene na određene umetničke oblasti s ciljem da se aktiviraju svi relevantni akteri na kulturnoj sceni, raspoloživi gradski prostori i resursi (pre svega prostori kulturnih stanica, Kreativnog distrikta i „Novih mesta”) i stave u službu umetničkog čina i kreiranja jedinstvene slike Novog Sada kao grada u kojem je kultura način života.

U okviru ovog programskog luka biće razvijani projekti koji kroz modernu metodologiju rada oživljavaju i reinterpretiraju postojeću kulturnu baštinu, predstavljaju nove umetničke forme i tendencije, edukuju i razvijaju publiku i bude svest o značaju umetnosti za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života.

U cilju da se podignu kapaciteti lokalne umetničke scene, te da se ona podstakne na umrežavanje i povezivanje sa umetnicima i umetničkim kolektivima iz Evrope i sveta, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” (u daljem tekstu: Fondacija) raspisuje Javni konkurs za podršku lokalnim umetnicima u 2021. godini, za umetničke programe koji će biti realizovani u okviru programskog luka „Kaleidoskop kulture” u periodu od 3. 9. do 10. 10. 2021. godine.

Predmetni javni konkurs se realizuje kroz projekat „Izgradi se” iz Aplikacione knjige Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”.

Javni konkurs namenjen je za podršku lokalnim umetnicima i autorima sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Grada Novog Sada i „Zone 021” (opštine Sremski Karlovci, Beočin i Irig).

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije, u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 dinara.

Javni konkurs se raspisuje za sufinansiranje dve vrste projekata:

Komponenta 1 – za realizaciju programa u prostorima kulturnih stanica (Kulturna stanica „Mlin” – NS DKC, Kulturna stanica „Barka” – bivša Klisa, Slana bara, Najlon…, Kulturna stanica „Rumenka”, Kulturna stanica „Bukovac”, Kulturna stanica „Opens”, Kulturna stanica „Svilara”, Kulturna stanica „Eđšeg”, Kulturna stanica „Karavan”), Kreativnog distrikta i „Novih mesta” (Kovilj, Detelinara, Ledinci, Novo naselje, Stepanovićevo) u 2021. godini, u periodu od 3. septembra do 10. oktobra, u okviru programskog luka „Kaleidoskop kulture”, kroz sufinansiranje projekata usmerenih na izvođenje i predstavljanje umetničkih radova, odnosno programa u oblastima:

 • scenske i izvođačke umetnosti – muzika, pozorišna umetnost i umetnička igra, preciznije klasičan balet i savremena igra (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne umetnosti (svi medijumi), slikarstvo, grafika, crtež, fotografija, skulptura, video-art, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura (stvaralaštvo, produkcija);
 • audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 • mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i slično.

Komponenta 2 – učešće umetnika, odnosno autora do 35 godina starosti, na izložbi koju organizuje Fondacija sa kancelarijom Pokrajinske vlade Donje Austrije – Departmanom za umetnost i kulturu u umetničkoj galeriji „Landhausgalerie Ausstellungsbrücke” u St. Poltenu (Austrija), koja će se održati u periodu od 2. 9. do 3. 10. 2021. godine.

Oblici umetnosti:

 • likovna umetnost (svi medijumi),
 • slikarstvo,
 • grafika, crtež, fotografija, skulptura,
 • video-art, multimedijalna umetnost i druge savremene forme vizuelnog izražaja.

II CILJ JAVNOG KONKURSA

Cilj javnog konkursa je jačanje lokalne umetničke scene kroz doprinos vidljivosti lokalnih i mladih, neafirmisanih umetnika i tema koje obrađuju u polju evropske kulture – Komponenta 1, dok kroz Komponentu 2, Fondacija pruža podršku lokalnim umetnicima da učestvuju na izložbi u St. Poltenu (Austrija) i upoznaju se sa savremenim austrijskim stvaralaštvom, čime im se pruža prilika i za dalju saradnju, odnosno prikazivanje stvaralaštva i vidljivost na evropskom nivou.

Cilj Fondacije je da ovim konkursom pomogne umetnicima koji su pod pritiskom neočekivanih okolnosti bili prinuđeni da se preorijentišu i adaptiraju na nove uslove kreativnog stvaranja i predstavljanja svojih umetničkih radova i da ih podstakne na traganje za inovativnim, kreativnim i održivim rešenjima usmerenim na pronalaženje i uspostavljanje alternativnih prostora i alata za delovanje u oblasti kulture i umetnosti, odnosno umetničkog stvaralaštva, pomoću kojih je moguće prevazići nametnuta prostorna, budžetska i druga ograničenja.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju:

Komponenta 1 – fizička lica: umetnici, radnici u kulturi i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Grada Novog Sada i „Zone 021”, koji će svoje umetničke radove / programe prezentovati u kulturnim stanicama, Kreativnom distriktu i na pomenutim lokacijama „Novih mesta”.

Komponenta 2 – fizička lica: autori i umetnici do 35 godina starosti, sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Grada Novog Sada i „Zone 021”, za učešće na izložbi u St. Poltenu u Austriji. Pravo učešća u ovom delu konkursa imaju i fizička lica koja nemaju prebivalište ili boravište na teritoriji Novog Sada ili „Zone 021”, pod uslovom da su redovni studenti nekog od fakulteta u Novom Sadu.

IV IZNOS SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju predmetnog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 dinara, od čega:

Komponenta 1 – iznos od 2.000.000,00 dinara predviđen je za finansiranje lokalnih umetnika koji će svoje umetničke radove/programe prezentovati u kulturnim stanicama, Kreativnom distriktu i na pomenutim lokacijama „Novih mesta”,

Komponenta 2 – iznos od 400.000,00 dinara izdvojen je za finansiranje učešća odabranih radova na izložbi u St. Poltenu u Austriji.

Takođe, Fondacija će u skladu sa mogućnostima obezbediti troškove tehničke produkcije projekata čija realizacija je planirana u kulturnim stanicama, Kreativnom distriktu i na „Novim mestima”.

Troškove najoptimalnijeg organizovanog prevoza (avion, voz, autobus, kombi i slično) na relaciji Novi Sad – St. Polten – Novi Sad i troškove smeštaja umetnika u hotelu sa 3* na bazi polupansiona u St. Poltenu pokriva Fondacija.4

Maksimalan iznos pojedinačnog granta za obe komponente konkursa iznosi do 100.000,00 dinara neto, uz obavezu Fondacije da podmiri troškove na ime pripadajućih poreza i doprinosa.

Dobijeni iznos će biti isplaćen u dve tranše.

Prva tranša (80% od ukupnog dobijenog iznosa) biće isplaćena nakon zaključenja ugovora o sufinasiranju, a druga tranša (20% od ukupnog dobijenog iznosa) po realizaciji predmetnog projekta, a po dostavljenom izveštaju.

V DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi na prijavnom formularu (Obrazac 1), koji se može preuzeti sa internet stranice Fondacije (http://novisad2021.rs) u delu: Javni pozivi.

Prijava na konkurs dostavlja se elektronski i u štampanoj formi.

Prijavni formular (popunjen, potpisan i skeniran) dostavlja se elektronski, u PDF formatu, slanjem mejla na adresu: kaleidoskop@ns2021.rs.

U štampanom formatu, pored prijavnog formulara (Obrazac 1), učesnik Konkursa treba da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. Kratka biografija aplikanta,
 2. Očitana lična karta, a za učešće u delu konkursa koji se odnosi na izložbu u St. Poltenu (Komponenta 2) ukoliko aplikant nema prebivalište, odnosno boravište u Novom Sadu ili „Zoni 021”, potrebno je dostaviti potvrdu da je aplikant redovan student nekog od fakulteta u Novom Sadu;
 3. Obrazac 2 – izjava o radnom statusu

Kompletna dokumentacija (prijavni formular – Obrazac 1 i prateća dokumenta) u jednom primerku podnosi se obavezno u zatvorenoj koverti u kancelariji Fondacije, Trg slobode 3, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” 
Trg slobode 3 
21101 Novi Sad 
Poštanski fah 153. 

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Za javni konkurs za podršku lokalnim umetnicima u 2021. godini (Kaleidoskop kulture).

Takođe, neophodno je naznačiti i za koju komponentu se aplicira (Komponenta 1 ili 2).

Prijave za javni konkurs se dostavljaju lično ili preporučenom poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Fondacije (http://novisad2021.rs) i u sredstvima javnog informisanja.

Rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije ističe 5. 7. 2021. godine.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Osim navedenog, prijavni formular (Obrazac 1) potrebno je obavezno dostaviti i elektronskim putem najkasnije do 5. 7. 2021. godine do 12.00 časova.

Maksimalan broj prijava po aplikantu:
Aplikant može dostaviti najviše 1 predlog projekta po komponenti. Ukoliko lice aplicira za obe komponente konkursa, potrebno je da to bude sa različitim predlozima projekata i odvojenim prijavama.

VI KRITERIJUMI ZA ODABIR I OCENU PREDLOGA PROJEKTA

Prilikom pisanja predloga projekta, potrebno je voditi računa o sledećim aspektima koji će biti korišćeni i prilikom vrednovanja predloga projekata:

Komponenta 1:

– kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
– održivost planiranih aktivnosti (odgovorno korišćenje raspoloživih resursa za vreme trajanja projekta, mogućnost širenja i korišćenja projektnih rezultata nakon završetka finansiranja projekta);
– kapaciteti potrebni za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti).

Komponenta 2:

– odgovor i relevantnost na zadatu temu „Za nove mostove”;
– kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
– prethodno iskustvo i radovi.

VII POSTUPAK ODLUČIVANJA O JAVNOM KONKURSU

Nepotpune i nerazumljive prijave, prijave koje nisu popunjene na propisanim obrascima, kao i nepotpisane prijave neće biti razmatrane.

Neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave upućene na način koji je u suprotnosti sa elementima ovog konkursa) biće odbačene.

Komisija će izvršiti ocenu i sačiniti konačnu rang-listu o blagovremenim, potpunim i dopuštenim prijavama, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Prijave će biti vrednovane ocenom od 0 do 100 poena. Najbolje plasirane prijave biće podržane u skladu sa definisanim kriterijumima za dodelu sredstava, a do njihovog konačnog utroška.

Odluka o izboru korisnika sredstava biće doneta najkasnije u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa. Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani Fondacije (http://novisad2021.rs).

Odluka je konačna.

Dodatne informacije: 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti slanjem imejla na adresu: kaleidoskop@ns2021.rs, najkasnije do 20. 6. 2021. godine. Na pitanja postavljena nakon navedenog roka neće biti odgovarano.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za podršku lokalnim umetnicima u 2021. godini (Kaleidoskop kulture)

Prijavni formular – Obrazac 1

Izjava o radnom statusu – Obrazac 2

Odluka o raspodeli sredstava po Javnom konkursu za podršku lokalnim umetnicima u 2021. (Kaleidoskop kulture)

Vreme i vaseljena – izložba o vremenu

Time and Universe – Exhibition About Time

Izložba „Vreme i vaseljena – izložba o vremenu” povešće nas na putovanje od tame do svetlosti, od haosa do kosmosa, okvirena pričom o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću kroz prizmu umetnosti.
Autor vizuelno-umetničkog dela postavke je Dušan Jovović, koji je ujedno i autor prestižnih multimedijalnih i interaktivnih izložbi koje su imale međunarodni odjek. Autor narativa je prof. dr Aleksandar Petrović, izuzetan poznavalac života i dela Milutina Milankovića, kojim se bavi preko 50 godina.

Džimi Tenor

Jimi Tenor

Finski muzičar i kompozitor Džimi Tenor prisutan je dugi niz godina na muzičkoj sceni. Prvi album objavio je 1988. godine sa bendom Jimi Tenor & His Shamans, da bi solo karijeru otpočeo 1994. albumom Sähkömies. Nastup ovog muzičkog vizionara, koji na autentičan način spaja džez sa drugim umetničkim žanrovima, gledaćemo u okviru Dočeka 2022. godine.

Karminjo

Carminho

Jedna od najboljih portugalskih pevačica dolazi u Evropsku prestonicu kulture početkom 2022. godine! Nova kraljica fado muzike Karminjo potiče iz muzičke porodice i svojim radom spaja tradicionalni i savremeni fado, ali se bavi i drugim žanrovima, kao što je brazilska muzika.

Кармињо

Carminho

Једна од најбољих португалских певачица долази у Европску престоницу културе почетком 2022. године! Нова краљица фадо музике Кармињо потиче из музичке породице и својим радом спаја традиционални и савремени фадо, али се бави и другим жанровима, као што је бразилска музика.

Џими Тенор

Jimi Tenor

Фински музичар и композитор Џими Тенор присутан је дуги низ година на музичкој сцени. Први албум објавио је 1988. године са бендом Jimi Tenor & His Shamans, да би соло каријеру отпочео 1994. албумом Sähkömies. Наступ овог музичког визионара, који на аутентичан начин спаја џез са другим уметничким жанровима, гледаћемо у оквиру Дочека 2022. године.

Време и васељена – изложба о времену

Time and Universe – Exhibition About Time

Изложба „Време и васељена – изложба о времену” повешће нас на путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, оквирена причом о српском научнику Милутину Миланковићу кроз призму уметности.
Аутор визуелно-уметничког дела поставке је Душан Јововић, који је уједно и аутор престижних мултимедијалних и интерактивних изложби које су имале међународни одјек. Аутор наратива је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац живота и дела Милутина Миланковића, којим се бави преко 50 година.